ردیفنام خانوادگینامرتبهرشتهدانشگاهسال تحصیلی
١غلامینپریسانآز١پزشکیتهران٨٦
٢وفایینگینآز٢دندانپزشکيتهران٩٠
٣اربابمونا٢پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٥
٤جعفریشیرین٢هنرتهران٩١
٥آگاهالمیرا٤پـزشكيعلوم پزشكي تهران٩٠
٦شهید زاده اسدینوشین٦زبان ٩٣
٧عسکریانثمین٩مهندسی مکانیکتهران٨٢
٨سعیدی نیاسمر١٠دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٩٥
٩الویریحوریه١٥مهندسی کامپیوترامیرکبیر٨٠
١٠غلامینپریسان١٧دندانپزشکيعلوم پزشکی تهران٨٦
١١ایران بخشسارا١٧فیزیکصنعتی شریف٩٧
١٢روحانی زادهمرسده٢٢پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٠
١٣شکوردلارام٢٥پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٥
١٤میرزازادهپونه٢٨مهندسی شیمیصنعتی شریف٩٢
١٥امیرسرداریسارا٢٩هنرتهران٩٦
١٦شاهکارپرنیان٣٣مـهندسی بـرقصنعتی شریف٩٤
١٧ابوصباشفق٣٧هنرتهران٩٢
١٨راستاد کوچصفهانیشاداب٤٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨١
١٩چیت سازفوژان٤٨دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٩٢
٢٠بشیریپروانه٤٩مهندسی مکانیکتهران٩٣
٢١سجادیسودابه سادات٥٢دندانپزشکیعلوم پزشکی بهشتی٨٢
٢٢وفایینگین٥٢دندانپزشکیعلوم پزشكي تهران٩٠
٢٣نریمانیریحانه٥٤پزشکیعلوم پزشکی تهران٩٥
٢٤سیاریمریم٥٨دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٩١
٢٥بشیریپروانه٦٢مهندسی مکانیکتهران٩٣
٢٦مصباحی طریقیآناهید٦٣زبانتهران٩٦
٢٧فدائیشهرزاد٦٦مهندسی معماریشهید بهشتی٨٦
٢٨سفارینگین٦٦مهندسی برقتهران٩٧
٢٩پورنامداریانشقایق٦٨مهندسی برقامیر کبیر٩٨
٣٠بخششراحیل٧٠دندانپزشکیعلوم پزشکی اصفهان٩٩
٣١اسدییاسمین٧٣زبانتهران٩١
٣٢حق زارعشبنم٧٤مهندسي‌برقصنعتی شریف٩٠
٣٣مجتبویهلیا٧٦پزشکیعلوم پزشکی تهران٩١
٣٤منصورساینا٧٩پزشکیعلوم پزشکی اصفهان٩١
٣٥سید احدیمارال٨٢پزشکیعلوم پزشکی تهران٨١
٣٦فروغینیوشا٨٢داروسازیعلوم پزشکی بهشتی٨٥
٣٧مصباحی طریقیآناهید٨٣مهندسی کامپیوترتهران٩٦
٣٨محمودزادهنیکی٨٤مـهندسی مکانیکصنعتی شریف٩٤
٣٩نادری شانجانینیوشا٨٤مهندسی معماریتهران٩٦
٤٠عابدینیفرزانه٨٦مهندسی عمرانتهران٩٣
٤١شریفیانپریسا٨٩مهندسی کامپیوترتهران٩٤
٤٢شهید زاده اسدینوشین٩١مهندسی نرم افزارتهران٩٣
٤٣سرتیپیمینا٩٢مهندسي‌برقصنعتی صنعتی شریف٧٦
٤٤خوشخونژادنیکفام١٠٠دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٨٠
٤٥خاوندیمریم١٠٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨١
٤٦براتیفریما١٠٧مهندسی شیمیصنعتی شریف٩٢
٤٧اویسیمرضیه١١٠مهندسی مکانیکتهران٨٩
٤٨شیرازیشادان١١٣ریاضی-٩٣
٤٩بیاتحنانه١١٤دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٨٩
٥٠نوروزیغزال١١٩پزشکیعلوم پزشکی بهشتی٨٦
٥١پاک راهسپیده١٢٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨١
٥٢نوربخشسرمه١٢٠پزشکیعلوم پزشکی بهشتی٨٥
٥٣موناکروبی١٢٠پـزشــکــیعلوم پزشکی تهران٩٩
٥٤جمالینیلوفر١٢٣مهندسی مکانیکتهران٨٩
٥٥شمسهنگامه١٢٥مهندسی مکانیکصنعتی شریف٨٢
٥٦عاملیساناز١٣٢پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٤
٥٧قاسمیساناز١٣٢مهندسی هوافضاصنعتی شریف٨٤
٥٨احسانیسارا١٣٤زبان-٩٥
٥٩سلیمیکیمیا١٣٨مهندسی معماریتهران٩٤
٦٠الهیمروارید١٥٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٤
٦١جعفر نیاشیوا١٥٠دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٨٧
٦٢خسروینسیم١٥٣پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٤
٦٣کتابی مقدمپردیس١٧٠پزشکیعلوم پزشکی بهشتی٨١
٦٤میرزازادهپونه١٧١مهندسی برقتهران٩٢
٦٥همتیآیلین١٧٣زبان ١٤٠١
٦٦خلیلیسحر١٧٥مهندسی هوافضاصنعتی شریف٧٦
٦٧شاهکارپرنیان١٧٥مهندسی معماریتهران٩٤
٦٨اعتمادینیکدخت١٧٨داروسازیعلوم پزشكي تهران٩٠
٦٩ظهوری نیاشیده١٨٠دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٨٨
٧٠نیافرمریم١٨٥مهندسی مکانیکتهران٩٥
٧١خراسانی زادهشاداب١٨٦دندانپزشکیعلوم پزشكي تهران٩٠
٧٢فتوحیارغوان١٩٦مهندسی کامپیوترعلم و صنعت١٤٠١
٧٣پرتوی بخشمارال٢٠٠مهندسی الکترونیکتهران٨٠
٧٤رشیدیآذین٢٠٠دندانپزشکیعلوم پزشکی گیلان٨٠
٧٥ریاض داودیلیلا٢٠٠دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٨١
٧٦محمدی حسنیهزهرا٢٠٠مهندسي‌ معماریتهران٨١
٧٧وحیدسپیده٢٠٠داروسازیعلوم پزشکی تهران٨١
٧٨ابوالحسنیهانیه٢٠٠مهندسي معماريتهران٨٨
٧٩کیهان فرغزال٢١٠مهندسی عمرانصنعتی شریف٨٥
٨٠سلیمیساغر٢١٣پزشکیعلوم پزشکی بهشتی٨٢
٨١حقیقیسارا٢١٣دندانپزشکیعلوم پزشکی بهشتی٩٩
٨٢بهروزالهه٢٢٠پزشکیعلوم پزشکی رفسنجان٨٠
٨٣رعایائی اردکانیشبنم٢٢٠مهندسی مکانیکصنعتی شریف٨٦
٨٤امیرسرداریسارا٢٣٥مهندسی صنایعتهران٩٦
٨٥جهانگیریمریم٢٤٣دندانپزشکیالبرز کرج٩٣
٨٦بهلولیغزاله٢٤٤دندانپزشکیالبرز کرج٩٣
٨٧گلستانیهانیه٢٥٠پـزشکـيعلوم پزشکی بهشتی٨٨
٨٨جهانگیریسوده٢٥٤پـزشکـيعلوم پزشکی شیراز٩٣
٨٩مهدی پورمه سیما٢٥٥دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٩٥
٩٠پور فلاحسمانه٢٥٧دندانپزشکیعلوم پزشکی اصفهان٨٩
٩١طاهرخانیمریم٢٧٧مهندسی کامپیوترشهید بهشتی٩٣
٩٢فصیحیفرینا٢٧٨مهندسی شهرسازیتهران٩٢
٩٣بهروزلیلی٢٨٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٣
٩٤بصیری اصفهانیمژده٢٨٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٤
٩٥اویار حسینآنیتا٢٨٢داروسازیعلوم پزشکی تهران٩١
٩٦جنابینیکی٢٩٣مهندسی معماریتهران٩٤
٩٧محمودزادهنیکی٢٩٩مهندسی پلیمرتهران٩٤
٩٨نقبائیسیده گیتی٣٠٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨١
٩٩کاشانی امینلادن٣٠٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٢
١٠٠صادقی رینهمریم٣٠٠مهندسی هوافضاصنعتی شریف٨٥
١٠١علوی زادهسیده فاطمه٣٠١مهندسی کامپیوترتهران٨٠
١٠٢شمشیری پورپریسا٣٠١پزشکیعلوم پزشکی تهران٩٢
١٠٣علمدارمینا٣٠٥مهندسی عمرانخواجه نصیر٩٤
١٠٤نوروزینهال٣٠٩مهندسي‌بـرقاميركبير٩٠
١٠٥رستمکلائیسیده پانیذ٣١٥مهندسی کامپیوترشهید بهشتی٨٦
١٠٦حجتی طارمیوصال٣٢٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٤
١٠٧عظیم زادهندا٣٢٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٤
١٠٨احمدآلاله٣٢٧پزشکیعلوم پزشکی گیلان٩٥
١٠٩زمانیان زینلینگین٣٣١دندانپزشکيعلوم پزشکی بهشتی٩٦
١١٠شیبانی کاشانیثنا٣٣٥مهندسی متالوژیشریف٩٦
١١١مولائیانملیسا٣٤٠مهندسی شیمیعلم و صنعت٩٣
١١٢فرجینوشین٣٤٢پزشکیعلوم پزشکی بهشتی٩٠
١١٣صبرینازنین٣٤٢مهندسی شیمیامیرکبیر٩٤
١١٤زمزمریحانه٣٦٦مهندسی برقبهشتی٩٤
١١٥خضریشبنم٣٧٣مهندسی معماریتهران٩١
١١٦بآبادیدلارام٣٧٣داروسازیعلوم پزشکی شهید بهشتی٩٣
١١٧علی محمدزادهمریم٣٨٢دندانپزشکیعلوم پزشکی شهید بهشتی٩٣
١١٨سلیمانی ابیانههدی٤٠٠داروسازیعلوم پزشکی شیراز٨٠
١١٩جواهریفاطمه٤٠٠مهندسي‌ کامپیوترتهران٨١
١٢٠چهرودیشیرین٤٠٠پزشکیعلوم پزشکی اصفهان٨٢
١٢١بنی صدرگلناز٤٠٠پزشکیعلوم پزشکی اصفهان٨٤
١٢٢شربتیشیدا٤٠٠داروسازیعلوم پزشکی بهشتی٨٥
١٢٣غرائینازلی٤٠٠مهندسی پزشکیامیرکبیر٨٥
١٢٤حاتمیعاطفه سادات٤٠٠داروسازیعلوم پزشکی اصفهان٨٦
١٢٥شرافتی پورمبینا٤٠٠داروسازيعلوم پزشکی تهران٩٦
١٢٦سامکیمهرنوش٤٠١مهندسی کامپیوترصنعتی شریف٨٦
١٢٧علاییمرضیه٤٠٨مهندسی مکانیکامیرکبیر٩١
١٢٨حاجیانمروارید٤١٨مهندسی عمرانتهران٨٩
١٢٩کرمانیگلریز٤٢٠مهندسی مکانیکامیرکبیر٨٠
١٣٠خلیلیآندیا٤٢٠داروسازیعلوم پزشکی شیراز٨١
١٣١محمدیجانان٤٢٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٣
١٣٢شعبانی راورینازنین٤٢٠داروسازیعلوم پزشکی تهران٨٦
١٣٣مسعود نیاکاملیا٤٢١پزشکیعلوم پزشکی بهشتی١٤٠٠
١٣٤خانجانینیلوفر٤٢٤مهندسی پلیمرتهران٩٢
١٣٥مشایخیرخشان٤٢٧تجربیداروسازی تهران٩٨
١٣٦طاهرخانچیبهار٤٣٢پزشکیعلوم پزشکی بهشتی٨٢
١٣٧رستم نژادمرجان٤٤٠پزشکیعلوم پزشکی اصفهان٨٢
١٣٨عابدینیفرزانه٤٤٠مهندسی عمرانتهران٩٣
١٣٩خان آبادیهدیه٤٤٠معماری داخلیعلم و فرهنگ تهران٩٤
١٤٠رهبریملیکا٤٤١پزشکیقزوین روزانه٩٤
١٤١بخشایشژاله٤٤٢مهندسی معماریشهید بهشتی٨٣
١٤٢مجمع صنایعپارمیدا٤٤٧ریاضیمهندسی کامپیوتر علم و صنعت٩٨
١٤٣فراهانینهال٤٥٠پزشکیعلوم پزشکی شیراز٨٢
١٤٤آهن چیانمینو٤٥٠داروسازیعلوم پزشکی بهشتی٨٥
١٤٥جلالیفائزه٤٥٢مهندسی صنایعشریف٩٥
١٤٦هومان فرروشنک٤٥٨مهندسی برقامیرکبیر٨٦
١٤٧طاهریانگلاره٤٦٦مهندسي معماريتهران٩٠
١٤٨محمدزادهساناز٤٦٨پزشکیعلوم پزشكي كرج٩٠
١٤٩روشنیرومینا٤٧٠مهندسی برقامیرکبیر٩٥
١٥٠هدایت زادهمهسا٤٨٠پـزشکيعلوم پزشکی قزوین٨٨
١٥١فضلیتارا٤٨٠مهندسی کامپیوترالزهرا١٤٠١
١٥٢نصیری اقدمساینا٤٨٩زبانتهران٩٦
١٥٣اثنی عشرینیکو٥٠٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٠
١٥٤مالکیمرضیه٥٠٠پزشکیعلوم پزشکی گیلان٨٠
١٥٥تمامگرتامارا٥٠٠پزشکیعلوم پزشکی مشهد٨١
١٥٦بهرام غفاریپریا٥٠٠پزشکیعلوم پزشکی ساری٨٢
١٥٧شجاعیمهسا٥٠٠پزشکیعلوم پزشکی تبریز٨٤
١٥٨سراجینیکو٥٠٠داروسازیعلوم پزشکی تبریز٨٥
١٥٩غفاری اسکوئیمهتاب٥٠٠مهندسی عمرانتهران٨٥
١٦٠قلی نژادنسیم٥١٠پزشکیعلوم پزشکی اصفهان٩٢
١٦١صدیق نیاآذین٥٦٠دندانپزشکیعلوم پزشکی بهشتی٨٨
١٦٢طاهریغزاله٥٦٢پزشکیعلوم پزشکی اصفهان٩٢
١٦٣محمدی سربندصبا٥٦٤مهندسی معماریتهران٩٣
١٦٤صادقیحانیه٥٧٥مهندسی معماریتهران٩٤
١٦٥جمشیدیغزاله٥٧٨پـزشکيعلوم پزشکی بهشتی٨٩
١٦٦یزدی نیافهیمه٦٠٠پزشکیعلوم پزشکی تبریز٨١
١٦٧صادقیکیانا٦٠٠پزشکیعلوم پزشکی زنجان٨٢
١٦٨کسانیالمانیا٦٠٠پزشکیعلوم پزشکی همدان٨٢
١٦٩سعادتسارا٦٠٠پزشکیعلوم پزشکی زنجان٨٥
١٧٠ناظرانی هوشمندتارا٦٠٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٦
١٧١نوروزینگار٦٠٠پزشکیعلوم پزشکی همدان٨٦
١٧٢صمدیان پورصدف٦٠٠مهندسی صنایعتهران٨٧
١٧٣کاظمیپانته آ٦٠٠مهندسی شیمیعلم و صنعت٨٧
١٧٤کرمانیالناز٦١٠مهندسی عمرانتهران٨٠
١٧٥داهیسارا٦٢١مهندسی معماریتهران٨٥
١٧٦حجازی امیریالهام٦٣٤دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٨٥
١٧٧اسدییاسمین٦٣٤مهندسی کامپیوترصنعتی شریف٩١
١٧٨امینیکیانا٦٣٩مهندسی شیمیصنعتی شریف٨٩
١٧٩پیروینوشین٦٤٠پزشکیعلوم پزشکی اصفهان٨٥
١٨٠مبینیهانیه٦٤٢مهندسی معماریشهید بهشتی٩١
١٨١همتیآیلین٦٤٣شیمی کاربردیشریف١٤٠١
١٨٢بهرامی یکتانگار٦٤٩داروسازیعلوم پزشکی اصفهان٩٣
١٨٣لک پورتارا٦٥٠پزشکیعلوم پزشکی همدان٨٦
١٨٤فتوحیارغوان٦٥٨زبان ١٤٠١
١٨٥جعفرآبادیکیانا٦٦٠پزشکیعلوم پزشكي کرج٩٦
١٨٦اولادزاد عباس آبادینسترن٦٦٨مهندسی صنایعتهران٩٣
١٨٧ساعدغزال٦٨١مهندسی عمرانامیرکبیر٩٢
١٨٨ثقفیدنا٦٨٢پزشکیعلوم پزشكي قزوين٩٢
١٨٩میرهادیآسا٦٨٤مهندسی صنایعتهران٩٦
١٩٠نادری شانجانینیوشا٦٨٦مهندسی معماریتهران٩٦
١٩١علمدارمینا٦٩١مهندسی معماریتهران٩٤
١٩٢حاجی حسنی بغداد آبادبیتا٦٩٣دندانپزشکیعلوم پزشکی ساری٩٣
١٩٣قائمیسیده یگانه٦٩٥پزشکیعلوم پزشكي قزوين٩٠
١٩٤حکمیسارا٧٠٠مهندسی الکترونیکتهران٨٠
١٩٥والیتبسم٧٠٠پزشکیعلوم پزشکی بابل٨٠
١٩٦جهان پناههنگامه٧٠٠پزشکیعلوم پزشکی بوشهر٨٢
١٩٧مجیدیبهاران٧٠٠پزشکیعلوم پزشکی قزوین٨٣
١٩٨مسافری رادنگین٧٠٠پزشکیعلوم پزشکی قزوین٨٣
١٩٩داداش زادهرکسانا٧٠٠پزشکیعلوم پزشکی ساری٨٤
٢٠٠قدس الهینسیم٧٠٠داروسازیعلوم پزشکی تبریز٨٦
٢٠١کریمیآهنگ٧٠٠داروسازیعلوم پزشکی مازندران٨٦
٢٠٢نوعیالیانا٧٠٠پزشکیعلوم پزشکی تبریز٨٦
٢٠٣حقایق خراسانیفریناز٧٠٠پزشکیعلوم پزشکی سمنان٨٧
٢٠٤خیاطغزاله٧٠٠پزشکیعلوم پزشکی اراک٨٨
٢٠٥فاتحیثریا٧٠٠مهندسی صنایعتهران٨٨
٢٠٦مشهودییاسمن٧٠٠پـزشکيعلوم پزشکی گیلان (رشت)٨٨
٢٠٧مهرپریناز٧٠٠مهندسی کامپیوترتهران٨٩
٢٠٨وکیلی میرزمانیآناهیتا٧٠٢مهندسی معماریشهید بهشتی٨٤
٢٠٩سرابادانملیکا٧٠٣پزشکیعلوم پزشكي ایران٩٦
٢١٠سعیدیانفخرالسادات٧٠٨دندانپزشکیعلوم پزشكي اردبيل٩٠
٢١١صادقینگین٧١٠پـزشکيعلوم پزشکی تهران٨٨
٢١٢کریمی طاهریکیمیا٧١٥پـزشکيعلوم پزشکی شهید بهشتی٩٣
٢١٣رستمی پورپریا٧٢٠مهندسی صنایعتهران٨٨
٢١٤نعمانیصدف٧٢٢مـهندسي مكانيكخواجه نصیر٩٠
٢١٥سیفیگلنوش٧٢٦پزشکیعلوم پزشکی گیلان٩٣
٢١٦رهبریملیکا٧٢٧پزشکیعلوم پزشکی قزوین٩٤
٢١٧آبی نماروژین٧٣٣داروسازیعلوم پزشکی تهران٩٥
٢١٨بابلیانساغر٧٣٥پزشکیعلوم پزشکی رشت٩٥
٢١٩فروتنموژان٧٣٨دندانپزشکیعلوم پزشکی سمنان٩١
٢٢٠اسمعیل زادهنیلوفر٧٣٩پزشکیعلوم پزشکی مازندران٨٦
٢٢١محمد زادهطهورا٧٤١مهندسی پلیمرتهران٩٢
٢٢٢همدانچیهاله٧٤٦مهندسی معماریشهید بهشتی٨٩
٢٢٣مهیمنیپارمیس٧٥٠مهندسی متالوژیامیرکبیر٩٨
٢٢٤شاه بداغ خانگل آذین٧٥٠پـزشکـيعلوم پزشکی مازندران (ساری)٨٨
٢٢٥نیا نیک کارسارا٧٦٠مـهندسي معماريتهران٨١
٢٢٦حقیقی خوشخویاسمن٧٧٥مهندسی کامپیوترصنعتی شریف٨٦
٢٢٧حاج ابوالقاسماملیا٧٧٩مهندسی پزشکیامیرکبیر٩٢
٢٢٨عابدیمحیا٧٨٣داروسازيعلوم پزشكي اصفهان٩٠
٢٢٩صدیقیمریم٧٨٣مهندسی مکانیکتهران٩١
٢٣٠مشیریبیتا٧٨٧مهندسي معماريتهران٨٨
٢٣١چگینیپرستو٧٩٥مهندسی معماریشهید بهشتی٨٩
٢٣٢زین الدینمهشید٧٩٩مهندسی کامپیوترخواجه نصیر٩٩
٢٣٣خوشنویسانلادن٨٠٠مهندسی برقعلم و صنعت٨٢
٢٣٤فرنودیعسل السادات٨٠٠داروسازيعلوم پزشکی تهران٨٣
٢٣٥ابوالفضلیمانلی٨٠٠پزشکیعلوم پزشکی بابل٨٤
٢٣٦توکلی برازجانیغزال٨٠٠پزشکیعلوم پزشکی اهواز٨٤
٢٣٧فاضلبهاره٨٠٠پزشکیعلوم پزشکی همدان٨٤
٢٣٨معلمنیلوفر٨٠٠پزشکیعلوم پزشکی اصفهان٨٤
٢٣٩ابراهیمیشقایق٨٠٠پزشکیعلوم پزشکی کرمان٨٥
٢٤٠جلیل زاده افشاریکیانا٨٠٠پزشکیعلوم پزشکی کرمان٨٥
٢٤١زمانیشبنم٨٠٠پزشکیعلوم پزشکی رشت٨٥
٢٤٢کوچک کوثریآویش٨٠٠مـهندسی برقشهید بهشتی٨٥
٢٤٣زابلی بهابادیشایا٨٠٠مهندسي معماريتهران٨٨
٢٤٤اصغریمبینا٨٠٥ریاضیمهندسی صنایع الزهرا٩٨
٢٤٥شاهرخ نیانازنین٨١٤پزشکیعلوم پزشکی شهید بهشتی٩٥
٢٤٦پرخیدهرؤیا٨٢٠پزشکیعلوم پزشکی اهواز٨١
٢٤٧قوامسیده مریم٨٢٠پزشکیعلوم پزشکی بهشتی٨٥
٢٤٨مریدانیساحل٨٣٠پزشکیعلوم پزشكي رشت٩٠
٢٤٩زمانی نظرهلیا٨٤١مهندسی مکانیکپ شریف٩٨
٢٥٠سعیدی گرگانیصدف٨٤٤مهندسي پليمرتهران٩٠
٢٥١مهدوی افشارمریم٨٥٠پزشکیعلوم پزشکی گیلان٩٦
٢٥٢نوری زنوززهرا٨٥٠مهندسی معدنتهران٩٣
٢٥٣نجارینسترن٨٥٩مهندسی صنایعاميركبير٩٠
٢٥٤سلیمانی بابادیحوریسا٨٦٢مهندسی شیمیامیرکبیر٩٤
٢٥٥فتحی وند خلیلیدل ارام٨٦٤فیزیکتهران٩٦
٢٥٦دشتی مقدمپرنیان٨٦٥مهندسی شهرسازیتهران٩٩
٢٥٧روفهشقایق٨٦٦داروسازیعلوم پزشکی اصفهان٩١
٢٥٨رخوایاسمن٨٧٦دامپزشکیتهران١٤٠١
٢٥٩احسانیسارا٨٧٧داروسازیعلوم پزشکی بهشتی٩٥
٢٦٠رضوانخواهتارا٨٨٣پزشكيعلوم پزشكي رشت٩٠
٢٦١قورچیانمهسا٨٨٤مهندسی معماریتهران٩٤
٢٦٢رحمتیپریسا٨٩٨مهندسی صنایعتهران٩١
٢٦٣بهارستانینسیم٩٠٠پزشکیعلوم پزشکی سمنان٨١
٢٦٤رحیمیانسپیده٩٠٠پزشکیعلوم پزشکی سمنان٨١
٢٦٥حسن تاشزهرا٩٠٠دندانپزشکیعلوم پزشکی قزوین٨٢
٢٦٦روحانی رانکوهیلیلا٩٠٠مهندسي معماريشهید بهشتی٨٢
٢٦٧مهرمانیشبنم٩٠٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٣
٢٦٨عطائی کرمانیتینا٩٠٠مهندسی شیمیصنعتی شریف٨٤
٢٦٩ناطرانی هوشمندتینا٩٠٠پزشکیعلوم پزشکی تهران٨٦
٢٧٠خان محمدروژین٩٠٠دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٨٧
٢٧١شایان کیاعسل٩٠٠دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران٨٧
٢٧٢داودیانزهرا٩٠٠ریاضیمهندسی صنایع امیرکبیر٩٨
٢٧٣سیف الهیسحر٩٠٣مهندسی معماریتهران٩٥
٢٧٤روشن نفسشادی٩٠٧پزشکیآزاد قم٩٨
٢٧٥مولایی اراییمینا٩١٢پزشکیعلوم پزشكي کاشان٩٦
٢٧٦محمدپورمتینا٩١٥مهندسی مکانیکعلم و صنعت٩٩
٢٧٧وحیدیستاره٩١٧پزشکیایران١٤٠١
٢٧٨صباحینرگس٩٢٢زیست سلولی مولکولیعلوم پزشکی تهران٩١
٢٧٩حلاجیانمرضیه٩٣٠مهندسی کامپیوترشهید بهشتی٩٦
٢٨٠بهرامیسوگند٩٣٢علـوم مهنـدسـیتهران٩٩
٢٨١ایمان خوانمهشید٩٣٤پزشکیعلوم پزشكي رشت٩٠
٢٨٢نصیریپریسا٩٣٥مـهندسـي عـمـرانخواجه نصير٩٠
٢٨٣هاشمیکیانا٩٣٨علـوم کامپیـوتـرعلم و صنعت٩٩
٢٨٤قندچیماه یار٩٤٠مهندسی برقشهید بهشتی٩٥
٢٨٥طهرانی پورپردیس٩٤٤مهندسی کامپیوترخواجه نصیر٩٦
٢٨٦فقیهیسپیده٩٤٧مهندسی هـوافضـاصنعتی شریف٩١
٢٨٧فرهنگدرسا٩٥٠مهندسی کامپیوترامیرکبیر٩٨
٢٨٨حزینسارا٩٥٠مهندسی برقشهید بهشتی٩٤
٢٨٩پیری نیریپرستو٩٥٢مهندسی برقامیرکبیر٨٨
٢٩٠پرسافاطمه٩٥٤داروسازیآزاد تهران٩٣
٢٩١شاهینپریا٩٥٥مهندسی معماریعلم و صنعت٩١
٢٩٢حاجی شرفیستاره٩٦٠مهندسی پلیمرامیرکبیر٩٨
٢٩٣رضویارغوان٩٦٠پزشکیعلوم پزشکی رشت٩٠
٢٩٤ارجمندیشقایق٩٦٣مهندسی متالوژیامیرکبیر٩٨
٢٩٥رزمجوئیسها٩٦٤پـزشکيعلو م پزشکی سمنان٨٩
٢٩٦مجلسیآتنا٩٦٦مهندسی شیمیتهران٩١
٢٩٧شاه محمدخانیهلیا٩٦٩مهندسی معماریشهیدبهشتی٩٥
٢٩٨قنبریهنگامه٩٧٢مهندسی معماریعلم و صنعت٩١
٢٩٩فراهانیپانیذ٩٧٧مهندسی عمرانامیرکبیر٩٥
٣٠٠ثابتنورا٩٨٠پزشکیآزاد تهران٩٣
٣٠١حسینیمهسا٩٨٠مهندسی عمرانتهران٨٧
٣٠٢محمدیملیکا٩٨١داروسازیعلو م پزشکی شیراز٩٣
٣٠٣فرح روزکیمیا٩٩١مهندسی عمـرانعلم و صنعت٩٩
٣٠٤مهدی یارپگاه٩٩٢پزشکیعلوم پزشكي گرگان٩٦
٣٠٥پوراسدالهمهسا١٠٠٠مهندسی صنایععلم و صنعت٨٠
٣٠٦قرائیفرنوش١٠٠٠مهندسی متالوژیصنعتی شریف٨٢
٣٠٧پرویزنگین١٠٠٠پزشکیعلوم پزشکی اراک٨٤
٣٠٨مرشدی میبدیهما١٠٠٠دندانپزشکیآزاد - تهران٨٥
٣٠٩خطیبینیلوفر١٠٠٠مـهندسی بـرقامیرکبیر٨٦
٣١٠روحانیکیمیا١٠٠٠دندانپزشکيعلوم پزشکی شهید بهشتی٨٦
٣١١صمدزاده اهرابیلیلی١٠٠٠مهندسی معماریشهید بهشتی٨٦
٣١٢اتحادیه کوچکآزاده١٠٠٠مهندسی عمرانخواجه نصیر٨٨
٣١٣رشتچیانآوا١٤٠٠سپزشکیعلوم پزشکی شهید بهشتی٩٨