نام‏ خانوادگی  نامرشـتــهدانشـگاه
اشرفی بیتاپــــــزشــــکـــیایـــــــران
وحیدی ستارهپــــــزشــــکـــیایـــــــران
خلاقی آوینداروســـــــــــازیبهـشــتــی
دادگرنژاد  دنیاداروســـــــــــازیتـــهـــران
رخوا یاسمندام پــــزشــــکــیتـــهـــران
الهی مهشیددام پــــزشــــکــیتـــهـــران
طباطبائی نژاد پرنیاندام پــــزشــــکــیتـــهـــران
سلیمانی دلاراممهنـدسـی معمـاریتـــهـــران
صاحب نظر مارالگـــیــاه پــزشـکـیتـــهـــران
تیموری مرضیهژنـتـیـک گـیـاهــیتـــهـــران
جعفری مهرنوشمدیـریـت بـازرگــانیعـلـم و فـرهنگ
محمدیان هستیبـیـوتــکـنـولــوژیعـلـم و فـرهنگ
ذوالفقارخانی پریاصـنـایــع غــذایـیبهـشــتــی
ناصری  پارمیسمیـکــروبیــولـوژیآزاد تـهــران
صداقت پرتومیـکــروبیــولـوژیآزاد تـهــران
محمودی نیا مائدهمـهنـدسی پزشــکیآزاد تـهــران
شمسائی آرمیتامهندسی پــزشـکـیآزاد تـهــران
مالک ژینامهنـدسـی معمــاریآزاد تـهــران
ایاز آوابـیـوتــکـنـولــوژیآزاد تـهــران
رویین تن مریمشـیـمـــی کاربردیآزاد تـهــران
لطیفی هستیزیــسـت فــنـاوریآزاد تـهــران
اٌرد کیمیاحــــســـــابـــداریعـلوم تـحقیقات
فراهانی ریحانهمیـکــروبیــولـــوژیآل طـاهـــا
علی غیاث زهرامهندسـی کامپیـوتـرآل طــاهــا
غلامی  ترنممهندسـی کامپیـوتـرآل طــاهــا
حدیدی  روژینامعــمـاری داخـــــلـیپارس تهران
اسماعیلیروژانزیست‎ سلولی و مولکولیپــیــام نـور
قلعه دار کیانامدیـریـت صنـــعـتـیارشاد
مطیع دوست نیکامدیـریـت امور بانکـیخاتم
نام و نام خانوادگیدانشگاه سراسریرشته سراسریرشته آزاددانشگاه آزاد
مسعودنیا  کاملیاپزشـــکیبهـشــتــیعدم انتخاب رشته 
جاریانی نیلوفرپزشـــکی الـــبــــرزعدم انتخاب رشته 
نظری  آذرمیدختپزشـــکیکــرمــــانعدم انتخاب رشته 
خواجوی آیداپزشـــکیهـمــــدانعدم انتخاب رشته 
جوهری ترمهعدم انتخاب رشته داروســـازی تـهــران
سببی  ترلانعدم انتخاب رشته داروســـازی تـهــران
خطیبی تبار عسلدام پزشـــکیتـــهـــرانعدم انتخاب رشته 
جوانشیر یاسعدم انتخاب رشته  دام پزشـــکیعلوم تحقیقات
زمانیان  نگارعدم انتخاب رشته دام پزشـــکیعلوم تحقیقات
امیرحائری نیکیعدم انتخاب رشته دام پزشـــکیتـهــران
فرجی جوینی  ستایشعلـوم آزمایشـگاهیبهـشــتـــیزیست‏شناسی سلولی مولکولیتـهــران
احمدی شایلی علـوم آزمایشـگاهیبهـشــتـــیعدم انتخاب رشته 
بمانی چم  مه گلمــامــایـــیبهـشــتـــیپرستاریتـهــران
ابوعلی زاده بهبهانی   پانیذشـیـمـــیبهـشــتـــیشیمی کاربردیعلوم دارویی
ضیغمی  صباشـیـمـــیالـــزهـــرامیکروبیولوژیتـهــران
مکی نژاد گلرخشـیـمـــیالـــزهـــراعلوم آزمایشگاهیتـهــران
پاک سرشت مهرساعدم انتخاب رشته میـکــروبیــولـوژیتـهــران
عینعلی   پرستوعدم انتخاب رشته میـکــروبیــولـوژیتـهــران
قیاسوند  سایناعدم انتخاب رشته میـکــروبیــولـوژیعلـوم دارویی
جمشیدی  کیاناعلوم تغذیهمراغهعـلـوم تــغــذیــهعلوم تحقیقات
توفیقیان ساغرشـیـمـــیخـوارزمـــیزیست‎شناسی سلولی مولکولیعلوم تحقیقات
اقبالیان   یاسمنمیـکــروبیــولـوژیمـــراغـــهعدم انتخاب رشته 
احمدزاده  دریناصـنـایــع غــذایـیکرمانـشـــاهعلوم آزمایشگاهیتهران
سرمدی پانته آ مدیـریـت صنـعتـیارشاد تهرانمدیریت مالیعلوم تحقیقات
رهبر فرزامی  کیاناعدم انتخاب رشته پـــرســـتـــاریتـهــران
دالوند  مریمزیست شناسی سلولی مولکولی گیلان رشتپـــرســـتـــاریتـهــران
رهبر   درساعدم انتخاب رشته روانــشــنـاســـیتـهــران
سازگار  مهرآراروانــشــنـاســـی تاکستانروانــشــنـاســـیکـــرج
خطیبی تبار سوگلروانــشــنـاســـیاراکروانــشــنـاســـیعلوم تحقیقات
احرابی  سلمیاطلاعات و دانش شناسیعلامه طباطباییعلـوم آزمایشـگاهیکرمانشاه
عدم انتخاب رشتهعدم انتخاب رشته عدم انتخاب رشته 
نام و نام خانوادگیدانشگاه سراسریرشته سراسریرشته آزاددانشگاه آزاد
کروبی  موناپـزشــکــی علوم پـزشــکــی تـهــرانعدم انتخاب رشته 
حقیقی سارادندانپزشکیعلوم پـزشــکــی بهشتـیعدم انتخاب رشته 
سلطانی ساراداروســازیعلوم پـزشــکــی بهشتـیعدم انتخاب رشته 
بخشش  راحیلدندانپزشکیعلوم پـزشــکــی اصفهانعدم انتخاب رشته 
ایپچیان دروازه دریاپـزشــکــیعلوم پـزشــکــی قزویـنعدم انتخاب رشته 
عباسی آذر  پرنیانعدم انتخاب رشته دندانپزشکیتـهــران
وفائی مبینا ساداتعدم انتخاب رشته داروســازیتـهــران
کاووسی ارغوانعدم انتخاب رشته داروســازیتـهــران
عبدالباقی  مانافـیـزیــوتـراپــیتـهــرانعدم انتخاب رشته 
استورای زهرافـیـزیــوتـراپــیتـهــرانعدم انتخاب رشته 
قنبری مدیسادامـپــزشـکـــیسمـنــانعلوم آزمایشگاهیعلوم پزشکی تهران
کاووسی مبیناعدم انتخاب رشته دامـپــزشـکـــیعلوم و تحقیقات
افشار  آذینعلوم آزمایشگاهیتـهــرانعلوم آزمایشگاهیعلوم پزشکی تهران
دانشی پور صبااعضای مصنوعـیتـهــرانعـلـوم تـغـذیــهعلوم و تحقیقات
قنادان  اطلسیزیست سلولی مولکولیتـهــرانعدم انتخاب رشته 
سلیمی  مهتاهـوشـبـری ایـــرانعدم انتخاب رشته 
کیومرثی پانیذشیمی کاربردیبهشتیشیـمـی کاربـردیعلـوم دارویــی
تجاری  ترنمزیست فنـاوریالـزهــراعدم انتخاب رشته 
عجمی نیوشاشیمی کاربردیالـزهــرامیکـروبیـولـوژیعلوم و تحقیقات
فلاحی ساریناشیمـی محـضالـزهــرازیست سلولی و مولکولیعلوم پزشکی تهران
ایجاد سحرمدیریت بازرگانیالـزهــرازیست سلولی مولکولیعلوم پزشکی تهران
نصرتی مبینازبان و ادبیات انگلیسیالـزهــرازبان و ادبیات انگلیسیرودهـــن
راجانی کژالمدیریـت بیمـه اکــوعلامه طباطباییشیـمــی کاربردیعلوم و تحقیقات
حسینی دنیااقـتـصـــــادعلامه طباطباییعلوم آزمایشگاهـیعلوم پزشکی تهران
تهرانفر  بیتاروانشـنـاسـی خوارزمی تهرانزیـسـت فنــاوری تهـران مرکــزی
علی نقیان یاسمنمدیریت بازرگانیعلم و فرهنـگزیست سلولی و مولکولیعلوم پزشکی تهران
حسین زاده دنیزمدیریت صنعتـیعلم و فرهنـگزیست سلولی و مولکولیعلوم پزشکی تهران
لواسانی رومینازیست سلولی مولکولیگـیـــلانعلوم آزمایشگاهـیعلوم پزشکی تهران
صفدری دریاتکنولوژی پرتو شناسیکـرمـانشـاهعدم انتخاب رشته 
احمدی آشتیانی فاطمهعلوم آزمایشگاهیکـرمـانشـاهعلوم آزمایشگاهیاراک
قبادی نیلوفراقـتـصـــــادگـیـــلانمترجمی زبان انگلیسیعلوم و تحقیقات
وزیری سایهشیمی محــضکاشــانشیمـی کاربـردیعلوم و تحقیقات
صادقی فرد  صباعلوم آزمایشگاهی دامپزشکیهـمــدانعدم انتخاب رشته 
دیوداد آتوسامـدیـریـت صنـعـتـی سمـنــانعدم انتخاب رشته 
امینی هستیعلوم و مهندسی صنایع غذاییسمـنــانعلوم و مهندسی صنایع غذاییعلـوم دارویــی
حجتی مبیناعلوم و صنایع غذایـی نیشابــورعلوم و صنایع غذاییورامـیــــن
تقوی آیداحســابــداری سهرودی قزوینمیکـروبیـولـوژیتهـران مرکــزی
یله هلیا روانشـنـاسـیپیام نور- تهرانمیکـروبیـولـوژیعلوم و تحقیقات
طیبی  مریمروانشـنـاسـی پیام نور- پرندمیکـروبیـولـوژیعلوم و تحقیقات
برزگر شمس هانیهعدم انتخاب رشته تکنولوژی اتاق عملعلوم پزشکی تهران
رضایی پریساعدم انتخاب رشته زیست سلولی و مولکولیعلوم پزشکی تهران
دهقان مهرشیدعدم انتخاب رشته شیمـی کاربـردیعلوم و تحقیقات
رکوعی سوگلعدم انتخاب رشته مـامـایــــی  بـابــل
لاشییی رومیناعدم انتخاب رشته زیست سلولی و مولکولیتهـران مرکــزی
دولتی حوراعدم انتخاب رشته زیست سلولی و مولکولیتهـران مرکــزی
اسدپور کیمیاعدم انتخاب رشته میکـروبیـولـوژیتهـران مرکــزی
نوری اسماعدم انتخاب رشته میکـروبیـولـوژیتهـران شـمـال
عرب احمدی کیمیاعدم انتخاب رشته مترجمی زبان انگلیســیتهـران مرکــزی
نوشفر درساعدم انتخاب رشته علوم و مهندسی صنایع غذاییعلـوم دارویــی
محمدی  صباعدم انتخاب رشته شیمـی کاربـردیعلـوم دارویــی
نام و نام خانوادگیدانشگاه سراسریرشته سراسریرشته آزاددانشگاه آزاد
مشایخی رخشانداروســـازیتهران____
رشتچیان آواپزشـــــکیبهشتی____
حسینی  لعیاپزشـــــکیکرج____
ونکی  پانته آپزشـــــکیعلوم پزشکی سمنان____
صیادفعال  سانازداروســـازی  علوم پزشکی اردبیل____
 رفیعی  روزین____پزشـــــکیتهران
جلالی پرنیان____پزشـــــکیتهران
روشن نفس  شادی____پزشـــــکیقـــم 
صمدی  کیمیا____پزشـــــکیقـــم 
میرزایی  حانیه____دامپزشکـــیکرج 
دهقان نیری  طناز سادات____دامپزشکـــیتبریز 
طهرانی  ملیکا____دامپزشکـــیعلوم و تحقیقات
سلطانی  سارا____دامپزشکـــیبابل
کاویانی  روژینا____دامپزشکـــیگرمسار
ستاری  کیمیا____دامپزشکـــیگرمسار
جنتی  مائدهعلوم آزمایشگاهـــیشهید بهشتی____
فاضلی فاضلیشیــــمی کاربردیشهید بهشتی____
قربان بیگی  صبازیـست فنـــــاوریالزهرا____
خواجه  مهلامدیریــــت بازرگانیالزهرا____
 همت  هلیاحســــــــــــابداریعلامه طباطبایی____
قلی زاده  رومینامدیریت مـــــــالیعلامه طباطبایی____
تقی زاده  ملیکاادبیـــــات اسپانیاییعلامه طباطبایی____
معصومی  نگین ساداتشیمــــی کاربردیخوارزمی تهران____
 بابایی  صباشیمـــی محــــضخوارزمی تهران____
شرفیان مقدم  مهتابهـــــوشبــــــریالبرز کرج____
فاضلی  نیوشاعلوـــم آزمایشگاهیالبرز کرج____
رضائی  فاطمهپرستـــــــــــاریزنجان____
خلیلی  ثناکــــــــــاردرمانیعلوم پزشکی سمنان____
دریاباری  مریمهـــــوشبــــــریعلوم پزشکی سمنان____
حسین وند  پانیذمدیریت بازرگــــانیرشت____
اشرف زاده  افروز ساداتهـــــوشبــــــریعلوم پزشکی رفسنجان____
نصیریان  دینامدیریت بازرگــــانیسمنان____
میرزایی  پارمیسروانشنــــــــــاسیبابلسر____
زهره ای  ساراروانشنــــــــــاسیاردبیل____
شریفی امید  سوگندزیست سلولی مولکولیدامغان____
رستمی  مبینامدیریــــــت صنعتیآل طه____
زمانی  روژانمیــــکروبیولــــوژیآل طه____
رفیعی  مائدهمدیریت دولـــــــتیدماوند____
پروین  پانیذحســــــــــــابداریکرج____
رنجوردوزدوزان  فاطمهمدیریت بازرگــــانیکرج____
سوری  مهسا____میــــکروبیولــــوژیعلوم دارویی
پارسا کیا  آتنا____میــــکروبیولــــوژیعلوم دارویی
فرزانه قصری  دیبا____میــــکروبیولــــوژیعلوم دارویی
صابری ناصری  پانیذ____شیمـــــــی کاربردیعلوم دارویی
باقری  ثمر____شیمـــــــی کاربردیعلوم دارویی
خانزاده  کیمیا____میــــکروبیولــــوژیعلوم دارویی
اصغرزاده  فاطمه____میــــکروبیولــــوژیعلوم دارویی
رسولی دباغ  دنیز____زیست سـلولی مولکولیعلوم دارویی
منجزی  یاسمن____زیست سلولی مولکولیعلوم دارویی
قاضی مرادی  دینا____مهندســــی صنایع غذاییعلوم دارویی
نادری  سوگند____زیـست سلولی مولکولیعلوم پزشکی تهران
شاه مرادی  تارا____زیست سلولی مولکولیعلوم و تحقیقات 
دیاری پور  رزناز____مهندســــی صنایع غذاییعلوم و تحقیقات 
بزرگ زاد  یاسمن____مهندســــی صنایع غذاییعلوم و تحقیقات 
سجودی  تانیا____زیست سلولی مولکولیعلوم و تحقیقات 
ایمانی  گلاره____گیــــــاه پزشکـــیعلوم و تحقیقات 
بابایی  ثمر____مهندســــی صنایع غذاییعلوم و تحقیقات 
سلیمیان  صباناز____شیـــمی کاربردیتهران مرکز 
حمیدی  رزان____زیست سلولی مولکولیتهران شمال
کوچک  کیمیا____زیست سلولی مولکولیتهران شمال
عمرانی  رها____شیـــمی کاربردیتهران جنوب 
افرا  کیمیا____پرستـــــــــــاریشـــــاهــرود

نام و نام خانوادگیدانشگاه سراسریرشته سراسریرشته آزاددانشگاه آزاد
مجازی امیری الهامدندانپزشکیدانشگاه تهرانداروسازی علوم دارویی 
ارباب موناپزشکیدانشگاه تهرانپزشکیتهران
شکور دلارامپزشکیدانشگاه تهرانپزشکیتهران پزشکی
قوام سیده مریمپزشکیدانشگاه شهید بهشتیمیکروبیولوژیتهران شمال
نوربخش سرمهپزشکیدانشگاه شهید بهشتیداروسازیتهران
پیروی نوشینپزشکیدانشگاه اصفهانپزشکیتهران
زمانی شبنمپزشکیدانشگاه رشت  
ابراهیمی شقایقپزشکیدانشگاه کرمانداروسازیتهران
جلیل زاده افشاری کیاناپزشکیدانشگاه کرمانپزشکییزد
آهن چیان مینوداروسازیدانشگاه شهید بهشتیپزشکیتهران
سعادت ساراپزشکیدانشگاه زنجان  
شربتی شیداداروسازیدانشگاه شهید بهشتیدندانپزشکیتهران پزشکی
فروغی نیوشاداروسازیدانشگاه شهید بهشتی  
سراجی نیکوداروسازیدانشگاه تبریزداروسازیعلوم دارویی
ادیب مهدیسروانشناسیدانشگاه سمنانداروسازیتهران
اسماعیل پور مژگانمدیریت صنعتیدانشگاه شهید بهشتیدندانپزشکیتهران
شناسا مستانهتغذیهدانشگاه شهید بهشتیداروسازیعلوم دارویی
صادقی سیده سومارتبه ١٣٢٦ پزشکیتهران
طهران چی تارامدیریت مالیدانشگاه شهید بهشتیمیکروبیولوژیتهران شمال
کرکچی نیلوفرروانشناسیدانشگاه علامهمیکروبیولوژیتهران پزشکی
زمان پور مهفامماماییدانشگاه بندرعباسدندانپزشکیتهران پزشکی
سعادت سپیدهزیست شناسی (دریا)دانشگاه شهید بهشتیمهندسی صنایععلوم تحقیقات
سیری سارامیکروبیولوژی (ژنتیک)دانشگاه تهرانداروسازیتهران
نیک خصلت مژگانتغذیهدانشگاه شهید بهشتیدندانپزشکیتهران
مرشده میبدی هما  دندانپزشکیتهران
محمد حسینی زینب    
مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران    
 دانشگاه تهرانمهندسی کشاورزیعلوم تحقیقات 
کیانی غراله  ماماییبابل