نام خانوادگی و نامرشته سراسری دانشگاه سراسریرشته آزاددانشگاه آزاد
کوشکی نازنینمهندسـی معمـاریتـهــرانعدم انتخاب رشته 
دشتی مقدم پرنیانمهندسی شهرسازیتـهــرانمهندسی معمـاریعلوم و تحقیقات
بهرامی سوگندعلـوم مهنـدسـیتـهــرانمهندسـی صنایـععلوم و تحقیقات
لطفی پارمیسمهندسی انــرژی امیرکبیرمهنـدسـی انـرژیعلوم و تحقیقات
افشارپور شیدامهندسی صنایـع امیرکبیرعدم انتخاب رشته 
رضویانی پرنیانمهنـدسـی دریـا امیرکبیرمهندسی پزشکـیعلوم و تحقیقات
محمدپور  متینامهندسی مکانیکعلم و صنعتمهندسی مکانیـکعلوم و تحقیقات
فرح روز کیمیامهندسی عمـرانعلم و صنعتعدم انتخاب رشته 
یوسفی مهرسامهندسی صنایـععلم و صنعتعدم انتخاب رشته 
میرغضنفری پرنیانمهندسی عمـرانعلم و صنعتمهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات
کریم خانی  نفیسهمهندسی عمـرانعلم و صنعتمهندسی معمـاریعلوم و تحقیقات
هاشمی کیاناعلـوم کامپیـوتـرعلم و صنعتمهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات
زین الدین  مهشیدمهندسی کامپیوترخواجه نصیرمهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات
مکّی آل آقا  درسامهـنـدسـی بـرقخواجه نصیرمهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات
خیرخواه صبامهندسی صنایـعخواجه نصیرعدم انتخاب رشته 
شیرین فائزهمهندسی هوافضـاخواجه نصیرعدم انتخاب رشته 
سیدمیرزایی مهتابفـیـزیـک شریــف عدم انتخاب رشته 
همتی اورتاکند  آیسانفـیـزیـک شریــف مهندسی معمـاریعلوم و تحقیقات
حقیقی سنامهندسی کامپیوتربهشتـیمهندسی کامپیوترتهـران مرکــزی
مشق دوست  ترانهمهندسی پزشکـیبهشتـیمهندسی کامپیوترتهــران شمـال
محترمی  بهنازمهندسی معماریهنـــرمهندسی معمـاریعلوم و تحقیقات
وجدانی رائیتی             مهندسی کامپیوترالـزهــرامهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات
نصیری  پرنیانمـهـنـدسـی بـرقالـزهــرامهنـدسـی بــرقعلوم و تحقیقات
بیت اله پور  آیلیمـهنـدسی عمرانالـزهــرامهندسی مکانیـکعلوم و تحقیقات
رهبر مرواریدمهندسی کامپیوتر اصفهانعدم انتخاب رشته 
اسکندری روشامـهـنـدسی عمران اصفهانمهندسی معمـاریعلوم و تحقیقات
کریمی طاری  آنیتا   مهنـدسـی نـفـت اصفهانمهندسی مکانیـکعلوم و تحقیقات
احمدی پرنیانمهندسی معمـاریقزویـنمهندسی معمـاریعلوم و تحقیقات
آذرنجات ارغوانمهندسی معمـاریقزویـنمهندسی کامپیوترتهـران مرکــزی
نژادمحمود  فاطمهمهندسـی معـدنقزویـنمهندسی معمـاریعلوم و تحقیقات
میرزایی سارامهندسی معمـاریعلم و فرهنگمهندسی معمـاریتهـران مرکــزی
توده فدوی عسلمهندسی معمـاریعلم و فرهنگمهندسی معمـاریعلوم و تحقیقات
سادات میر عسلمهندسی معمـاریعلم و فرهنگمهندسی مکانیـکعلوم و تحقیقات
ناظری  هیوامـهنـدسی ایمنیعلم و فرهنگعلـوم کامپـیـوتـرعلوم و تحقیقات
قدس گویا ستارهفـیـزیـکخواجه نصیرمهندسـی صنایـععلوم و تحقیقات
ابوعلی  نیوشاریاضیات و کاربردهاخواجه نصیرمهندسی معماریعلوم و تحقیقات
مهین زعیم  ساراریاضیات و کاربردهاخواجه نصیرعدم انتخاب رشته 
محمدی تانیاآمــارتـهــرانمهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات
زره شناس کیمیافـیـزیـکالـزهــرامهندسی کامپیوترتهـران مرکــزی
کاظمی نیا نفیسهآمــارالـزهــرامهندسی معماریعلوم و تحقیقات
ایزدی پریساحســابــداریبهشتـیمهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات
منصوری رومینامـهـنـدسـی بـرقسمـنــانمهنـدسـی بــرقعلوم و تحقیقات
عالی فکر  درسامـهـنـدسی عمران تـبـریــزمهندسی کامپیوتر تهـران جنـوب
مسعودی مبینامـهـنـدسی عمران تـبـریــزمهندسـی صنایـععلوم و تحقیقات
محمدزاده یاسمینمهندسـی شیمــی تـبـریــزمهنـدسـی انـرژیعلوم و تحقیقات
بلوری صدفمهندسـی شیمــی  بـابـــلمهندسی پلیمــرعلوم و تحقیقات
کوشکی  شادانمهندسی معـمـاری کـرمــانعدم انتخاب رشته 
روضه مقدم تارامـهـنـدسی عمرانگـیـــلانمهندسی معمـاریعلوم و تحقیقات
ریاحی  نیلوفرمهندسی کامپیوتر هـمــدانمهندسی معمـاریتهـران شـمـال
خلیلی سارامهندسـی شیمــیاراکمهندسی شیـمـیعلوم و تحقیقات
آهنگر سریزدی ملینامهندسی مکانیـکقــممهندسی پزشکـیعلوم و تحقیقات
اسماعیلی نیلوفرمهندسی معـمـاریرسام کرجمهندسی معمـاریعلوم و تحقیقات
رمضان زاده  هلیامهندسی معـمـاریرسام کرجمهندسی معمـاریتهـران مرکــزی
موذن  مبینامهنـدسـی بــرق بویین زهرامهنـدسـی بــرقعلوم و تحقیقات
کریمی آقایان آرمیتازبـان ایتـالیـایـیتـهــرانمهندسـی صنایـععلوم و تحقیقات
نیک بخت ستارهعلوم ورزشیعلامه طباطباییمهندسی هوافضـاعلوم و تحقیقات
خالوییان  آلهآمــارعلم و فرهنـگعلوم کامپیـوتــرعلوم و تحقیقات
محمدی مقدم  طنازحســابــداریکــرمـــانمهندسـی صنایـععلوم و تحقیقات
صفری مهدیسعلوم ورزشیقـزویـــنمهندسی پزشکـیعلوم و تحقیقات
شاه میرزاییان آلینعدم انتخاب رشته مهندسی معمـاریعلوم و تحقیقات
پوراسکندری  پارمیداعدم انتخاب رشته مهندسـی صنایـععلوم و تحقیقات
حکیمی  ترانهعدم انتخاب رشته علوم کامپیــوتــرعلوم و تحقیقات
اصغری نژاد  نیوشاعدم انتخاب رشته مهندسـی صنایـععلوم و تحقیقات
رشیداسلامی تاراعدم انتخاب رشته مهندسی پزشکـیعلوم و تحقیقات
رئیس شقاقی نازلیعدم انتخاب رشته مهندسی معمـاریتهـران مرکــزی
براتی  یاسمنعدم انتخاب رشته مـعـمــاری داخــلــیتهـران مرکــزی
افخمی آزاد آیلارعدم انتخاب رشته مهندسی کامپیوترکـــرج
نام خانوادگی و نامرشته سراسریدانشگاه سراسریرشته آزاددانشگاه آزاد
زمانی نظر هلیامهندسی مکانیکشریف____
مبسم آیدامهندسی نفتشریف____
حسنی ضیابری آیدامهندسی شهرسازیتهران____
فرهنگ  درسامهندسی کامپیوترامیرکبیر____
پورنامداریان شقایقمهندسی برقامیرکبیر____
داودیان زهرامهندسی صنایعامیرکبیر____
صمدیان  سروینمهندسی شیمیامیرکبیر____
غفاری مرضیهمهندسی پزشکیامیرکبیر____
صفایی پور هانامهندسی پزشکیامیرکبیر____
محمدی  محدثهمهندسی پزشکیامیرکبیر____
حاجی شرفی  ستارهمهندسی پلیـمرامیرکبیر____
صفی صمغ آبادی  نگینمهندسی متالورژیامیرکبیر____
ارجمندی شقایقمهندسی متالورژیامیرکبیر____
مهیمنی  پارمیسمهندسی متالورژیامیرکبیر____
رضایی آهوانویی  روژینمهندسی متالورژیامیرکبیر____
سلمان نژاد  یاسمینمهندسی دریـاامیرکبیر____
صنعتی طراح  بارانمهندسـی بـرقخواجه نصیر____
صنعتی  روژینمهندسی معماریعلم و صنعت____
مجمع صنایع  پارمیدامهندسی کامپیوترعلم و صنعت____
دیوانی آذر باوانمهندسی کامپیوترعلم و صنعت____
مبارکی   فاطمهمهندسی ماشینعلم و صنعت____
جباری  بنفشهمهندسی بـرقشهید بهشتی____
سحابی  حسنامهندسی معماریدانشگاه هنر____
غیابی  ملینامهندسی شهرسازیدانشگاه هنر____
محمودی فرد  نسترنمهندسی کامپیوترالزهرا____
امانی  کیانامهندسی صنایعالزهرا____
اصغری  مبینامهندسی صنایعالزهرا____
حسن زاده  نیکامهندسی صنایعصنعتی اصفهان____
عطایی  مبینامهندسی صنایعصنعتی اصفهان____
طالبی  نادیامهندسی شیمیصنعتی اصفهان____
فقیر  سارامهندسی نساجیصنعتی اصفهان____
نجاری  نیلوفرمهندسی خاکصنعتی اصفهان____
یوسفی   نگارمهندسی صنایعصنعتی شیراز____
علیزاده  محدثهمهندسی کامپیوترخوارزمی تهران____
صدقی  شکیبامهندسی معماریقزوین____
فیض الهی  ساینامهندسی معماریقزوین____
کریم زاده  سارامهندسی عمرانقزوین____
قدرتی  نیوشامهندسی معماریعلم و فرهنگ____
شیدایی  سحرمهندسی معماریعلم و فرهنگ____
خطیبی سحرمهندسی ایمنی صنعتیعلم و فرهنگ____
ملاداودی  بهارهمهندسی ایمنی صنعتیعلم و فرهنگ____
نوری  ملیکامهندسی معماریعلم و فرهنگ____
زهرائی  نگینمهندسی صنایعسمنان____
رشیدی  صهبامهندسی صنایعسمنان____
ممبری  پرنیانمهندسی عمرانرشت____
عارف پور  آرمیتامهندسـی عمرانقم____
تبریزی  آینازمهندسی کامپیوتربوعلی همدان____
شالچی  نیوشامهندسی کامپیوترصنعتی همدان____
معصوم زاده  لیلیمهندسی کامپیوترچمران اهواز____
طالعی  کوثرمهندسـی کامپیوتررازی کرمانشاه____
امیراصلان خان  ستارهمهندسی صنایعابرار تهران____
احمدپور  ارغوانمهندسی معماریکرج____
سلامت  نازنینمهندسی معماریکرج____
ترابی نژاد  مبیناعلوم اقتصـــــــادیدانشگاه تهران____
خاوندگار  صباادبیــــات ترکــــیعلامه طباطبایی____
گرشاسبی  زهرافیـــــــــــزیــکقزوین____
سعادت نژاد  شهرزادریاضیـــــــــــاتقزوین____
رستمی  صبامعمــــــاری داخلیکرج____
پازوکی  فاطمه____علوم کامپیوترعلوم تحقیقات
حسینی بافی  المیرا سادات____مهندسی کامپیوترتهران مرکز
امیری  شقایق____مهندسی صنایعتهران مرکز
مافی بالانی پرنیان____مهندسی معماریتهران مرکز
حسینی  مهرنگار____مهندسی پزشکیتهران شرق