کسب رتبه نخست مسابقات بسکتبال منطقه ٣


کسب مقام سوم مسابقات انفرادی رشته بدمینتون منطقه ۳ توسط دانش آموز آرینا آقایی


ردیفنام خانوادگینام
1استادعلی مخملبافپریا
2جمشیدیکیانا
3رمضاندیبا
4رهبرفرزامیکیانا
5زره شناسکیمیا
6کاظمی نیافاطمه
7محمدیآلا
8ولایتیآوا

کسب رتبه نخست مسابقات بسکتبال منطقه ٣


ردیفنام خانوادگی و نام
1مهرسا اسماعیلی
2افروز اشرف زاده
3کیمیا زره­شناس
4آلا محمدی
5آوا ولایتی
6درسا گله­داری
7فاطمه کاظمی نیا
8پریا استادعلی­مخملباف

اسامی دانش آموزان تیم بسکتبال


ردیفنام خانوادگی و نام
1اسماعیلی نمینی مهرسا
2اشرف زاده افروز سادات
3اندایش روژین
4سیاوشی رکسانا
5علی پور سحر
6گله داری درسا
7یزدان پناهی نگین
8یوسفی المیرا


ردیفنام خانوادگی و نام
1شریفی پویا سنا
2اندایش روژین
3حاجی سنا
4حمیدی ریحانه
5رکسیاوشی سانا
6فخر طباطبایی پریسا
7یزدان پناهی نگین
8یوسفی المیرا

اسامی دانش آموزان تیم بسکتبال


ردیفنام خانوادگینامپایه
1اصغری بجستانیصباسوم
2امیرآبادیپارمیداسوم
3حاجی اسماعیلیتکتمدوم
4حدادیاسمنسوم
5رادفرهستیدوم
6عمیدی پورگلنازسوم
7فهیمیکیاناسوم
8محمدیمریمسوم
9مصباحی طریقیآناهیدسوم