ردیفنام خانوادگینامعنوان پژوهش
1شاه مرادیتارانقاله ساعتی
2نوروزیسوگلصندلی نوجوان