پذیرفته شدگان المپیاد کشوری مرحله اول- اسفند 98


ردیفنامنام خانوادگیرشتهپایه
1پانیذابوعلی زادهشیمییازدهم
2شایلیاحمدیشیمییازدهم
3یاسمیناقبالیانشیمییازدهم
4مینوتربتیشیمییازدهم
5روژینجعفرزادهشیمییازدهم
6کیاناجمشیدیشیمییازدهم
7رساصادقی فردشیمییازدهم
8گلرخمکی نژادشیمییازدهم
9مهرساپاک سرشتشیمییازدهم
11هستیصانعیریاضییازدهم
11الیناحامد جاهدیریاضیدهم
12درسامیریریاضیدهم
13پانیذاسدیریاضیدهم
14مهداخسروانیریاضیدهم
15تاراقزوینیانکامپیوتریازدهم
16درساخلفیکامپیوتریازدهم
17هستیصانعیکامپیوتریازدهم
18مبینازمانیزیستیازدهم

پذیرفته شدگان المپیاد کشوری مرحله اول- اسفند 97


ردیفنامنام خانوادگیرشتهپایه
1درساخلفیریاضیدهم
2هستیصانعیریاضیدهم
3ترانهمشق دوستریاضییازدهم
4آیسانهمتیریاضییازدهم
5پانیذابوعلی زادهشیمیدهم
6شایلیاحمدیشیمیدهم
7فاطمهاحمدی آشتیانیشیمییازدهم
8صبااکبری فراهانیشیمییازدهم
9دریاایپچیانشیمییازدهم
10ترمهجوهریشیمییازدهم
11غزلروحانیشیمییازدهم
12زهراسمیعیشیمییازدهم
13هانیهبرزگر شمسشیمییازدهم
14ماناعبدالباقیشیمییازدهم
15غزالهفرهنگشیمییازدهم
16سارینافلاحیشیمییازدهم
17الیاکبودانیشیمییازدهم
18پانیذکیومرثیشیمییازدهم
19آمالمرادی مقدمشیمییازدهم
20غزلروحانیزیستیازدهم
21بهارروزبهانیزیستیازدهم
22مهشادشایگانزیستیازدهم
23ملیناآهنگر سریزدیادبییازدهم
24نیوشاابوعلیادبییازدهم
25پریساایزدیادبییازدهم
26نهالبابایی بالانجیادبییازدهم
27آیلیبیت اله پورادبییازدهم
28مرواریدرهبرادبییازدهم
29پارمیسلطفیادبییازدهم
30غزلروحانیسلول بنیادییازدهم

پذیرفته شدگان المپیاد کشوری مرحله اول- اسفند 96


ردیفنامنام خانوادگیرشتهپایه
1ثنااحمد قشلاقیریاضی 
2صدفبلوریریاضی 
3مینا ترابی نژادریاضی 
4دیباحشدریریاضی 
5محدثهعلیزلده خواجه ایمریاضی 
6نفیسهکاظمی نیاریاضی 
7ترانهمشق دوستریاضی 
8فاطمهمنافیریاضی 
9آیسانهمتیریاضی 
11میناپارسازیست 
12ملیکارحمانیزیست 
13مهتابشرفیان مقدمزیست 
14بی تاشمسزیست 
15سارینافلاحیزیست 
16مبیناکاوسیزیست 
17آواولایتیزیست 
18هستیآریان فرشیمی 
19مائدهجنتی عطاییشیمی 
20ثناخلیلیشیمی 
21غزلروحانیشیمی 
22حوریاعباس زادهشیمی 
23نیوشافاضلیشیمی 
24مبیناکاوسیشیمی 
25ارغوانکاوسیشیمی 
26آناهیتاکریمی بیرگانیشیمی 
27ثنااحمد قشلاقیکامپیوتر 
28المیرا ساداتحسینی بافیکامپیوتر 
29باواندیوانی آذرکامپیوتر 
30محدثهعلیزلده خواجه ایمکامپیوتر 
31ترانهمشق دوستکامپیوتر 
32مبیناعطائیفیزیک 
33زهراگرشاسبیفیزیک 

پذیرفته شدگان المپیاد کشوری مرحله اول- اسفند 95


ردیفنام خانوادگینامرشته
1اشراقیاسماریاضی
2حسین بافیالمیراریاضی
3دیوانی آذرباوانریاضی
4طیارزادههوریریاضی
5عارف پورآرمیتاریاضی
6فخرطباطبائیپریساریاضی
7قرشیفاطمهریاضی
8منشی زاده نائینیآریساریاضی
9میرباقری دهاقانیمریم ساداتریاضی
10هاشمیپریساریاضی
11اندایشروژینکامپیوتر
12ایران بخشساراکامپیوتر
13عزیزالدینپرستوکامپیوتر
14فخرطباطبائیپریساکامپیوتر
15شیر شکاربه آذینکامپیوتر
16حسن زادهنیکاکامپیوتر
17ایران بخشسارافیزیک
18حسنیمطهرهفیزیک
19سفارینگینفیزیک
20منشی زاده نائینیاریسافیزیک
21نصاریمرسدهزیست شناسی
22کریمانعسلزیست شناسی
23سیاوشیرکسانازیست شناسی
24زرگریاننگین ساداتزیست شناسی
25سجادیهزهرازیست شناسی
26امین فرساراشیمی
27حسینیلعیاشیمی
28زمانینیوشاشیمی
29سیاوشیرکساناشیمی
30صمدیکیمیاشیمی
31علیپورسحرشیمی
32یزدان خواه کناریپریساشیمی
33یوسفیالمیراشیمی
34اژدریشقایقادبی

پذیرفته شدگان المپیاد کشوری مرحله اول- بهمن 94


ردیفنام خانوادگینامرشته
1جواهریستارهریاضی
2حاجیسناریاضی
3حلاجیانمرضیهریاضی
4سلطانیهستارهریاضی
5عزیزالدینپرستوریاضی
6فخرطباطباییپریساریاضی
7قرشیفاطمهریاضی
8محمدی بیدمشکیروژانریاضی
9میرزاییانلیلیریاضی
10جعفرآبادیکیاناشیمی
11شرافتی پورمبیناشیمی
12معصومیتیناشیمی
13مولائی اسکوییسیده صمیمهشیمی
14ذاکر ابراهیمیشایستهفیزیک
15جاویدیالههفیزیک
16حاجی محمدیمهتافیزیک
17فتحی ونددل آرامفیزیک
18فرشچیفاطمهفیزیک
19حاجیسناکامپیوتر
20حلاجیانمرضیهکامپیوتر
21خوشبختآینازکامپیوتر
22فخرطباطباییپریساکامپیوتر
23محمدی بیدمشکیروژانکامپیوتر
24میرزاییانلیلیکامپیوتر
25محمدی بیدمشکیروژاننجوم
26امامینسیمزیست
27بیاتفاطمهزیست
28کریمانعسلزیست
29قادی اسکندریمیناادبی
30آل صفرآذینادبی
31شامیآیلینادبی
32شریفی پویاسناادبی
33قادریانکیاناادبی
34گیراگوسیانایدتادبی
35مولائی اسکوییسیده صمیمهادبی
36نادرینیوشاادبی
37مظاهرینازیادبی

پذیرفته شدگان المپیاد کشوری مرحله اول- بهمن 93


ردیفنام خانوادگینامرشته
1اصغریکیمیاریاضی
2قندچیماه یارریاضی
3حاجیسناریاضی
4حلاجیانمرضیهریاضی
5خوشبختآینازریاضی
6محمدنژادعارفهریاضی
7عبدییاسمنریاضی
8فخزطباطباییپریساریاضی
9حاجیسناکامپیوتر
10سلطانیهستارهکامپیوتر
11محمدنژادعارفهکامپیوتر
12عبدییاسمنکامپیوتر
13حلاجیانمرضیهفیزیک
14فتحی ونددل آرامفیزیک
15نجاریدرساشیمی
16پناهیپریساساداتشیمی
17احمدآلالهادبی
18خلیلیآنیتاادبی
19سیف اللهیسحرادبی
20سیفینیلوفرادبی
21گلپایگانیمریمادبی
22مجتهدزادهکیاناادبی
23یزدان پناهکیاناادبی
24نجاریدرساادبی
25مهدی یارپگاهادبی

پذیرفته شدگان المپیاد کشوری مرحله اول- بهمن 92


ردیفنام خانوادگینامرشته
1سلطانیهسحرریاضی
2صبرینازنینریاضی
3سلطانیهسحرکامپیوتر
4صبرینازنینکامپیوتر
5کریمیترنمکامپیوتر
6حلاجیانمرضیهکامپیوتر
7فراهانیپانیذفیزیک
8شاهکارپرنیانفیزیک
9آخوندزادهآیلینشیمی
10بدرشوقیتاراادبی
11علمدارمیناادبی

پذیرفته شدگان المپیاد کشوری مرحله اول- بهمن 91


ردیفنام خانوادگینامرشته
1پدرییاسمنریاضی
2شهیدزادهنوشینریاضی
3شیرازیشادانریاضی
4صفاریفاطمهریاضی
5وثوقیزهراکامپیوتر
6پدرییاسمنکامپیوتر
7شهیدزادهنوشینکامپیوتر
8شیرازیشادانکامپیوتر
9صبرینازنینکامپیوتر
10فرج پورنیلوفرکامپیوتر
11آسودههدیهکامپیوتر
12پدرییاسمنشیمی
13وثوقیزهراشیمی
14گنج پرورمژدهشیمی
15بهلولیغزالهشیمی
16شهیدزادهنوشینادبی
17بشیریپروانهادبی
ردیفنام و نام خانوادگیرشته
1ثنا احمد قشلاقیریاضی
2صدف بلوریریاضی
3مینا ترابی نژادریاضی
4دیبا حشدریریاضی
5مهتاب سیدمیرزاییریاضی
6محدثه علیزادهریاضی
7نفیسه کاظمی نیاریاضی
8ترانه مشق دوستریاضی
9فاطمه منافیریاضی
10آیسان همتیریاضی
11مبینا عطاییفیزیک
12زهرا گرشاسبیفیزیک
13ثنا احمد قشلاقیکامپیوتر
14المیرا حسینیکامپیوتر
15باوان دیوانی آذرکامپیوتر
16محدثه علیزادهکامپیوتر
17ترانه مشق دوستکامپیوتر
18مینا پرسازیست شناسی
19ملیکا رحمانیزیست شناسی
20مهتاب شرفیان مقدمزیست شناسی
21بی تا شمسزیست شناسی
22سارینا فلاحیزیست شناسی
23مبینا کاوسیزیست شناسی
24آوا ولایتیزیست شناسی
25هستی آریانفرشیمی
26مائده جنتیشیمی
27ثنا خلیلیشیمی
28غزل روحانیشیمی
29شادی روشن نفسشیمی
30حوریا عباس زادیشیمی
31نیوشا فاضلیشیمی
32مبینا کاوسیشیمی
33آناهیتا کریمیشیمی
ردیفنام و نام خانوادگی
1پانیذ ابو علی زاده
2شایلی احمدی
3فاطمه احمدی آشتیانی
4صبا اکبری
5دریا ایپچیان
6ترمه جوهری
7غزل روحانی
8زهرا سمیعی
9هانیه برزگر شمس
10مانا عبدالباقی
11غزاله فرهنگ
12سارینا فلاحی
13الینا کبودانی
14پانیذ کیومرثی
15آمال مرادی مقدم
ردیفنام و نام خانوادگی
1غزل روحانی
2بهار روزبهانی
3مهشاد شایگان