عنوانزمان برگزاریبرگزیدگانپوستر
مسابقه کتابخوانی واحد ظفرمرداد ماهستایش مختاری، سوگند جلالی، آرمیتا دهقانی زادهشازده کوچولو.jpg
مسابقه کتابخوانی واحد جردنمرداد ماهفاطمه سادات دربندی، هستی فصیح رامندی، آمیتیس معصومیاندرخت آرزو.jpg
مسابقه خوشنویسی واحد ظفر و جردنمرداد ماهدرسا خلیلی، عسل شامی، نگین قائدیمسابقه خوشنویسی.jpg
مسابقه کتابخوانی واحد ظفرمهر ماهالیکا اعتصام، الینا شفیعی، هلیا علویالی عزیز.jpg
مسابقه کتابخوانی واحد جردنمهر ماههلیا صنعتی منفرد، آرام بلوری، نیکا محمودیقصه_های خوب برای بچه_های خوب.jpg
مسابقه مشاعره    
مسابقه کتابخوانی واحد ظفرآبان ماهعسل عقبایی، پارمین ژیان، روناک صفائیانشاهزاده و گدا.jpg
مسابقه کتابخوانی واحد جردنآبان ماهفاطمه سادات دربندی، آرام بلوری، مانیا ملاصادق‌پورشازده کوچولو.jpg
عنوانزمان برگزاریبرگزیدگانپوستر
مسابقه کتابخوانی مرداد ماهسارینا عباسی، ریحانه قابلی، فرناز مومیوند، رومینا ذبیحی، هستی ظریفیرویای دویدن.jpg
مسابقه مشاعرهمهرماهالینا شفیعیمشاعره.jpg
مسابقه کتابخوانی مهرماهالینا شفیعی، زهرا ابراهیمی کیا، هستی پیرزاد، پارمین ژیان، باران نوروزعلیوقتی به من می_رسی.mp4
مسابقه کتابخوانی آبان ماههستی کربلائی، هلیا امدادی، سارینا ساروخانی، ری‌را قاسمی، پرنیان جاسبیکتابخوانی آبان.mp4
مسابقه کتابخوانیآذر ماههستی پیرزاد، رومینا ذبیحی، الینا شفیعی، پارمین ژیان، هستی ظریفیپاستیل های بنفش.mp4
مسابقه کتابخوانیبهمن ماهپارمین ژیان، آرتمیس جعفرزاده، پارمین سلامیمیک هارته اینجا بود.jpg
مسابقه کتابخوانیاسفند ماههستی پیرزد، درسا یزدانی، صبا هندینامه_هایی به هیچ_کس.jpg
عنوانزمان برگزاریبرگزیدگانپوستر
مسابقه نقاشی همه جا با ماسکتیرماهگندم معماریاننقاشی با ماسک.jpg
مسابقه روز خبرنگارمردادماههستی کرمانشاهیروزخبرنگار.jpg
مسابقه تولید محتوای الکترونیکیمردادماهپارمیدا اسفندیار، هلیا نوید، یکتا قلی پورتولید محتوای الکترونیکی.jpg
مسابقه کتابخوانی تابستانمرداد ماهآنیتا کاشی، پارمین ژیان، دیبا ابراهیمی افخم، روژان ارگانی، دیانا نیکوکارکتابخوانی تابستان.jpg
مسابقه صداگذاریمرداد ماهگلینا اسدی، دیانا اسمعیلی‌پور، آیلی امیرزاده 
مسابقه خوانش شعرشهریور ماهآیدا خشکفاخوانش شعر.jpg
مسابقه مشاعره آنلاینمهرماهرز سمائیان، الینا شفیعیمشاعره انلاین.jpg
مسابقه کتابخوانی مهرماهنیوشا آقایی نژاد، آترینا مدیری، روژان ارگانی، موژان احمدپناه، پارمین ژیانکتابخوانی مهر.jpg
مسابقه دلتنگ مدرسه آبان ماهثنا انصاری، دیانا اسمعیلی‌پوردلتنگ مدرسه.jpg
مسابقات آزمایشگاهآبان ماهسارا اشعریون، مانا ناصری، موژان احمدپناه، لیلی محمدیمسابقات آزمایشگاه.jpg
مسابقه کتابخوانی آبان ماهالینا شفیعی، پارمین ژیان، روژان ارگانیکتابخوانی آبان .jpg
مسابقه کتابخوانیآذرماهبهارخداقلی، روناک مهروزیاد، کیمیا کاظم پورمدرسه جاسوسی 3.jpg
مسابقه بی‌سابقهآذرماهباران حسینی، ثنا خوش‌رو، رومینا طاهرزاده، یکتاقلی پور، نیاز گرجی‌فردمسابقه بی_سابقه.jpg
عکس انارآذرماه عکس انار.jpg
بوی بهشت می‌دهد دست دعای مادرمبهمن ماه بوی بهشت می_دهد دست دعای مادرم.jpg
مسابقه کتابخوانیبهمن ماهثنا جورابچی، آوا سهراب، یکتا قلی پور، آنیتا گوهریکتابخوانی بهمن.jpg
مسابقه کتابخوانیاسفند ماههلیا نوید، نیوشاآقایی نزاد، الینا شفیعی، کیمیا کاظم پور، روناک مهروزیادکتابخوانی اسفند.jpg
مسابقه کتابخوانیفروردین ماهکیمیا کاظم پور، هلیا نویدکتابخوانی فروردین.jpg
مسابقه کتابخوانیاردیبهشت ماهمتینا احمدی، بهار خداقلیکتابخوانی اردیبهشت.jpg