مسابقات ربوکاپ در این سال تحصیلی، به علت بیماری کرونا برگزار نشد

robo

مسابقات ربوکاپ در این سال تحصیلی، به علت بیماری کرونا برگزار نشد

robo2

ردیفنام خانوادگینامپایه
1احمدپناهسیده موژانهشتم
2اخلاقیپارمیداهشتم
3اردشیری اسکوییدنیاهشتم
4ارغندهسایههشتم
5اسماعیلی شهمیرزادپدیدههشتم
6افشاریآواهشتم
7امیدوارینیکیهشتم
8امیرحائرینازلیهشتم
9ایرج پناهآوینهشتم
10باباربیعملیکاهشتم
11باباعلیانونداهشتم
12باباییونداهشتم
13بابایی لیاییساریناهشتم
14بختیتیناهشتم
15برحقیاسمینهشتم
16بسطام خانیمهرآیینهشتم
17بنکدار پورنادیاهشتم
18بهفروزیپارمیداهشتم
19پورشوقییاسمینهشتم
20پورنقیآوینهشتم
21پیامیرزیتاهشتم
22تدینیسانازهشتم
23ترابیحوراساداتهشتم
24جورابچیسناءهشتم
25جهانگیریتیناهشتم
26چرم چیانراتاهشتم
27حاجیانی بوشهریانبهارهشتم
28حسین زاده ناطقیرومیناهشتم
29حسینیبارانهشتم
30خدریدنیزهشتم
31خشکفاآیداهشتم
32خلیلیساریناهشتم
33خوش روثناهشتم
34دادخواهیالناهشتم
35دادور کاشانیالیاهشتم
36رئیسیساراهشتم
37رخشاءآواهشتم
38رضاییآرمیتاهشتم
39رهبرراماهشتم
40ریسمانیپرنیانهشتم
41زارع کوهیریحانههشتم
42زکی پور رحیم آبادیدنیاهشتم
43زنده دل جاویدمرواریدهشتم
44زینالیآیساهشتم
45سجودیمارالهشتم
46سلیمانی طالمیصباهشتم
47سماییانرزهشتم
48سمنانیهاناهشتم
49سهرابآواهشتم
50سیاه پوشساریناهشتم
51سید حسینچیسیده فرنازهشتم
52شایقیسباهشتم
53شهیدیتانیاهشتم
54شیرازیزهراهشتم
55صانعیسانازهشتم
56ضرغامیحدیثهشتم
57طاهرخانیمریمهشتم
58طاهرزادهرومیناهشتم
59طهماسبی خیابانیساراهشتم
60عالم زادهسوفیاهشتم
61عباسیان اصل مهربانمبیناهشتم
62عبدالکریمی کاشانیمانلیهشتم
63عظیمیدلارامهشتم
64غفارینیکتاهشتم
65فاضلیگلیتاهشتم
66فراهانیساریناهشتم
67فیلسوفیآواهشتم
68قاسمیآواهشتم
69قلی پوریکتاهشتم
70کاظم پورکیمیاهشتم
71کریمی بهرامساریناهشتم
72کریمی محمدساریناهشتم
73کیانیآنیتاهشتم
74گرجی فردنیازهشتم
75گل محمدیهلیاهشتم
76گلستانرکساناهشتم
77گودرزیساریناهشتم
78گوهری صدرآنیتاهشتم
79محمدیلیلیهشتم
80محمودیسیده آوینهشتم
81مدرس صادقیآلا ساداتهشتم
82مدرسیدرسا ساداتهشتم
83معظمیپرستوهشتم
84ملایریفاطمههشتم
85ملکوتیانرکساناهشتم
86منصوری علی آبادیترمههشتم
87موسویملیکا ساداتهشتم
88مهرجوویاناهشتم
89میرکوهیدرساهشتم
90نادریستایشهشتم
91ناصریپارمیداهشتم
92نجیبیپاتریس ساداتهشتم
93نجیبی ربیعینیکاهشتم
94نصر اصفهانیپردیسهشتم
95نیکبختروناکهشتم
96وزین دلآنالیهشتم
97یزدان خواهترنمهشتم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1ابوطالبی زوارهکیمیانهم
2ابوعلی زاده بهبهانیپانیذنهم
3اجلوییانهستینهم
4احمدیشایلینهم
5احمدییاسمننهم
6ادیبنسترنهشتم
7اربابییاسمینهشتم
8اسدیپانیذهشتم
9اسكندرىياسمينهشتم
10اسماعیلیروژانهشتم
11اصغریشیدانهم
12اقبالیانیاسمننهم
13اکبرپورلناهشتم
14اکبریان تفاقیپرنیاهشتم
15الهاییملیکانهم
16امامی نژادنیکاهشتم
17انوریکیمیانهم
18آذریچیستاهشتم
19آقا نصیریهلیاهشتم
20آقازادهیلدانهم
21آقاییپرنیاننهم
22آموزگارمریم الساداتهشتم
23باباییسارانهم
24باقرآذرترمهنهم
25بتولیفاطمه ساداتنهم
26بنکدارصبانهم
27بهادری نژادآوانهم
28بهرامیپرنیاساداتنهم
29بهرامی گلبرماهکهشتم
30پارساپورسارینانهم
31پرواییآینازهشتم
32پروینناییریکاهشتم
33پورسیدفاطمهنهم
34پوربرقی صوفیانیمبیناهشتم
35پورمجیبمهساهشتم
36پورمحمودیشایلیننهم
37ترابي قزوينيصباهشتم
38تيموريمرضيههشتم
39جاویدآوانهم
40جعفرزادهروژیننهم
41جعفری دولت آبادینیکینهم
42جوادزادهساحلنهم
43حاج مهدی قلیآسیهنهم
44حامد جاهدیالیناهشتم
45حائری اصفهانیشیرینهشتم
46حدیدیروژیناهشتم
47حسنی تبارآنالینهم
48حسینیپرندهشتم
49حسینی میرمحمدیفاطمهنهم
50حمداله زادههلیانهم
51حمیدزادهسباهشتم
52حیات داوودیوانیانهم
53خادمی سیدبنادکمبیناهشتم
54خسروانیمهداهشتم
55خسرویآویننهم
56خشایارپارمیداهشتم
57خطیبیسوگلنهم
58خطیبیعسلنهم
59خلاقیآوینهشتم
60دربیگیبارانهشتم
61دفتری بشلیروژیننهم
62دلاوریرادنوشهشتم
63دهستانيتيناهشتم
64دهقانی کجانیمبیناهشتم
65دیوسالاردرساهشتم
66ذاکریپرندهشتم
67ذوالفقارخانيپرياهشتم
68رحمانیمهگلنهم
69رحیمیان مشهدیمرجانهشتم
70رزاقیآرتمیسهشتم
71رستمیسارانهم
72رشیدیهدیهنهم
73رفیعی طباریحانه ساداتنهم
74رمضاندیبانهم
75رمضانیثمینهشتم
76رودگرستارههشتم
77رویین تنمریمهشتم
78رهبردرسانهم
79رهبر فرزامیکیانانهم
80زرقیساراهشتم
81زرگر زادهپرستوهشتم
82زرین فرپرنیانهشتم
83زمانیمبینانهم
84زمانی دروسیده سایههشتم
85زمانیاننگارنهم
86سازگارمهرآرانهم
87سازگارمهرآوانهم
88سرلکصباهشتم
89سرمدیپانته آنهم
90سعیدی وحدترزهشتم
91سلیمانیاریکانهم
92سليمانزاده جمايراننيكاهشتم
93سیفیناژینهشتم
94شاکریشکیباهشتم
95شرفیمبینانهم
96شمسايي قهيازيآرميناهشتم
97شهرزاددینانهم
98شیریآیداهشتم
99صابریکیمیانهم
100صادقیروشناهشتم
101صالحیسحرهشتم
102صالحی سدهحسناهشتم
103صانعیهستینهم
104صبورییاسمننهم
105صفائیانسایهنهم
106صفی زادهملیناهشتم
107صیرفیان پورگلنوشهشتم
108طالب خان گروسينيكاهشتم
109طاهری زادهکیمیاهشتم
110طباطبایی نژادپرنیان ساداتهشتم
111عاطفی افوسسوفیهشتم
112عبدالحسینینارینانهم
113عبداله زادهکیانانهم
114عظیمی یارآوینهشتم
115علی اکبرزادهکیاناهشتم
116غفارزادهمریمنهم
117غلامیترنمهشتم
118فتحیعسلنهم
119فتوحیارغوانهشتم
120فدایینداهشتم
121فرجیبهارهشتم
122فرمحمدیغزلنهم
123قاسمیشاداننهم
124قرائیآمیتیسهشتم
125قربانلوطنیننهم
126کاظمیاننیکانهم
127کفافیدیانانهم
128کلاهی حشمتآرمیتاهشتم
129کمالیمریمنهم
130کیانیانملیناهشتم
131كردناييجآتوساهشتم
132گرگین زادهسایناهشتم
133گزینیپانیذهشتم
134لطفیکیاناهشتم
135لطیفی عزیزیهستیهشتم
136مالکژیناهشتم
137مجیدیاننیایشنهم
138محمدرضاییمائدههشتم
139محمودیملیکاهشتم
140مختارپورسوگلنهم
141مرادییگانهنهم
142مصباح نمینسایناهشتم
143مصدقنیلانهم
144مناف زاده هيرپارميداهشتم
145منصور حسینیپرستشنهم
146مهرانگیزآیلیننهم
147مهرآورنازنین ساداتنهم
148مهريزىآميتيسهشتم
149میارنعیمیآویننهم
150میرشجاعیبهارساداتهشتم
151میرمجتهدیهیواساداتنهم
152ميرهاديسيده هستيهشتم
153ميرى مزرعه شاهىدرساهشتم
154ناصریپارمیسهشتم
155نبویساراساداتهشتم
156نجفیسلدانهم
157نوروزیستایشنهم
158نویدنازنین زهرانهم
159نیک پژوههستیهشتم
160نیک کاردریانهم
161وحیدیستارههشتم
162وزیریرهاهشتم
163هاشمیانروژانهشتم
164هدایتیمهساهشتم
165همتیدنیاهشتم
166هنرکار باغبانهستیهشتم
167یزدانیانساراهشتم
168یکرنگیستایشنهم
169یوسف زادهآنیتانهم
170یوسفیمهتاهشتم
171يحيويآينورهشتم
172يساوليژيناهشتم
173ابراهیمیانپانته آهفتم
174احمدیملیناهفتم
175احمدینواهفتم
176احمدینهالهفتم
177اخوانهاناهفتم
178اشرف پورعسلهفتم
179اصلانیروژیناهفتم
180ايلخانىستايشهفتم
181پاشاههلیاهفتم
182ترهندهستایشهفتم
183تقی خانیموناهفتم
184توسلیمانیاهفتم
185حاجاتیهلیاهفتم
186حاجی حسنی بغداد آبادنیکاهفتم
187حسنوندیاسمینهفتم
188حسینیسیده روزیتاهفتم
189حيدرى ماكويىمليناهفتم
190خیاط بهارلوییمحدثههفتم
191راستکاریآتریناهفتم
192ربیعیساراهفتم
193رحیمی زمانیسناهفتم
194رمزیرازهفتم
195زحمت کشآندیاهفتم
196سعیدی نژادثناهفتم
197سلطانیساراهفتم
198شکرایی رادمدیساهفتم
199شیخ الاسلامیدنیاهفتم
200شیخیلیلیهفتم
201صالحی زادهنیکاهفتم
202صبریمهساهفتم
203صدیقرومیناهفتم
204صفارهرندینلیاهفتم
205صفریکیاناهفتم
206عربآرمیناهفتم
207عزیزی نصاریمعصومههفتم
208عسکریرومیناهفتم
209عطا اسدی پروشات هفتم
210عواطف فاضلیملیکاهفتم
211فریدی هفتخوانیغزلهفتم
212فغانزاده لاکهآناهیتاهفتم
213قلی پورکیانازهفتم
214کریمیآیلارهفتم
215كسائيانپارميداهفتم
216ماش عطارپانیذهفتم
217مشیرینیکیهفتم
218مولایی اسکوییثنا ساداتهفتم
219مینوشمیمهفتم
220نجارزادهساراهفتم
221نراقیملیکاهفتم
222نژادعبدالهمبیناهفتم
223نظری منشدرساهفتم
224نگهبانليليانهفتم
225نوچیانرایاهفتم
226نورانیارغوانهفتم
227نوروزی فشخامیپریاهفتم
228نيكپورسروشاهفتم
229یوسفی هزاریطنازهفتم
230احسنافراهفتم
231اسداله تبار سرحمامیزهراهفتم
232اسدیآرامهفتم
233اسدیآیلینهفتم
234اسکندریالیناهفتم
235اسمعيليستايشهفتم
236اصغریرزاهفتم
237امامیصباهفتم
238برومندیآیساهفتم
239بهادري نياروژانهفتم
240تابانیمدیاهفتم
241جاماسبیبیتاهفتم
242جامعیرومیناهفتم
243جلیلی قدسیثمینهفتم
244حاجیانییاسمنهفتم
245حسینیصباساداتهفتم
246حسینی نیکپارمیداهفتم
247خسروی آزادنیکیهفتم
248خواجهديباهفتم
249خیامینستایشهفتم
250داداش زادهخورشيدهفتم
251رحیمی طاریراناهفتم
252سجدهالناهفتم
253شاحسینی فرساراهفتم
254شمسشمیمهفتم
255شمسعسلهفتم
256طاهریشایلیهفتم
257عالی داعیپردیسهفتم
258عباس زادهیاسمینهفتم
259عظیم زاده مقدمدرساهفتم
260غذاجومهشیدهفتم
261فتحيغزلهفتم
262فرقانيبهارهفتم
263قپانداركاشانيپرنيانهفتم
264کارگشارعناهفتم
265کرجیهلیاهفتم
266کمالی اصلملیکاهفتم
267كلكوسروينهفتم
268گلپرورآناهیتاهفتم
269گودرزیرومیناهفتم
270مدنی زادهساجده ساداتهفتم
271مرادیدیاناهفتم
272نوریبشریهفتم
273نیکخواهاینازهفتم
274نيكومرامرهاهفتم
275هاشمیآنیتاهفتم
276یوسفیپارمیداهفتم
ردیفنامنام خانوادگیپایه
1کیمیاابوطالبی زوارههشتم
2نیوشاابوعلینهم
3پانیذابوعلی زادههشتم
4هستیاجلوئیانهشتم
5پرنیاناحمدینهم
6شایلیاحمدیهشتم
7شکیبااخبارینهم
8کیمیااسدپورنهم
9روشااسکندرینهم
10شیدااصغریهشتم
11نیوشااصغری نژادنهم
12آیلینافشار مقدمنهم
13ثنااکبراشرفینهم
14آیساناکبرینهم
15ملیکاالهاییهشتم
16حانیهامینینهم
17دیناایپکچیانهشتم
18پریساایزدینهم
19پرنیانآقاییهشتم
20نهالبابایی بالانجینهم
21ترمهباقرآذرهشتم
22آریانابام رفیعنهم
23فاطمه ساداتبتولیهشتم
24صدفبلورینهم
25صبابنکدارهشتم
26ترنمبنی آدمنهم
27آوابهادری نژادهشتم
28پرنیا ساداتبهرامیهشتم
29ساریناپارسا پورهشتم
30آریانپرورش ریزیهشتم
31ساحلپریشاننهم
32پارمیداپور اسکندرینهم
33شایلینپورمحمودیهشتم
34آرمیتاپیامینهم
35ترنمتجارینهم
36آواجاویدهشتم
37پرستوجباری فرنهم
38روژینجعفرزادههشتم
39کیمیاجعفریانهشتم
40ساحلجوادزادههشتم
41آسیهحاج مهدی قلیهشتم
42هستیحاجی میرزانهم
43هاناحائرینهم
44مبیناحجتینهم
45آنالیحسنی تبارهشتم
46ترمهحسینی آهنگرنهم
47دنیاحسینینهم
48سارهحسینینهم
49عسلحسینینهم
50فاطمه ساداتحسینی میرمحمدینهم
51دیباحشدرینهم
52ساراحقیقینهم
53سناحقیقینهم
54ترانهحکیمینهم
55کیاناحکیمینهم
56هلیاحمدالله زادههشتم
57درساخلیلینهم
58سوگلخوشقدمنهم
59روژیندفتری بشلیهشتم
60حورادولتینهم
61سارارستمیهشتم
62هدیهرشیدیهشتم
63ریحانه ساداترفیعی طباهشتم
64دیبارمضانهشتم
65تاراروضه مقدمنهم
66نگارروفیگرینهم
67درسارهبرهشتم
68کیانارهبرهشتم
69نازلیرئیس شقاقینهم
70یاسمین زهرازارعنهم
71پرگلزاهدینهم
72محیازرگر شبسترینهم
73کیمیازره شناسنهم
74مبینازمانیهشتم
75نگارزمانیانهشتم
76مهرآراسازگارهشتم
77مهرآواسازگارهشتم
78پانته آسرمدیهشتم
79ستارهسعادتنهم
80نگارسعادتینهم
81اریکاسلیمانیهشتم
82مدیاشبیرینهم
83پگاهشجاعنهم
84مبیناشرفیهشتم
85درساشکرریزنهم
86آی تکشمسنهم
87دیناشهرزادهشتم
88هانیهشیخاننهم
89کیمیاصابریهشتم
90هستیصانعیهشتم
91سایهصفائیانهشتم
92دریاصفدرینهم
93فاطمهصنیعینهم
94مریمطیبینهم
95درساعالی فکرنهم
96ناریناعبدالحسینیهشتم
97ثناعبدالله نژادنهم
98کیاناعبدالله زادههشتم
99سرونازعبیدینهم
100نیوشاعجمینهم
101زهراعلی رمجینهم
102ملیناعلی مددیاننهم
103فاطمه ساداتعلیمردانینهم
104یاسمینعلی نقیاننهم
105کیاناغزنوینهم
106مریمغفارزادههشتم
107پریساغیبینهم
108غزلفر محمدیهشتم
109پانیذفراهانینهم
110آوینفضل پرستنهم
111ستارهقدس گویانهم
112ملیسیقربانعلی زادهنهم
113طنینقربانلوهشتم
114اطلسیقناداننهم
115درساکاظمی نیانهم
116نفیسهکاظمی نیانهم
117نیکاکاظمیانهشتم
118الیاکبودانینهم
119کیاناکرباسینهم
120آرمیتاکریمی آقایاننهم
121آنیتاکریمی طارینهم
122مریمکمالیهشتم
123پانیذکیومرثینهم
124پارمیسلطفینهم
125حانیهلعل چی گراننهم
126نیایشمجیدیانهشتم
127فاطمه ساداتمحسنی الحسینینهم
128ندامحسنینهم
129آوینمحقق دوانینهم
130یاسمینمحمدزادهنهم
131آلامحمدینهم
132صبامحمدینهم
133طنازمحمدی مقدمنهم
134بارانمحمدیاننهم
135سوگلمختارپورهشتم
136یگانهمرادیهشتم
137آمالمرادی مقدمنهم
138ترانهمشق دوستنهم
139نیلامصدقهشتم
140سارینامکابرنهم
141درسامکی آل آقانهم
142پرستشمنصور حسینیهشتم
143عسلالموسوینهم
144آیلینمهرانگیزهشتم
145نازنینمهرآورنهم
146آوینمیارنعیمیهشتم
147پرنیانمیر غضنفرینهم
148هیوامیر مجتهدیهشتم
149لطفینادیانهم
150هیواناظرینهم
151سلدانجفیهشتم
152مبینانصرتینهم
153نیوشانوروزینهم
154نازنین زهرانویدهشتم
155دریانیک کارهشتم
156سایهوزیرینهم
157مبینا ساداتوفایینهم
158آیداهاشمینهم
159آیسانهمتینهم
160آریناهمدانینهم
161ستایشیکرنگیهشتم
162هلیایلهنهم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1اصغری نژادنیوشاهشتم
2امیر حسینیمهربانهشتم
3بابایینهالهشتم
4پیامیآرمیتاهشتم
5جلالیپرنیاننهم
6جاج فرج الههلیانهم
7حسینیعسلهشتم
8حسینیدنیاهشتم
9حسینی آهنگرترمههشتم
10حقیقیساراهشتم
11رحمانیپروشاتنهم
12رحمانیملیکانهم
13زارعیاسمین زهراهشتم
14سعادتستارههشتم
15شبیریسیده مدیاهشتم
16شمسیآی تکهشتم
17شیخانهانیههشتم
18صابریپانیذنهم
19صنیعیفاطمههشتم
20عالی فکردرساهشتم
21عبیدیسرونازهشتم
22علی رمجیزهراهشتم
23علی زادهساینانهم
24علی نقیانیاسمینهشتم
25غزنویکیاناهشتم
26غیبیپریساهشتم
27فراهانیپانیذهشتم
28فضلیهستینهم
29کاظمی نیانفیسههشتم
30کریمی آقایانآرمیتاهشتم
31کیومرثیپانیذهشتم
32لطفی محمد آبادینادیاهشتم
33مالکی نژادیاسمیننهم
34محسنینداهشتم
35محسنی الحسینیفاطمههشتم
36محقق دوانیآوینهشتم
37محمدیصباهشتم
38مرادی مقدمآمالهشتم
39مشق دوستترانههشتم
40مهرآئینپانیذنهم
41میر غضنفریپرنیانهشتم
42میر باقریمریمنهم
43ناظریهیواهشتم
44نوروزینیوشاهشتم
45وزیری کاشانیسایههشتم
46وفاییمبینا ساداتهشتم
47همتیآیسانهشتم
48یاوریمبیناهشتم
49یلههلیاهشتم