ردیفنام مسابقهرتبهدانش آموز ۱دانش آموز ۲دانش آموز ۳دانش آموز ۴
1سازه ماکارونی دانشگاه خوارزمیکسب رتبه دومشمیم شمسصباسادات حسینیرعنا برادران غفارییاسمین عباس زاده
2راکت آبی منطقه ۳کسب رتبه اولراز رمزیرومینا عسکریملیکا عواطف فاضلی 
3مسابقه سازه ماکارونی فشاری دانشگاه تهران(ارتفاع25سانتی متر)کسب رتبه اولثنا سعیدی نژادروژان بهادری نیامعصومه عزیزیرها نیکومرام
4راکت آبی دانشگاه تهرانکسب رتبه اولدرسا عظیم زادهطناز یوسفیسارا سلطانیهستی صانعی
5مسابقه سازه ماکارونی فشاری دانشگاه تهران(ارتفاع25سانتی متر)کسب رتبه دوم صبا ترابیآیدا شیریمهتا یوسفیساینا مصباح
6هاور کرافت دانشگاه تهرانکسب رتبه دومالینا حامد جاهدیروشنا صادقیهیوا میر مجتهدی 
7دومینو دانشگاه تهرانکسب رتبه دومپرنیان اکبریانپانیذ اسدی  
8گلایدر دست پرتاب دانشگاه تهرانکسب رتبه دومفاطمه پورسیددیبا خواجهطناز یوسفیماهک بهرامی
9دومینو منطقه 3کسب رتبه اولنارینا عبدالحسینینازنین زهرا نویدکیمیا صابرینیایش مجیدیان
ردیفنام مسابقهرتبهدانش آموز1دانش آموز2دانش آموز3دانش آموز4
1مسابقات آزمایشگاهی جشنواره نوجوان خوارزمیکسب رتبه برتردرسا دیوسالارمبینا پوربرقی  
2تولیدمحتوی جشنواره نوجوان خوارزمیکسب رتبه برترثمین رمضانیمریم کمالیمحیا زرگرشبستری 
3سازه ماکارونی سبک منطقه 3کسب رتبه دومستاره نیکبختنادیا لطفیمریم کمالی 
4سازه ماکارونی راندمانی منطقه 3کسب رتبه سومساره حسینیملینا علی مددیانترنم بنی آدم 
5سازه ماکارونی فشاری مسابقات پژوهان دانشگاه تهران مرحله اولکسب رتبه برتردرسا خلیلیآوین فضل پرستنیوشا ابوعلی 
6مسابقات سازه ماکارونی فشاری دانشگاه تهران (ارتفاع 45 سانتی متر)کسب رتبه برتردرسا خلیلیآوین فضل پرستنیوشا ابوعلیهستی حاجی میرزا
7مسابقات سازه ماکارونی فشاری دانشگاه تهران (ارتفاع 25 سانتی متر)کسب رتبه برترهدیه رشیدیریحانه سادات طباطباییمریم غفارزاده 
8مسابقات ساره ماکارونی گرایش سبک دانشگاه تهرانکسب رتبه برترآوین محققثنا اکبراشرفیآیسان اکبریسوگند متوسل
9گلایدر دست پرتاب دانشگاه تهرانکسب رتبه برترآیلین مهرانگیزدریا نیک کاریاسمن اقبالیاننازنین مهرآور
10راکت آبی دانشگاه تهرانکسب رتبه برترنارینا عبدالحسینینیایش مجیدیاننازنین زهرا نویدکیمیا صابری
11راکت آبی منطقه 3کسب رتبه برترروشنا صادقینهال باباییناییریکا پروین 
12گلایدر دست پرتاب دانشگاه تهرانکسب رتبه دومشایلی احمدیآنیتا یوسف زادهملیکا الهاییدرسا رهبر