انجمن اولیا و مربیان

لیست اعضای انجمن اولیا و مربیان مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش واحد ظفر - جردن سال تحصیلی 1403-1402در جدول زیر آورده شده است. خواهشمند است جهت ارتباط با اعضای انجمن از ساعت ٨ الی ١٧ تماس حاصل فرمایید.

ردیفنام و نام خانوادگیسمتنام دانش‌آموزپایهتلفن همراهآدرس پست الکترونیکی
١سعیده ناصری‌نیارئیس انجمنترمه آقایینهم09124948969saeedeh.nasserinia@gmail.com
٢بهرام کریمینایب رئیس انجمنستایش کریمینهم09131128193karimi_esfahan@yahoo.com
٣پیمان دفتریمنشی و رابط انجمنآدرینا دفتریهفتم09121221140peyman_daftari@yahoo.com
٤حسن رستمیانعضو انجمنآوا حق‌پرستهفتم09124884739hassanrostamian@gmail.com
٥بهاره نصیریعضو انجمنمانلی صدیقی تنکابنی هفتم09122931534baharehnasiri62@gmail.com
ردیفنام و نام خانوادگیسمتنام دانش‌آموزپایهتلفن همراهآدرس پست الکترونیکی
١رضا عرفانیانرئیس انجمندل آرا عرفانیانهشتم09127364211erfaniansalimreza@gmail.com
٢شیلا واحدینایب رئیس انجمنآرام بلوریهشتم09126269693 
٣راحله اخوتمنشی و رابط انجمننورا احمدوندهشتم09123889717ra.okhovat@gmail.com
٤محمدصادق سعیدیعضو انجمندرسا سعیدیهشتم09126158695toranj.teb@gmail.com
٥پیمانه شریفعضو انجمنهستی طرازیهشتم09123066233pm_sharif@yahoo.com