ردیفنام خانوادگینامپایه
1آرمان فردآویننهم
2احمدیآرنیکاهفتم
3افشارشایاهفتم
4اعتصامالیکانهم
5جباری موروئیوانیانهم
6حیدران لوساراهفتم
7ردانی پورملیکانهم
8شفیعیالینانهم
9یزدانیدرساهشتم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1احمدیمتیناهفتم
2اخلاقیپارمیدانهم
3افشاریآوانهم
4رئیسیسارانهم
5سرشارایرنهفتم
6سمیعیسایناهشتم
7شجاعیالیناهشتم
8شفیعیالیناهفتم
9صیادی اسکویینیرواناهشتم
10طهماسبیسارانهم
11عباسیانمبینانهم
12مداحآویساهشتم
13معظمیپرستونهم
14میرکوهیدرسانهم
15نوری کوپاییآرنیکاهفتم
16ولی نژادویاناهشتم
16ولی نژادویاناهشتم