ردیفنام و نام خانوادگیپایهمسابقهرتبه(منطقه)
1شکیبا اسفندیاریهشتمفرهنگی هنری فردا (رشته طراحی)برتر
2ملیکا ردانی‌پورهشتمفرهنگی هنری فردا (رشته اوریگامی)برتر
3ملیکا ردانی‌پورهشتمفرهنگی هنری فردا (رشته بافت جاجیم)برتر
4ملیکا ردانی‌پورهشتمفرهنگی هنری فردا (رشته خطاطی)برتر
5ملیکا ردانی‌پورهشتمفرهنگی هنری فردا (رشته ملیله کاغذی)برتر
6آیناز عباسپورنهمفرهنگی هنری فردا (رشته طراحی)برتر
ردیفنام و نام خانوادگیپایهمسابقهرتبه(منطقه)
1یکتا قلی‌پورنهمجشنواره فردا (قلم زنی)برتر
2درسا میرکوهینهمجشنواره فردا (رنگ روغن)برتر
3سارا اشعریونهشتمجشنواره فردا (آبرنگ)برتر
4هستی آهن خواههشتمجشنواره فردا (شعر)برتر
5تینا مظاهریهشتمجشنواره فردا (آبرنگ)برتر
نام و نام خانوادگیپایهمسابقهرتبه (منطقه/استانی)
صبا حسینینهمنقاشیدوم استان
ایناز عباسپورهفتمنگارگریسوم استان
مانیا توسلینهمتک نوازی(پیانو)اول منطقه
رها بصائری-تارا قائمهفتمهمنوازیدوم منطقه
سارینا گودرزیهشتمنقالیدوم منطقه
شایا شاه حسینیهفتمتک نوازی(تنبک)اول منطقه
تینا بختی ،درسا میرکوهینهمنقاشی با رنگ روغنبرتر منطقه
یکتا قلی پورنهمقلم زنیبرتر منطقه
هستی آهن خواههفتمشعربرتر منطقه
سارا اشعریون، تینا مظاهریهفتمنقاشی با آبرنگبرتر منطقه
رومینا صدیقنهمنقاشی با مداد رنگیدوم منطقه
ردیفنام و نام خانوادگیپایهمسابقهرتبه(منطقه)
1 رز سمائیانهفتمروزنامه دیواریاول
2تانیا شهیدیهفتمروزنامه دیواریاول
3بهار حاجیانیهفتمروزنامه دیواریاول
4رکسانا گلستانهفتمروزنامه دیواریاول
5یکتا قلی پورهفتمروزنامه دیواریاول
ردیفنام ونام خانوادگیپایهمسابقهرتبه (منطقه)
1مریم کمالینهم انشای نمازدوم
2هستی هنرکارهشتمانشای نمازدوم
3مبینا پوربرقیهشتمنهج البلاغهسوم
4صبا حسینیهفتمهنری (نقاشی با مداد)دوم
5مهسا هدایتی هشتمهنری (نقاشی با مداد رنگی)دوم
6شادان قاسمینهمادبی (مشاعره)اول
7سارا شاحسینی فرهفتمروزنامه دیواری دوم
8بیتا جاماسبیهفتمروزنامه دیواریدوم
9تینا بخشیهفتمروزنامه دیواریدوم
ردیفنام و نام خانوادگیپایه تحصیلیمسابقهرتبه( منطقه)
1ساره حسینینهمادبی ( مشاعره)اول
2پرند حسینیهفتمقرآن و عترت( احکام)دوم
3مهتا یوسفیهفتمقرآن و عترت( نهج البلاغه)سوم
4درسا خلیلینهمهنرهای تجسمی( خطاطی)راه یابی به مسابقات استانی
5ستاره قدس گویانهمهنرهای تجسمی ( نقاشی)راه یابی به مسابقات استانی
6درسا خلیلینهمکتابخوانیاول
7ستایش یکرنگیهشتمکتابخوانیاول
8پرنیان احمدینهمتک نوازیاول