زبان انگلیسی

مجتمع کوشش واحد ظفر - جردن

با توجه به اهمیت فراگیری زبان در دنیای امروز و نقش کلیدی آن در روند پیشرفت آموزشی، مدیریت مجتمع آموزشی کوشش با هدف توانمندسازی دانش آموزان در این بخش، آموزش زبان انگیسی را در برنامه آموزشی مجتمع گنجانده است و با دقت نظر برآموزش صحیح، نظارت مستمر خواهد داشت. 

دپارتمان زبان مجتمع کوشش نیز به عنوان متولی این امر، تلاش خود را در به کارگیری نیروهای کارآمد و مجرب در بخش آموزش، انتخاب محتوای آموزشی به روز، ارزیابی مستمر و دقیق و ایجاد جذابیت و انگیزه در فراگیری زبان متمرکز گنجانده است و در راستای تسهیل و سرعت بخشیدن به فرایند یادگیری، تعامل مستمر با اولیا یکی از اهداف اصلی دپارتمان زبان می باشد.

cambridge