مسابقات کانگورو

 
ردیفنام خانوادگینامپایه
1اخلاقیپارمیداهشتم
2اسمعیلی پوردیاناهفتم
3افراشتهیاسمینهفتم
4افشاری علی آبادآواهشتم
5بسطام خانیمهرآیینهشتم
6پورنقیآوینهشتم
7جاماسبیبیتانهم
8حسینی نیکپارمیدانهم
9خسروینیکینهم
10خشکفاآیداهشتم
11رئیسیساراهشتم
12زندرعناهفتم
13سعیدی نژادثنانهم
14سلیمانی طالمیصباهشتم
15سمنانیهاناهشتم
16سمیعیسایناهفتم
17شاه حسینیشایاهفتم
18شایقیسباهشتم
19شجاعیالیناهفتم
20صیادی اسکویینیرواناهفتم
21طهماسبیساراهشتم
22عالی داعیپردیسنهم
23عباسیان اصل مهربانمبیناهشتم
24عسکریرومینانهم
25عسلی یگانهآوینهفتم
26عواطف فاضلیملیکانهم
27فغان زاده لاکهآناهیتانهم
28فلاح رنجبرنیوشاهفتم
29قپاندار کاشانیپرنیاننهم
30قرائیهستیهفتم
31کسراییکیاناهفتم
32کیانیسیده کیمیاهفتم
33گرجی فردنیازهشتم
34محمدیلیلیهشتم
35محمدی زادهدریانهم
36مداحآویساهفتم
37مدرسآلا ساداتهشتم
38معظمیپرستوهشتم
39منصوریترمههشتم
40مهرجوویاناهشتم
41میرکوهیدرساهشتم
42نویدهلیاهفتم
43وزین دلآنالیهشتم
44ولی نژادویاناهفتم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1اخلاقیپارمیداهفتم
2اسماعیلی شهمیرزادپدیدههفتم
3خشکفاآیداهفتم
4رئیسیساراهفتم
5سماییان رزهفتم
6سمنانیهاناهفتم
7غلامپورنگارهفتم
8کیانیآنیتاهفتم
9محمدیلیلیهفتم
10موسوی ملیکاساداتهفتم
11یزدان خواه ترنمهفتم
12احمدینواهشتم
13جاماسبیبیتاهشتم
14خیامینستایشهشتم
15عالی داعیپردیسهشتم
16فغانزادهآناهیتاهشتم
17قلی پورکیانازهشتم
18گلپرورآناهیتاهشتم
19بهادری نیاروژانهشتم
20حاجی حسنینیکاهشتم
21سلطانیساراهشتم
22عظیم زادهدرساهشتم
23قپاندار کاشانیپرنیانهشتم
24حمیدزادهسبانهم
25گرگین زادهساینانهم
26پرواییآینازنهم
27کردناییجآتوسانهم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1احمدینواهفتم
2سلطانی ساراهفتم
3عالی داعیپردیسهفتم
4عظیم زاده مقدم درساهفتم
5قپاندار کاشانی پرنیانهفتم
6قلی پورکیانازهفتم
7کلکوسروینهفتم
8نیکومرام رهاهفتم
9پورمجیبمهساهشتم
10طالب خان گروسینیکاهشتم
11گرگین زادهسایناهشتم
12مناف زادهپارمیداهشتم
13میرهادیهستیهشتم
14ابوعلی زادهپانیذنهم
15جاویدآوانهم
16دفتری بشلیروژیننهم
17مختارپورسوگلنهم
18نجفیسلدانهم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1ابوعلی زادهپانیذ هشتم
2ادیبنسترن هفتم
3پرواییآیناز هفتم
4پرورش ریزیآریان -هشتم
5حامد جاهدیالینا هفتم
6حسینیپرند هفتم
7حمیدزادهسبا هفتم
8رستگارژینا نهم
9زمانیاننگار هشتم
10صیرفیان پورگلنوش هفتم
11کریمی طاریآنیتا نهم
12مناف زادهپارمیدا هفتم
13میرهادیهستی هفتم
14نجفیسلدا هشتم
15هنرکار باغبانهستی هفتم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1کریمی طاریآنیتا هشتم
2لطفینادیا هشتم
3امینیحانیه هشتم
4بتولیفاطمه هشتم
5وفاییمبینا سادات هشتم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1احمدیمتیناهفتم
2اخلاقیپارمیدانهم
3افشاریآوانهم
4رئیسیسارانهم
5سرشارایرنهفتم
6سمیعیسایناهشتم
7شجاعیالیناهشتم
8شفیعیالیناهفتم
9صیادی اسکویینیرواناهشتم
10طهماسبیسارانهم
11عباسیانمبینانهم
12مداحآویساهشتم
13معظمیپرستونهم
14میرکوهیدرسانهم
15نوری کوپاییآرنیکاهفتم
16ولی نژادویاناهشتم
16ولی نژادویاناهشتم