مسابقات ورزشی در این سال تحصیلی، به علت بیماری کرونا برگزار نشد.

sport

مسابقات ورزشی در این سال تحصیلی، به علت بیماری کرونا برگزار نشد.

sport01

sport-table

نام و نام خانوادگیمسابقهرتبه
نوا احمدی - مدیسا شکرایی - فاطمه قاضی مرادی -آدرینا هاتف متقی - نیکا هوشمندی منش - طناز یوسفیداژبالدوم
نارگل رمضان زاده - دیبا عامری بافقی - رکسانا ماکوتیان - رضوان نظری مهربدمینتونسوم
تارا حسن پور - مهرنوش دلاوری - سارینا خلیلیتنیس روی میزدوم
نوا احمدی - نهال احمدی - دنیا اردشیری - آیسا برومندی - آوا رخشا-فاطمه قاضی مرادی-سارینا کریمی-آدرینا هاتف متقی-آرنیکا هاتف متقی-نیکا هوشمندیهندبالاول
ردیفنام و نام خانوادگیپایهمسابقهرتبه
1هانا سمنانی , الینا حامد جاهدی-تنیس روی میزکسب مقام اول و سوم استان
2تیم بسکتبال(نگین استوار -سارازرقی- دنیا همتی- نسین ادیب - مرجان رحیمیان-ژینا مالک- مائده محمدرضایی-هلنا دارایی)-بسکتبالسوم منطقه
3تیم هندبال(بهار فرجی- هدیه قدسی- فاطمه قاضی مرادی-نیکا هوشمندی منش-صبا ترابی-تینا ترکی-مهتا یوسفی-نوا احمدی-نهال احمدی -مهدا خسروانی-ساراحاجیعلیو)-هندبالدوم منطقه
ردیفنام و نام خانوادگیپایهمسابقهرتبه
1نیکی جعفرینهمبدمینتوناول (انفرادی)
2نسترن ادیبهشتماسکیت / سرعتیاول (انفرادی)
3نسترن ادیبهشتماسکیت / استقامتیاول (انفرادی)
4نسترن ادیبهشتماسکیتدوم (تیمی)
5رومینا صدیقهفتمشناسوم (انفرادی)
6تیم شنا (رادنوش دلاوری/رومینا صدیق/رایا نوچیان/آیسان دانش طلب)-شنااول
7تیم هندبال -هندبالچهارم
8الینا حامد جاهدیهشتمتنیس روی میزتیم دوم استان
ردیفنام خانوادگینامپایهرشته ورزشیرتبه
2پرورش ریزیآریان هشتم تنیس روی میزدوم منطقه
1حامد جاهدیالینا هفتمتنیس روی میزاول