مسابقات فرهنگی

 
نام و نام خانوادگیپایهمسابقهرتبه (منطقه/استانی)Sorted By رتبه (منطقه/استانی) In Ascending Order
مانیا توسلینهمتک نوازی(پیانو)اول منطقه
شایا شاه حسینیهفتمتک نوازی(تنبک)اول منطقه
تینا بختی ،درسا میرکوهینهمنقاشی با رنگ روغنبرتر منطقه
یکتا قلی پورنهمقلم زنیبرتر منطقه
هستی آهن خواههفتمشعربرتر منطقه
سارا اشعریون، تینا مظاهریهفتمنقاشی با آبرنگبرتر منطقه
صبا حسینینهمنقاشیدوم استان
رها بصائری-تارا قائمهفتمهمنوازیدوم منطقه
سارینا گودرزیهشتمنقالیدوم منطقه
ایناز عباسپورهفتمنگارگریسوم استان
ردیفنام و نام خانوادگیپایهمسابقهرتبه(منطقه)
1 رز سمائیانهفتمروزنامه دیواریاول
2تانیا شهیدیهفتمروزنامه دیواریاول
3بهار حاجیانیهفتمروزنامه دیواریاول
4رکسانا گلستانهفتمروزنامه دیواریاول
5یکتا قلی پورهفتمروزنامه دیواریاول
ردیفنام ونام خانوادگیپایهمسابقهرتبه (منطقه)
1مریم کمالینهم انشای نمازدوم
2هستی هنرکارهشتمانشای نمازدوم
3مبینا پوربرقیهشتمنهج البلاغهسوم
4صبا حسینیهفتمهنری (نقاشی با مداد)دوم
5مهسا هدایتی هشتمهنری (نقاشی با مداد رنگی)دوم
6شادان قاسمینهمادبی (مشاعره)اول
7سارا شاحسینی فرهفتمروزنامه دیواری دوم
8بیتا جاماسبیهفتمروزنامه دیواریدوم
9تینا بخشیهفتمروزنامه دیواریدوم
ردیفنام و نام خانوادگیپایه تحصیلیمسابقهرتبه( منطقه)
1ساره حسینینهمادبی ( مشاعره)اول
2پرند حسینیهفتمقرآن و عترت( احکام)دوم
3مهتا یوسفیهفتمقرآن و عترت( نهج البلاغه)سوم
4درسا خلیلینهمهنرهای تجسمی( خطاطی)راه یابی به مسابقات استانی
5ستاره قدس گویانهمهنرهای تجسمی ( نقاشی)راه یابی به مسابقات استانی
6درسا خلیلینهمکتابخوانیاول
7ستایش یکرنگیهشتمکتابخوانیاول
8پرنیان احمدینهمتک نوازیاول