کارگاه های آموزشی

مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش واحد ارمغان

مجتمع فرهنگی و آموزشی کوشش با سال ها تجربه به خوبی میداند که برای تربیت دانش آموزانی تحصیل کرده و با سواد نیاز است اولیا و معلم های آگاه در کنار این دانش آموزان قرار بگیرند.

 به همین دلیل کارگاه های آموزشی معلم ها و اولیای محترم قرار داده تا با آگاهی در کنار دانش آموزان قرار بگیرند و موفقیتی درخشان در تحصیل فرزند و دانش آموز خود به وجود بیاورند.

workshop