مراحل  ثبت نام در کوشش
شرایط پیش ثبت نام

مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش واحد ارمغان

 • شرایط تحصیلی مورد نیاز برای پیش ثبت نام در مجتمع کوشش
  ریاضی : خیلی خوب
  علوم : خیلی خوب
  معدل : خیلی خوب
  انضباط (شایستگی‌های عمومی) : خیلی خوب

 • مغایرت اطلاعات وارد شده توسط داوطلب، موجب حذف از فرآیند ثبت نام می گردد.
 • پس از پیش ثبت نام در سایت، جهت هماهنگی مراحل ثبت نام با شما تماس گرفته خواهد شد.