انجمن اولیا و مربیان

لیست اعضای انجمن اولیا و مربیان مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش واحد ارمغان سال تحصیلی ١٤٠١-١٤٠٠ در جدول زیر آورده شده است. خواهشمند است جهت ارتباط با اعضای انجمن از ساعت ٨ الی ١٧ تماس حاصل فرمایید.

ردیفنام و نام خانوادگیسمتنام فرزندپایهتحصیلاتشغلتلفنآدرس پست الکترونیکی
١علی کیان پوررئیس انجمنغزل بانو کیان پورششمدکتری اقتصادآزاد٠٩١٢١٧٨٤٦٥٤Alikianpour55@gmail.com
٢سیده گلاره مصطفوینائب رئیسآوین  عبقریپنجمفوق لیسانسخانه دار٠٩١٢٣٢١٨٨٧٠Gelareh.mostafavi@gmail.com
٣مهدی رئیس فیروزمنشی و رابطالینا رئیس فیروزسومکارشناسی ارشد مهندسی الکترونیکآزاد٠٩١٢٣٨٥٠٩١٧Iman.m.rf@gmail.com
٤سلما پیرموذنعضو اصلیپرنیان  روحانیانپیش دبستاندکترا تخصصیدندانپزشک٠٩١٢٧١١٠٧٦٨s-pirmoazen@yahoo.com
٥مریم شعارعضو اصلیگیسو قاسمیانچهارمدکتریهیات علمی دانشگاه٠٩١١١٣١٤٤٥٢Maryam.shoar@gmail.com