• ماموریت ها
 • چشم انداز‌ها
 • اهداف
 • افزایش کیفیت پاسخگویی به اولیا
 • افزایش تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان
 • ارزیابی مستمر عملکرد دانش آموزان و کارکنان
 • توسعه ی روابط انسانی بین کارمندان واحد آموزشی
 • پرورش نیروهای خلاق و کار آمد جهت رسیدن به اهداف
 • برنامه ریزی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 • تشکیل کلاس های مجازی با استاندارد های بین المللی
 • پرورش دانش آموزانی خلاق و ماهر به مهارت های مورد نیاز جامعه
 • بهره گیری از تمامی امکانات آموزشی و پرورشی مالی و انسانی برای رسیدن به اهداف عالیه ی آموزش و پرورش
 • افزایش انگیزه کارکنان برای بهبود عملکرد
 • زمینه سازی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدرسه
 • ایجاد وفاق سازمانی از طریق توسعه ی فرهنگ کارگروهی در مدرسه
 • زمینه سازی برای دست یابی به استاندارد های آموزشی و مدیریتی در مدرسه
 • توسعه و تقویت مشارکت کارکنان ، دانش آموزان و اولیا در امر راهبری و مدیرت مدرسه
 • پرورش دانش آموزانی خلاق و کار آفرین
 • بهبود کیفیت سطح سلامت روانی دانش آموزان
 • بهبود کیفیت سطح سلامت جسمی دانش آموزان
 • آشنا نمودن دانش آموزان به اداب و سنن دینی و مذهبی وتربیت دانش آموزانی ملزم به رعایت اداب مذهبی و ملی
 • ایجاد انگیزه در میان دانش آموزان با هدف کسب رتبه های برتر دررقابت ها با جامعه ی آماری دانش آموزان هم پایه کشوری
about-kooshesh

چارت سازمانی

واحد آموزشی ارمغان

sakhtar-moasese