بهداشت در کودکان

مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش واحد ارمغان

برای سلامت و پاکیزه نگه داشتن کودکان آموزش بهداشت فردی به آن ها بسیار مهم می باشد که اگر به خوبی به کودکان آموزش داده شود دیگر نیازی به نگرانی برای سلامتی آن ها نیست. 

آموزش بهداشت به کودکان سبب می شود علاوه بر سلامت خودشان نسبت به سلامت دیگران نیز مسئولیت پذیر باشند. آگاهی کودکان ما و یاد دادن بهداشت به آن ها علاوه بر سلامتی خودشان، سلامتی اطرافیانشان را هم در پی دارد.

به همین دلیل ما در مجتمع فرهنگی کوشش علاوه بر آموزش بهداشت فردی به کودکان سلامت و بهداشت شان را در دوره های منظم چک می کنیم.

behdasht