شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
زنگ اولعلومورزشریاضی پیشرفتهریاضیعلوم
زنگ دومریاضیورزشریاضی پیشرفتهریاضیعلوم
زنگ سومریاضیورزش/مهارتادبیاتعلومریاضی
زنگ چهارمفارسی/نگارشهزار توی کتابادبیاتعلومریاضی
زنگ پنجممطالعاتقرآنریاضیمهارت زندگیفارسی
زنگ ششمسواد مالیفرانسهخلاقیتهدیههدیه
زنگ هفتمهنرکامپیوترآزمایشگاه علومفارسی/املاانگلیسی
زنگ هشتمانگلیسی انگلیسی