میثاق نامه 

میثاق نامه مجتمع کوشش واحد ارمغان

مجتمع آموزشی کوشش همواره تلاش دارد بهترین خدمات آموزشی را در سطح کشور ارائه کند، بدیهی است که این امر بدون همراهی دانش آموزان و اولیای ایشان ممکن نخواهد بود. در همین راستا در ابتدای سال تحصیلی با دانش آموزان میثاق میبندد که در راه رسیدن به این هدف، نهایت تلاش و همکاری را داشته باشند.

میثاق نامه اولیا میثاق نامه پیش دبستان
میثاق نامه 

دانلود میثاق نامه دانش آموزان مجتمع کوشش واحد ارمغان

اول دبستان

برای دانلود روی نام کلاس خود کلیک کنید

دوم دبستان

برای دانلود روی نام کلاس خود کلیک کنید

سوم دبستان

برای دانلود روی نام کلاس خود کلیک کنید

چهارم دبستان

برای دانلود روی نام کلاس خود کلیک کنید

پنجم دبستان

برای دانلود روی نام کلاس خود کلیک کنید

ششم دبستان

برای دانلود روی نام کلاس خود کلیک کنید