مدرسه آفلاین کوشش

مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش واحد ارمغان

اهمیت آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی اولین زبان رسمی در جهان است و یکی از زبانهای دوم بسیار پر طرفدار در کشورمان می باشد. این زبان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا حدی که در مدارس به عنوان یکی از زبانهای اصلی آموزش داده می شود. 

دپارتمان زبان کوشش به عنوان مجری این امر تلاش خود را در بکارگیری نیروهای مجرب و انتخاب منابع آموزشی به روز و همچنین ارزشیابی دقیق و مستمر و ایجاد جذابیت و انگیزه در فراگیری زبان متمرکز نموده است دانش آموزان براساس عملکرد در آزمون تعیین سطح استاندارد سطح بندی میشوند. 

otaq-makos
Educational bases