شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
زنگ اولقرآنواحد کاراوریگامیمفاهیم ریاضیواحد کار انگلیسی
زنگ دومواحد کارهنرمفاهیم ریاضیواحد کار انگلیسیزبان آموزی
زنگ سوممفاهیم ریاضیدست ورزیمفاهیم علومقصه و کتابخوانیبازی و نمایش خلاق
زنگ چهارمقصه و کتابخوانیبازی و نمایش خلاقزبان آموزیکاردستینمایش فیلم و کارتون
زنگ پنجمواحد کارانگلیسیشطرنجنمایش فیلم و کارتونشعر و سرودزبان آموزی
زنگ ششمانگلیسیژیمناستیکانگلیسیلگو و مهارت زندگیانگلیسی

وسایل مورد نیاز