هزارتوی کتاب

مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش واحد ارمغان

زمانی که از اهمیت قصه گویی برای کودکان صحبت می کنیم به دنبال فوایدی هستیم که در خواندن قصه برای کودکان به دست می آید. اهمیت داستان گویی برای کودکان به دلیل تاثیری است که ماجراها و شخصیت های داستان بر روی کودکان دارند. زمانی که برای کودکان قصه خوانده می شود، این فرصت به کودکان داده می شود تا به جای شخصیت های داستان قرار بگیرند و با آن ها هم فکری کنند، حرف بزنند و حتی به جای آن ها تصمیم گیری کنند. این مهم ترین اهمیت قصه گویی است که هم کودکان را خلاق می کند و هم آن ها را برای چالش های آینده آموزش می دهد.

story