دپارتمان زبان فرانسه

مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش واحد ارمغان

فرانسه به عنوان زبان خارجه دومین زبانی است که بعد از زبان انگلیسی در اکثر کشورها تدریس می شود و تنها زبانی است که به همراه زبان انگلیی در 5 قاره تکلم می شود، بسیاری فرانسه رازبان ادبیات و هنر می شناسند. به دلیل جایگاه زبان فرانسه در دنیای امروز دبستان کوشش در کنار تدریس زبان انگلیسی آموزش زبان فرانسه را نیز در برنامه آموزشی خود گنجانده است. دانش آموزان بعد از گذراندن تست تعیین سطح، زبان فرانسه را با کتاب های Alex et Zoé فرا می گیرند.

french