دپارتمان زبان انگلیسی

مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش واحد ارمغان

اهمیت آموزش زبان انگلیسی زبان انگلیسی اولین زبان رسمی در جهان است و یکی از زبانهای دوم بسیار پر طرفدار در کشورمان می باشد. این زبان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تا حدی که در مدارس به عنوان یکی از زبانهای اصلی آموزش داده می شود. 

با توجه به این موضوع مدیریت مجتمع آموزشی کوشش با هدف توانمند سازی دانش آموزان در زمینه یادگیری زبان به ویژه زبان انگلیسی آن را در برنامه آموزشی مجتمع گنجانده است دپارتمان زبان کوشش به عنوان مجری این امر تلاش خود را در بکارگیری نیروهای مجرب و انتخاب منابع آموزشی به روز و همچنین ارزشیابی دقیق و مستمر و ایجاد جذابیت و انگیزه در فراگیری زبان متمرکز نموده است دانش آموزان براساس عملکرد در آزمون تعیین سطح استاندارد سطح بندی میشوند. 

در دوران ابتدایی زبان آموزان آموزش زبان انگلیسی را از دوره پیش دبستانی با سیستم phonics و با کتاب های First Friends آغاز میکنند. در این شیوه صداشناسی ترکیب صداها و ساختن کلمات ساده در کنار آموزش مهارت های کلامی و مکالمات روزمره مدنظر قرار گرفته است. پس از پایان دوره phonics زبان آموزان مراحل یادگیری زبان را با استفاده از مجموعه کتابهای Family and Friends و American English File ادامه میدهند.