دپارتمان روانشناسی

مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش واحد ارمغان

روانشناسی دانشی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مالعه ی روان (ذهن)، فرایند ذهنی و رفتار در موجودات زنده می پردازد. به عبارت دیگر، روان شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می پردازد. منظور از رفتار، کلیه ی حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهده ی متقیم و غیر مستقیم است. و منظور از فرایندهای روانی مباحثی مانند احساس، ادراک، اندیشه (تفکر)، هوش ، شخصیت، هیجان و انگیزش ، حافظه و... است.

در مجتمع کوشش وظیفه روانشناسان بر اساس ترکیب روانشناسی رشد، خانواده، تحصیلی، تربیتی، شخصیت و استعدادیابی تعیین می شود، زیرا ما اعتقاد داریم برای رسیدن به اهداف بلند مدت باید بتوانیم دانش آموزان را از نظر روحی و روانی و اجتماعی آماده کنیم. به همین منظور هر دانش آموز ابتدا از نظر تحصیلی بررسی می شود تا اگر احیانا اختلالی در یادگیری وجود دارد برطرف شود و مهارت های مورد نیاز موجود در این زمینه آموزش داده شود.

سپس بر مبنای حوزه شخصیت شناسی و استعدادیابی دانش آموزان به سمت علایق و توانمندی ها سوق داده شوند. و بر همین اسس ویژگی های سنی را الویت قرار داده تا بر اساس اصول روانشناسی رشد، مهارت های مورد نیاز در هر مرحله مورد آموزش قرار گیرد. در کنار این عوامل، واحد مشاوره مجتمع کوشش در ساعات و روز های مشخص در خدمت دانش آموزان و خانواده ها خواهد بود.

ravanshenasi
وظایف گروه روانشناسی

آموزش های لازم به خانواده، دانش آموز، دبیران و کادر اجرایی

بررسی های ادواری به جهت تعیین پراکندگی مشکلاتی مانند اضطراب و استرس و ...

ارزیابی و ارائه راه حل در حوزه های رفتاری و ذهنی به کادر آموزش به جهت ارتقای کمی و کیفی یادگیری دانش آموزان

در هر سنی دانش آموزان باید چه چیزی بیاموزند؟

0 تا 56 تا 1112 تا 1516 تا 1718 تا 25
مهارت های اجتماعی و ارتباطیمهارت های اجتماعی و ارتباطیمهارت نه گفتن و امتناعتقویت افزایش انگیزه مهارت مقابله با استرساستراتژی های سازگاری و مقابله
مهارت های شناختی و خود کنترلیخودکنترلی در تعامل با جامعهتصمیم گیریمهارت های ارتبای و خود کنترلیمهارت های حل مسئله
یادگیریخودشناسی و خودباوریتفکر انتزاعیتصمیم گیری و نظارت بر هدفمهارت های شاختی و ارتباطی
تصمیم گیریمهارت های حل مسئلهخودشناسیمهارت های شغلی و حرفه ای 
آماده سازی تحصیلیمهارت های تحصیلیموفقیت تحصیلیشناخت پیامدهای مصرف دخانیات 
احساس تعلق به مدرسهمهارت ارتباط خانوادگی و همسالانآموزش پیشگیری از رفتارهای پرخطر  
مدیریت رفتاری و آگاهیبازسازی هنجاری سواد رسانهمدیریت زمان و توانایی حل مسئله  
سواد رسانهشناخت و اصلاح نگرش پیرامون مصرف مواد و داروها   
شناخت پیامدهای مواد و داروهااطلاع از موضوعات جنسی   
آموزش تربیت جنسی    

آموزش های روانشناسی  مجتمع فرهنگی آموزشی کوشش در 3 مقطع (دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم)