تماس با واحد ظفر 

دبیـرسـتان دوره اول (واحد ظفر)

  • آدرس

    خیابان ظفـر، بین مدرس و آفـریقـا، شمـاره 245

  • تلفن

    88793732 -88796105(021)

  •   @kooshesh3zafar

  • ارتباط با مدیر عامل

    جهت ارتباط با مدیر عامل مجتمع فرهنگی-آموزشی کوشش کلیک کنید.