ره یافتگان کوشش از سال94-93 تا سال تحصیلی 1401-1400

نام خانوادگیSorted By نام خانوادگی In Ascending Orderنامسال ورودیپایه
ابراهیمی کیازهرا1400-1399هفتم
ابراهیمیانپانته آ97-96هفتم
ابرقوییپرنیا98-97هفتم
ابوالحسن پوریاسمین99-98هفتم
ابوطالبی زوارهکیمیا95-94هفتم
ابوطالبي زوارهیگانه97-96هفتم
ابــــوعلـینـیوشا94-93هفتم
ابوعلی زاده بهبهانیپانیذ95-94هفتم
اتم اوشانیمانلی1400-1399هفتم
اجلوییانهستی95-94هفتم
احتیاطیساینا1400-1399هفتم
احسانیرومینا98-97هفتم
احسنآوا95-94نهم
احسنافرا97-96هفتم
احمدپناهسیده موژان98-97هفتم
احمدیملینا97-96هفتم
احمدییاسمن97-96نهم
احمدیوانیا99-98هفتم
احــمدیپــرنیان94-93هفتم
احمدیشایلی95-94هفتم
احمدیسیده متینا1400-1399هفتم
احمدیدینا1401_1400هفتم
اخـباریشـکیبا94-93هفتم
اخلاقیپارمیدا98-97هفتم
اخوانهانا97-96هفتم
اخوان حجازیغزل1401_1400هفتم
اخوان فریاسمین99-98هفتم
ادریسیغزل1401_1400هفتم
ادریسیعسل1401_1400نهم
ادیبنسترن96-95هفتم
اربابییاسمین96-95هفتم
اربابیآوا97-96هفتم
ارجـمندیشقایق94-93هشتم
اردکیمیا96-95هفتم
اردشیری اسکوییدنیا98-97هفتم
اردلاندیبا99-98هفتم
ارغندهسایه98-97هفتم
ارگانیروژان1400-1399هفتم
استوارنگین97-96هفتم
اسداله تبار سرحمامیزهرا97-96هفتم
اســدپورکـیمیا94-93هفتم
اسدزاده مقدمآوین99-98هفتم
اسدیآرام97-96هفتم
اسدیآیلین97-96هفتم
اسدیپانیذ96-95هفتم
اسدیگلینا1400-1399هفتم
اسفندیارپارمیدا1400-1399هفتم
اسفندیاریشکیبا1400-1399هفتم
اسفینی فراهانیآریسا1401_1400هفتم
اسکندریالینا97-96هفتم
اســــکنـــدریروشا94-93هفتم
اسکندرییاسمین96-95هفتم
اسماعیلیهلیا99-98هفتم
اسماعیلیروژان96-95هفتم
اسماعیلی شهمیرزادپدیده98-97هفتم
اسمعیلی پوردیانا99-98هفتم
اسمعيليستايش97-96هفتم
اشرف پورعسل97-96هفتم
اشـرف زادهافروز سادات94-93هشتم
اشرف زادهآفریناز سادات1401_1400هفتم
اشعریونسارا1400-1399هفتم
اصغریرزا97-96هفتم
اصغریدیبا99-98هفتم
اصغریشیدا95-94هفتم
اصغری گیوه چیآوا99-98هفتم
اصغری گیوه چیباران99-98هفتم
اصـغری نـژادنیوشا94-93هفتم
اصغریانارمیتا97-96هفتم
اصل رحیمیپانیذ97-96هفتم
اصلانیروژینا97-96هفتم
اعتصامالیکا1400-1399هفتم
افخمغزل1400-1399هفتم
افراشتهیاسمین99-98هفتم
افــشارمـقدمآیلین94-93هفتم
افشاریآوا98-97هفتم
افصحیهلیا1401_1400هفتم
افــــضلیشرمین94-93هفتم
افضلیپارمیدا1400-1399هفتم
اقبالیمانا1401_1400هفتم
اقبالیانیاسمن95-94هفتم
اکـبراشـرفیثنا94-93هفتم
اکبرپورلنا96-95هفتم
اکبریآرشیدا1400-1399هفتم
اکبری رادحدیثه1401_1400هفتم
اکبری سریزدیمهشاد94-93هفتم
اکبری فراهانیصبا94-93هفتم
اکبری نصیریآیسان94-93هفتم
اکبریان تفاقیپرنیان96-95هفتم
الموسویعسل سادات94-93هفتم
الهاییملیکا95-94هفتم
الیاسیمبینا97-96هفتم
امامیصبا97-96هفتم
امامی نژادنیکا96-95هفتم
امدادیهلیا1401_1400هفتم
امیدوارینیکی98-97هفتم
امیرحائرینازلی98-97هفتم
امـیرحسینیمهربان94-93هفتم
امیرزاده ایرانیآیلی1400-1399هفتم
امیریتامیلا98-97هفتم
امیریلنا1400-1399هفتم
امیریالینا1400_1399هفتم
امیری آرانیسیده آرمیتا98-97هشتم
امـینیحــانیه94-93هفتم
امینیانخورشید1401_1400هفتم
اميرياوريآدرينا99-98هفتم
انارکیستایش1400-1399هفتم
انصاریدریا99-98هفتم
انصاریثنا1400_1399هشتم
انوریکیمیا97-96نهم
اولیاییآناهیتا1400-1399هفتم
ایپکچیاندینا95-94هفتم
ایرانیآمیتیس1401_1400هفتم
ایرج پناهآوین98-97هفتم
ایـزدیپـریسا94-93هفتم
ايلخانىستايش97-96هفتم
ايوانج ارطونیاندیبا99-98هفتم
آذریچیستا96-95هفتم
آرمان فردآوین1400-1399هفتم
آریان صفتمهتا99-98هفتم
آرین فرسارینا99-98هفتم
آستانه ایپارمیس97-96هفتم
آقابالازادهزهرا1400_1399هشتم
آقاجریپارمیس1400-1399هفتم
آقازادهیلدا97-96نهم
آقازادهسارینا1401_1400هفتم
آقامحمدیمهرنوش1401_1400هفتم
آقانصیریهلیا96-95هفتم
آقاییپرنیان95-94هفتم
آقایی نژادسیده نیوشا99-98هفتم
آگاهیروژین1400-1399هفتم
آل طهسیده رومینا97-96هفتم
آموزگار زوارهمریم السادات96-95هفتم
آهن خواههستی1400-1399هفتم
باباپورباران1400-1399هفتم
باباربیعملیکا98-97هفتم
باباعلیانوندا98-97هفتم
باباییوندا98-97هفتم
بـابـایـینهــال94-93هفتم
باباییسارا95-94هفتم
بابایی لیاییسارینا98-97هفتم
باقر آذرترمه95-94هفتم
باقری تنکابنیسیده آرتینا99-98هفتم
بام رفیعآریانا96-95نهم
بتولیفاطمه سادات95-94هفتم
بختیتینا98-97هفتم
بختیارینرگس99-98هفتم
بختیاری کرمانشاهیارمیتا1400_1399هفتم
بخشنده بالینازنین زهرا1400_1399هفتم
بخشيتينا97-96هفتم
برادران غفاریرعنا97-96هفتم
برحقیاسمین98-97هفتم
برنده پورمهرامآناهیتا97-96هفتم
برومندیآیسا97-96هفتم
برومندیآتنا1400_1399هفتم
بزرگ زاده پورادلیا1400_1399هفتم
بسطام خانیمهرآیین98-97هفتم
بصائریرها99-98هفتم
بــلوریصـدف94-93هفتم
بنده علیفاطمه1400_1399نهم
بنکدارنادیا98-97هفتم
بنکدارصبا95-94هفتم
بنـی آدمتـرنم94-93هفتم
بوربورآتنا1400_1399هفتم
بهادری نژادآوا95-94هفتم
بهادري نیاروژان97-96هفتم
بهرامسریجانا1401_1400هفتم
بهرامیپرنیا سادات95-94هفتم
بهرامی گلبرماهک96-95هفتم
بهروزنیابیتا1401_1400هفتم
بهروزنیامهتا1401_1400هفتم
بهفروزیپارمیدا98-97هفتم
بهمنیویانا97-96هفتم
بیـــگدلیرومـینا94-93هفتم
بیگیپارمیدا1401_1400هفتم
پارساپورسارینا95-94هفتم
پارسائینگار1400_1399هفتم
پاشا تبریزیجانان1400_1399هفتم
پاشاههلیا97-96هفتم
پاکبازدیبا1400_1399هفتم
پاكراييعسل97-96هفتم
پاكزاداسكوييگلناز97-96هفتم
پرواییآیناز96-95هفتم
پرورش ریزیآریان95-94هفتم
پرویناوا97-96هفتم
پروینناییریکا96-95هفتم
پــریشانساحل94-93هفتم
پزشک زادهدایانا99-98هفتم
پور سیدفاطمه97-96نهم
پورابراهیمآترین1401_1400هفتم
پوراسـکندریپارمیدا94-93هفتم
پوراشراقيشايلي99-98هفتم
پوربرقی صوفیانیمبینا96-95هفتم
پورپونهالینا1401_1400هفتم
پورشوقییاسمین98-97هفتم
پورمجیبمهسا96-95هفتم
پورمحمودیشایلین95-94هفتم
پورنقیآوین98-97هفتم
پیامیرزیتا98-97هفتم
پیــامیآرمیتا94-93هفتم
پیرزادهستی1401_1400هفتم
پیشواآندیا97-96هفتم
تابانیمدیا97-96هفتم
تاراجآنائل1400_1399نهم
تاییدیترنم1400_1399هفتم
تجاریترنم95-94هشتم
تدینیساناز98-97هفتم
ترابیحوراسادات98-97هفتم
ترابی قزوینیصبا96-95هفتم
ترکیتینا97-96هفتم
ترهندهستایش97-96هفتم
تقی خانیمونا97-96هفتم
تقی زادههانا1400_1399هفتم
تقی زاده طرزمیملودی99-98هفتم
تقی نژاد نمینپرنیان99-98هفتم
توسلیمانیا97-96هفتم
توسلیانآوین99-98هفتم
توماجیسنا1400_1399هفتم
تیماجی مقدمروژان99-98هفتم
تیموریمرضیه96-95هفتم
جابریساحل98-97هفتم
جابریانلیلیا99-98هفتم
جاسبیپرنیان1401_1400هفتم
جاماسبیبیتا97-96هفتم
جامعیرومینا97-96هفتم
جان‌نثاریفاطمه1401_1400هفتم
جاویدآوا95-94هفتم
جـباری فرپرستو94-93هفتم
جعفرزادهآریانا99-98هفتم
جعفرزادهروژین95-94هفتم
جعفرزاده ایری سفلیآرتمیس1401_1400هفتم
جعفریروشا1400_1399هفتم
جعفری دولت آبادینیکی95-94هفتم
جعفری دینانیپرنیا99-98هفتم
جعفریان ابیانهکیمیا95-94هفتم
جــلالــیپرنیـــان94-93هشتم
جلالیانسارینا1401_1400هفتم
جلیلی قدسیثمین97-96هفتم
جنابیشاینا98-97هفتم
جوادزادهساحل95-94هفتم
جواهرینهال98-97هفتم
جواهریهستی95-94هفتم
جواهریپرنیا1401_1400هفتم
جوبانیانافراز1401_1400هفتم
جـودسـخانـــهال94-93هشتم
جورابچیثنا98-97هفتم
جــوهریترمه94-93هفتم
جهان بانینیکی94-93هفتم
جهان‌آراسروین1401_1400هفتم
جهانگیریتینا98-97هفتم
جهانگیریرومینا1400_1399هفتم
چاقریگلشید1400_1399هفتم
چرمچیانراتا98-97هفتم
حاج فرج الههلیا95-94نهم
حاج مهدی قلیآسیه95-94هفتم
حـاج میرزا عبدالههستی94-93هفتم
حاجاتیهلیا97-96هفتم
حاجی حسنی بغداد آبادنیکا97-96هفتم
حاجی علیلو سامیسارا97-96هفتم
حاجیانییاسمن97-96هفتم
حاجیانی بوشهریانبهار98-97هفتم
حــافظی بختیاریروشا94-93هشتم
حامدجاهدیالینا96-95هفتم
حایری اصفهانیشیرین96-95هفتم
حــــائــریهـانا94-93هفتم
حــجـــتیمـــبینا94-93هفتم
حدادزادهباران97-96هفتم
حدیدیروژینا96-95هفتم
حسن پورتارا98-97هفتم
حسن پورآرمیتا99-98هفتم
حسن جان زادهکیانا95-94هفتم
حسن نایبیتینا96-95هفتم
حسنلوحانیه97-96هفتم
حسنوندیاسمین97-96هفتم
حسنیمانلی95-94هفتم
حسنی تبارآنالی95-94هفتم
حسین زاده ناظقیرومینا98-97هفتم
حسین یزدیرومینا99-98هفتم
حسینیدنـیا94-93هفتم
حسینیســــاره94-93هفتم
حسینیعسل94-93هفتم
حسینیصباسادات97-96هفتم
حسینیسیده روزیتا97-96هفتم
حسینیباران98-97هفتم
حسینیپرند96-95هفتم
حـسینی آهنگرتـرمه94-93هفتم
حسینی میرمحمدیفاطمه95-94هفتم
حسینی نسبسیده فاطمه99-98نهم
حسینی نوهدیانا97-96هفتم
حسینی نیکپارمیدا97-96هفتم
حسينيیاس سادات99-98هفتم
حــــشدریدیــــبا94-93هفتم
حقیژینا95-94نهم
حــقیقیسنــا94-93هفتم
حــقیقیسـارا94-93هفتم
حقیقی بردینهسیده هانا1400_1399هفتم
حــکیـمیکــــیانا94-93هفتم
حــکیمـیترانـه94-93هفتم
حكيم پور احمدی کرمانیملینا99-98هفتم
حمداله زادههلیا95-94هفتم
حمزه پوریبامیکا1400_1399هفتم
حمیدزادهسبا96-95هفتم
حمیدیسارینا98-97هفتم
حیات داوودیوانیا95-94هفتم
حیدریهلیا1400-1399هشتم
حيدرى ماکوییملینا97-96هفتم
خاتمیسامیا96-95هفتم
خادم‌پورکیمیا1401_1400هفتم
خادمی سیدبنادکمبینا96-95هفتم
خالصیصدف1400_1399هفتم
خالق خواهبهار1400_1399هفتم
خانلـریآیـــدا94-93هفتم
خدادادیباران98-97هفتم
خداقلیبهار1400_1399هفتم
خدریدنیز98-97هفتم
خزاقینیکا99-98هفتم
خسروانیمهدا96-95هفتم
خسرویآوین97-96نهم
خسرویرایا1401_1400هفتم
خسروی آزادنیکی97-96هفتم
خسروی حسینیمهگل سادات1400_1399هفتم
خسروی نیاستاره1400_1399هفتم
خشایارپارمیدا97-96هشتم
خشکفاآیدا98-97هفتم
خطیبیعسل97-96نهم
خطیبیسوگل97-96نهم
خطیریاریکا97-96هفتم
خلاقیآوین96-95هفتم
خلج امیرحسینیسوفیا1401_1400هفتم
خـلیل بــگیکیانا94-93هفتم
خلیلیسارینا98-97هفتم
خــــلیلیدرســا94-93هفتم
خلیلیدرسا1400_1399هفتم
خواجهديبا97-96هفتم
خوبیاریتبسم1401_1400هفتم
خوشخوینیروانا1401_1400هفتم
خوشروثنا98-97هفتم
خوشقــدمســــوگل94-93هفتم
خوشنویسانهستی1401_1400هفتم
خیاط بهارلوییمحدثه97-96هفتم
خیامینستایش97-96هفتم
داداش زادهخورشید97-96هفتم
داداش زادهتـــــیـنا94-93هفتم
دادخواهیالنا98-97هفتم
دادرسآپاما99-98هفتم
دادور کاشانیالیا98-97هفتم
داراییهلنا97-96هفتم
داروئینیکادل سادات1401_1400هفتم
دانش طلبآیسان97-96هفتم
داورپناهتارا98-97هفتم
دربیکیباران96-95هفتم
درفشییسنا99-98هفتم
درگاهيسپيده97-96هفتم
دریروشا1401_1400هفتم
دفتری بشلیروژین95-94هفتم
دلاوریمهرنوش99-98هفتم
دلاوریرادنوش96-95هفتم
دنیایی داریانمریم97-96هفتم
دولتــیحــورا94-93هفتم
دهستانیتینا96-95هفتم
دهقانی زادهآرمیتا1400_1399هفتم
دهقانی کجانیمبینا96-95هفتم
دینیالیما99-98هفتم
دینیآنیتا1401_1400هفتم
دیوسالاردرسا96-95هفتم
ذاکریپرند96-95هفتم
ذبیحیرومینا1400_1399هفتم
ذبیحیلنا1401_1400هفتم
ذوالفقارپورهانا1401_1400هفتم
ذوالفقارخانیپریا96-95هفتم
راستکاریآترینا97-96هفتم
رامـی مقدمسارا94-93هفتم
ربیعیسارا97-96هفتم
ربیعینورا99-98هفتم
رجب‌زاده مشهدیتبسم1401_1400هفتم
رحمانیمهگل95-94هفتم
رحمانیپروشات95-94نهم
رحمانیملیکا95-94نهم
رحیمی زمانیسنا97-96هفتم
رحیمی طاریرانا97-96هفتم
رحیمیان مشهدیمرجان96-95هفتم
رخشاءآوا98-97هفتم
ردانی پورملیکا1400_1399هفتم
رزاقیآرتمیس96-95هفتم
رسـتگـارژینــا94-93هفتم
رستمیسارا95-94هفتم
رسمیسیده نورا99-98هفتم
رشـتچیـانآوا94-93هشتم
رشیدیصـهــــبا94-93هشتم
رشیدیهدیه95-94هفتم
رشیدیآیرین1401_1400هفتم
رشيدپورهلن99-98هفتم
رضاییایپـــــک94-93هشتم
رضاییمهلا97-96هفتم
رضاییآرمیتا98-97هفتم
رضاییشانار1401_1400هفتم
رضاییملیکا1401_1400هفتم
رضائی گلندوزفاطمه99-98هفتم
رفیعیسنا95-94هفتم
رفیعی طباریحانه سادات95-94هفتم
رکـوعیسوگـل94-93هفتم
رکوعیسارا1400_1399هفتم
رمزیراز97-96هفتم
رمضاندیبا95-94هفتم
رمضان زاده نمینینارگل97-96هفتم
رمضانیثمین96-95هفتم
رودسازپریسا1401_1400هفتم
رودگرستاره96-95هفتم
روشناساندیانا97-96هفتم
روضه مـقدمتـــارا94-93هفتم
روفی گرینگار94-93هفتم
رویین تنمریم97-96هشتم
رهبرراما98-97هفتم
رهبردرسا95-94هفتم
رهبر فرزامیکیانا95-94هفتم
ریاحی رادمیسا1400_1399هفتم
ریسمانیپرنیان98-97هفتم
رئیـس شقاقینازلی94-93هفتم
رئیسیسارا98-97هفتم
زارعیاسمین زهـرا94-93هفتم
زارع کوهیریحانه98-97هفتم
زارعیاسرا95-94هفتم
زارعیکیانا1401_1400هفتم
زاهـدیپــرگـل94-93هفتم
زحمت کشآندیا97-96هفتم
زرقیسارا96-95هفتم
زرگر شبستریمحیا96-95نهم
زرنانیوانیا98-97هفتم
زرنوشه فراهانیعارفه1401_1400هفتم
زره شناسکــیمیا94-93هفتم
زرین فرپرنیان96-95هفتم
زکی پور رحیم آبادیدنیا98-97هفتم
زمانیمبینا95-94هفتم
زمانی آشتیانیآیسا1401_1400هفتم
زمانی دروسیده سدنا1401_1400هفتم
زمانی درو سیدهسایه96-95هفتم
زمانیاننگار95-94هفتم
زندرعنا99-98هفتم
زندنیکی1401_1400هفتم
زنده دل جاویدمروارید98-97هفتم
زواریپریا99-98هفتم
زهریآرشیدا1400_1399هفتم
زیدیآروشاسادات1400_1399هفتم
زین العابدینیمبینا99-98هفتم
زینالیآیسا98-97هفتم
زینالیمانا99-98هفتم
ژیانپارمین1400_1399هفتم
ساروخانیسارینا1401_1400هفتم
ســارویمـریــم94-93هفتم
سازگارمهرآرا95-94هفتم
سازگارمهرآوا95-94هفتم
سـتاریسارینـــا94-93هفتم
ستاری فرستاره99-98هفتم
ستودهآوا1401_1400هفتم
سجدهالنا97-96هفتم
سـجـده ایپانیـــذ94-93هشتم
سجودیمارال98-97هفتم
سرتیپیهستی1401_1400هفتم
سرشارایرن1400_1399هفتم
سرلکصبا96-95هفتم
سرمدیپانته آ95-94هفتم
سرورآرنیکا1401_1400هفتم
سـعادتســـــتاره94-93هفتم
سعادتیسیده نگار94-93هفتم
سعیدوفاآیلیــــن94-93هشتم
سعیدییلدا1401_1400هفتم
سعیدی نژادثنا97-96هفتم
سعیدی وحدترز96-95هفتم
سلامت قره مجدینازنین94-93هشتم
سلامیپارمین1401_1400هفتم
سلطانیسارا97-96هفتم
سلطانیســــارا94-93هشتم
سلطانی آذرآیلین95-94هشتم
سلیمان زادهآیلا1401_1400هفتم
سلیمانزاده جمایراننیکا96-95هفتم
سلیمانیاریکا95-94هفتم
سلیمانی طالعیصبا98-97هفتم
سلیمیپارمیدا97-96هفتم
سماییانرز98-97هفتم
سمائیانالیزه1401_1400هفتم
سمنانیهانا98-97هفتم
سمیعیساینا99-98هفتم
سهرابآوا98-97هفتم
سیاوشیآدرینا99-98هفتم
سیاه پوشسارینا98-97هفتم
سید حسین چیفرناز98-97هفتم
سیدسیوانیروژینا96-95هفتم
سیدیسیده ویونا1400_1399هفتم
سیدیانمهتاسادات1401_1400هفتم
سیف نژادزهرا1400_1399هفتم
سیفیناژین96-95هفتم
شاحسینی فرسارا97-96هفتم
شادکامویانا1401_1400هفتم
شادمندیاسین96-95هفتم
شاکرزینب98-97هفتم
شاکریشکیبا96-95هفتم
شاکری بهارآدرینا1401_1400هفتم
شاه جوانرونیکا1401_1400هفتم
شاه حسینیشایا99-98هفتم
شاهمرادیشایلی99-98هفتم
شاهی دختباران1401_1400هفتم
شایقیسبا98-97هفتم
شايان منشیاسمین97-96هفتم
شبیریسیده مدیا94-93هفتم
شجاعپــگاه94-93هفتم
شجاعیالینا99-98هفتم
شجاعیشـب ناز94-93هفتم
شجاعییاسمین96-95هفتم
شجاعینیکی96-95هفتم
شرفیمبینا95-94هفتم
شریفی سلطانیدریتا99-98هفتم
شفائیسیده رومینا97-96هفتم
شفیعیالینا1400_1399هفتم
شفیعی شهیدلوآوا99-98هفتم
شکرایی رادمدیسا97-96هفتم
شــکرریزدرســـا94-93هفتم
شمسشمیم97-96هفتم
شمسعسل97-96هفتم
شمسسونیا1400_1399هفتم
شمسایی قهیازیآرمینا96-95هفتم
شـــمسیآی تـــک94-93هفتم
شهبازیانویونا1401_1400هشتم
شهرزاددینا95-94هفتم
شهیدیتانیا98-97هفتم
شهیدییاس ناز1401_1400هفتم
شیبانی کاشانیثمین97-96هفتم
شیخ الاسلامیدنیا97-96هفتم
شیــخانهـانیه94-93هفتم
شیخیلیلی97-96هفتم
شـیدایـیآتنــــا94-93هشتم
شیرازیزهرا99-98هشتم
شیرزاده سمسارجانان1401_1400هفتم
شیری تازه قشلاقآیدا96-95هفتم
صابریکیمیا95-94هفتم
صابــری ناصـریپانیذ94-93هشتم
صادقزهرا99-98هفتم
صادقیروشنا96-95هفتم
صادقیثنا1400_1399هفتم
صاعدیباران1400_1399هفتم
صالح رادنارین99-98هفتم
صالــح زادهشیـــرین94-93هشتم
صالحیسحر96-95هفتم
صالحیدرینا1400_1399هفتم
صالحی زادهنیکا97-96هفتم
صالحی سدهحسنا96-95هفتم
صالحيپانيذ99-98هفتم
صانعیساناز98-97هفتم
صانعیهستی95-94هفتم
صانعی فردسحر96-95هشتم
صائمیاننیکا97-96هفتم
صبریمهسا97-96هفتم
صبورییاسمن97-96نهم
صـدقی طارمیشکیبا94-93هشتم
صدیقرومینا97-96هفتم
صفامریم1400_1399هفتم
صفارهرندینلیا97-96هفتم
صفاریآریانا1401_1400هفتم
صفـایـی پـــورهانـــا94-93هشتم
صفائیانسایه95-94هفتم
صفائیانروناک1400_1399هفتم
صــفـدریدریـــا94-93هفتم
صفوی نائینیسیده ستاره1400_1399هفتم
صفی زادهملینا97-96هشتم
صلاحیمانلی1401_1400هفتم
صمصامیآیسا96-95هفتم
صــنیعیفـاطمه94-93هفتم
صیادی اسکوئینیروانا99-98هفتم
صیرفیان پورگلنوش96-95هفتم
ضرغامیحدیث98-97هفتم
طارمیهلیا1401_1400هفتم
طالب خان گروسینیکا96-95هفتم
طالبی بادییاسمین1400_1399هشتم
طالقانینیکا99-98هفتم
طاووسی اصلیسنا1401_1400هفتم
طاهرخانیمریم98-97هفتم
طاهرزادهرومینا98-97هفتم
طاهریشایلی97-96هفتم
طاهریمهستا1401_1400هفتم
طاهری زادهکیمیا96-95هفتم
طاهریانثنا1400_1399هفتم
طاهريسارا99-98هفتم
طباطبایی نژادپرنیان سادات96-95هفتم
طهماسبی خوسریرا98-97هفتم
طهماسبی خیابانیسارا98-97هفتم
طــیبیمــریـم94-93هفتم
ظریفی خامنههستی1400_1399هفتم
عاطفی افوسسوفی96-95هفتم
عالم زادهسوفیا98-97هفتم
عالـی فکردرسا94-93هفتم
عالیخانیآترین98-97هفتم
عامریپارمیس1401_1400هفتم
عامری بافقیدیبا99-98هفتم
عباس زادهیاسمین97-96هفتم
عباسپور ممقانیآیناز99-98هفتم
عباسپور ممقانیآیلا99-98هفتم
عباسیسارینا1401_1400هفتم
عباسیآترینا1401_1400هفتم
عباسی رادآرشیدا1401_1400هفتم
عباسی نیانیلوفر1401_1400هفتم
عباسیان اصل مهربانمبینا98-97هفتم
عبدالحسینینارینا95-94هفتم
عبدالکریم کاشانیمانلی98-97هفتم
عبداللهی پوردیانا99-98هفتم
عبداله زادهکیانا95-94هفتم
عـبداله نــژادثنا94-93هفتم
عبدی سبوحیباران1401_1400هفتم
عــبیدیســروناز94-93هفتم
عجــم زمانینیلوفر94-93هفتم
عجــمینیــــوشا94-93هفتم
عدالت جاویدآوا95-94هفتم
عدالت خواهفــریناز94-93هفتم
عراقیمحیا1401_1400هفتم
عربآرمینا97-96هفتم
عرب عامریرزا98-97هفتم
عرب لو دریچهدینا1401_1400هفتم
عزیزیآنیتا99-98هفتم
عزیزی نصاریمعصومه97-96هفتم
عسکریرومینا97-96هفتم
عسلی یگانهآوین99-98هفتم
عطا اسدیپروشات97-96هفتم
عطااللهیلیندا1401_1400هفتم
عطااللهیلیلیا1401_1400هفتم
عظیم زاده مقدمدرسا97-96هفتم
عظیمیدلارام99-98هشتم
عظیمـیسیده فریما94-93هشتم
عظیمیرومینا1401_1400هفتم
عظیمی یارآوین96-95هفتم
عقباییعسل1400_1399هفتم
علی اکبرزادهکیانا96-95هفتم
علی رمـجیزهرا94-93هفتم
علی زادهالینا95-94هفتم
علی زرگر زادهپرستو96-95هفتم
علـی مددیانملینا94-93هفتم
علـــی نقیانیاسمین94-93هفتم
عـلیــزادهصبــا94-93هفتم
علـیـزادهســــانیا94-93هشتم
علیزاده عطامریم99-98هفتم
علیمردانیفاطمه96-95نهم
عمرانی صباغییاس1400_1399هفتم
عموباباییسارینا99-98هفتم
عواطف فاضلیملیکا97-96هفتم
عیدیساناز98-97هفتم
عیدیهستی98-97هشتم
عینیالمیرا98-97هفتم
غذاجومهشید97-96هفتم
غـزنـویکیـانا94-93هفتم
غفارزادهمریم95-94هفتم
غفارینیکتا99-98هشتم
غفرانی شهپرمتینا98-97هفتم
غلامپور هارونینگار98-97هفتم
غلامپورهارونییاس1401_1400هفتم
غلامرضاییحسنا1401_1400هفتم
غلامیترنم96-95هفتم
غـیـبیپـریسـا94-93هفتم
فارسی عباس آبادیپانته آ95-94هفتم
فاضلیگلیتا98-97هفتم
فاضلیآرالیا1401_1400هفتم
فتاحی اردکانیدیانا1400_1399هفتم
فتحیعسل97-96نهم
فتحيغزل97-96هفتم
فتحي نژاد فردروژینا99-98هفتم
فتوحیارغوان96-95هفتم
فخراییهلیا1401_1400هفتم
فداییندا96-95هفتم
فرامرزینهال95-94هفتم
فراهانیسارینا98-97هفتم
فـراهـانیپانیــذ94-93هفتم
فرج اللهیسارا98-97هفتم
فرجیبهار97-96هشتم
فرخندهیاس98-97هفتم
فرشباف شاکرآیــناز94-93هشتم
فرقانيبهار97-96هفتم
فرمحمدیغزل95-94هفتم
فروزیروژیار1400_1399هفتم
فرهنگ دوستپرنیان99-98هفتم
فریدونییاسمین1401_1400هفتم
فریدی هفتخوانیغزل97-96هفتم
فریزنیآیلین سادات99-98هفتم
فصیحیانیباران1400_1399هفتم
فضــل پرستآوین94-93هفتم
فضلیهستی95-94نهم
فغانزاده لاکهآناهیتا97-96هفتم
فقیریانهلیا1400_1399هفتم
فكورزهرا97-96هفتم
فلاحدرناز99-98هفتم
فلاح رنجبرنیوشا99-98هفتم
فلاحی اقدملیا1400_1399هفتم
فیلسوفیآوا98-97هفتم
قابلیریحانه1401_1400هفتم
قادریلیان99-98هفتم
قاسمیشادان97-96نهم
قاسمیآوا98-97هفتم
قاســـمیتـــانیا94-93هفتم
قاسمیدلنیا1401_1400هفتم
قاسمی علی آبادیفائزه99-98هفتم
قاسمیان امیریری را1401_1400هفتم
قاضى مرادیفاطمه97-96هفتم
قائمتارا99-98هفتم
قپانداركاشانيپرنيان97-96هفتم
قـدس گـویاستاره94-93هفتم
قدسیهدیه98-97نهم
قدسیهستی98-97نهم
قرائیهستی99-98هفتم
قرائیآمیتیس97-96هشتم
قربانعلی زادهملیسی94-93هفتم
قربانلوطنین95-94هفتم
قرمسینیدایانا1401_1400هفتم
قره گزلوتانیا97-96هفتم
قلی پورکیاناز97-96هفتم
قلی پوریکتا98-97هفتم
قـنـاداناطــلـسـی94-93هفتم
قـویــدلعـــسل94-93هشتم
قهقهاییتینا1400_1399هفتم
کابلیآناهیتا97-96هفتم
کارگشارعنا97-96هفتم
کاشف قربانپوردلارام1401_1400هفتم
کاشیانموژان99-98هفتم
کاظم پورکیمیا99-98هشتم
کاظم زادهتارا1401_1400هفتم
کاظمیروژین96-95هفتم
کــاظمی نیانـفیسه94-93هفتم
کــاظمی نیادرسا94-93هفتم
کاظمیاننیکا95-94هفتم
کاویانیپرنیا1400_1399هفتم
کبــودانـیالـــیا94-93هفتم
کـــرباسـیکیانا94-93هفتم
کربلایی حسینهستی1401_1400هفتم
کـربـلایی علـییـگانه94-93هفتم
کرجیهلیا97-96هفتم
کردناییجآتوسا96-95هفتم
کرمانشاهیهستی1400_1399هفتم
کرمانینهال1400_1399هفتم
کرمعلی ناظرملینا1401_1400هفتم
کریمیآیلار97-96هفتم
کریمیفاطمه99-98هفتم
کریمیستایش1401_1400هفتم
کریمیآرتمیس1401_1400هفتم
کریمیرومینا1401_1400هفتم
کریـمی آقایانآرمـیتا94-93هفتم
کریمی بهرامسارینا98-97هفتم
کریمی پاشاکیهدیه96-95هفتم
کریـمی طاریآنیتا94-93هفتم
کریمی محمدسارینا98-97هفتم
کریـمی یگانهصبا94-93هفتم
کزازیموژان1401_1400نهم
کسراییکیانا99-98هفتم
کشاورزآرمیتا1400_1399هشتم
کفافیدیانا97-96نهم
کفائی فنائیدل آرام1400_1399هفتم
کلانتریسارا1400_1399هفتم
کلاهی حشمتآرمیتا97-96هشتم
کلکوسروین97-96هفتم
کمالیمریم95-94هفتم
کمالی اصلملیکا97-96هفتم
کهربایـییـــلـدا94-93هفتم
کیاپاشاسوفیا1401_1400هفتم
کیانیآنیتا98-97هفتم
کیانیسیده کیمیا99-98هفتم
کیانیانملینا96-95هفتم
کـیومـرثـیپـانیذ94-93هفتم
كاشفيالنا97-96هفتم
كاشىآنيتا99-98هفتم
كاظمى وندنورا99-98هفتم
كرمىنازنين زهرا99-98هفتم
كسائيانپارميدا97-96هفتم
كنعانيهليا99-98هفتم
گرجی فردنیاز98-97هفتم
گرگین زادهساینا96-95هفتم
گروسیمینا96-95هفتم
گزینیپانیذ96-95هفتم
گل محمدیهلیا98-97هفتم
گل محمدیونوس99-98هفتم
گلپرورآناهیتا97-96هفتم
گلستانرکسانا98-97هفتم
گلستانهنیکا99-98هفتم
گودرزیرومینا97-96هفتم
گودرزیسارینا98-97هفتم
گودرزیعسل96-95هفتم
گوهری صدرآنیتا98-97هفتم
لطفیپارمیس96-95نهم
لطفینـادیــا94-93هفتم
لطفیکیانا96-95هفتم
لطفی اوغانیپرنیان97-96هفتم
لطفیانملینا1400_1399هفتم
لطیفی عزیزیهستی96-95هفتم
لعل چی گرانحانیه94-93هفتم
لوراییملیکا1401_1400هفتم
ماش عطارپانیذ97-96هفتم
مافی بالانیفاطمه1400_1399هفتم
مالکژینا96-95هفتم
مـالکی نژادیاسمین94-93هشتم
مالیترنم1401_1400هفتم
متوسلسوگند95-94هشتم
متين رادالینا99-98هفتم
مجیدیاننیایش95-94هفتم
مجیدیانموگه1400_1399هفتم
محبی صائبیندرسا97-96هفتم
مـحـسنینـدا94-93هفتم
مـحـسنیســـارا94-93هشتم
محسنی الحسینیفاطمه سادات94-93هفتم
محقق دوانیآویـن94-93هفتم
محمدرضاییمائده97-96هشتم
محمدزادهیاسمین94-93هفتم
محمدیآلا95-94هشتم
محمدیلیلی98-97هفتم
محمدیهلیا99-98هفتم
محــمدیصــــبا94-93هفتم
محمدیثنا1401_1400هفتم
محمدی آزادتارا1401_1400هفتم
محمدی بیدهندینیکی94-93هفتم
محمدی زادهدریا99-98نهم
محـمدی مقـدمطناز94-93هفتم
محمدیانباران95-94هشتم
محمدیانشایلین98-97هفتم
محمدیان رسنانآمیتیس1400_1399هفتم
محمودپورآیلین1400_1399هفتم
محمودیسیده آوین98-97هفتم
محمودیملیکا96-95هفتم
محمودیآوا1400_1399هفتم
محمودیشکیبا1400_1399هفتم
محمودی وایقانسودا99-98هفتم
مختارپورسوگل95-94هفتم
مختاریآناهیتا1401_1400هفتم
مختاری حسن آبادستایش1401_1400هفتم
مداحآویسا99-98هفتم
مدرس صادقیآلاسادات98-97هفتم
مدرسیدرساسادات98-97هفتم
مدنی زادهساجده سادات97-96هفتم
مـدیحیتـــــارا94-93هشتم
مدیریاترینا1400_1399هفتم
مرادیدیانا97-96هفتم
مرادییگانه95-94هفتم
مرادی مقدمآمال94-93هفتم
مرادیانساغر1401_1400هفتم
مرتضویمرسده1401_1400هفتم
مرعــشیسیده سایه94-93هشتم
مزرعي فراهانیآرتمیس97-96هفتم
مستاجرانآرمیتا97-96هفتم
مسلمی پورتینا99-98هفتم
مشفقی گیلانیمایا1401_1400هفتم
مشق دوستترانه94-93هفتم
مشیرینیکی97-96هفتم
مصباح نمینساینا97-96هشتم
مصدقنیلا95-94هفتم
مصطفایی فرسارا97-96هفتم
مظاهریتینا1400_1399هفتم
معتمدیدریا99-98هفتم
معظمیپرستو98-97هفتم
معـماریگیلــــدا94-93هشتم
معماریبیتا1401_1400هفتم
معماریانگندم1400_1399هفتم
مقصودلومهشاد1401_1400هفتم
مکابرسـارینا94-93هفتم
مـکی آل آقادرسـا94-93هفتم
ملایریفاطمه98-97هفتم
ملکوتیانرکسانا98-97هفتم
ملکی فرآوین99-98هفتم
ملكوتيمعصومه99-98هفتم
مناف زاده هیرپارمیدا96-95هفتم
منصور حسینیپرستش95-94هفتم
منصوریآوا1401_1400نهم
منصوری علی آبادیترمه98-97هفتم
منطقی فساییمریم1401_1400هفتم
موحدمایا98-97هفتم
موسویملیکاسادات98-97هفتم
موسویروژان سادات99-98هفتم
موسویانمارال سادات1401_1400هفتم
موسويسيده یلدا97-96هفتم
مولایی اسکوییثناسادات97-96هفتم
مولوینیلوفر98-97هفتم
مـومـنـیگـــلـسا94-93هفتم
مومیوندفریناز1401_1400هفتم
مهرانگیزآیلین95-94هفتم
مهرآورنازنین سادات95-94هفتم
مــهرآئیــنپانیــــذ94-93هشتم
مهرجوویانا98-97هفتم
مهروزیادزردشتیروناک1400_1399هفتم
مهریزیآمیتیس96-95هفتم
میارنعیمیآوین95-94هفتم
میر مجتهدیهیوا سادات95-94هفتم
میرادیمهدا99-98هفتم
میرآقازادهسیده آلا1401_1400هفتم
میــرباقریمریم السادات94-93هشتم
میررازقیسیده عسل1401_1400هفتم
میرشاه ولدیسیده کیانا97-96هفتم
میرشجاعیبهارسادات96-95هفتم
مـیرطاووسیمـــهتاب94-93هفتم
مـیرغضنفریپـــرنیان94-93هفتم
میرکریمیثمیناسادات1401_1400هفتم
میرکوهیدرسا98-97هفتم
میرمحمدیالمیرا99-98هفتم
میرهادیسیده هستی96-95هفتم
میری مزرعه شاهیدرسا96-95هفتم
میزانباران1400_1399هفتم
میلادینگین1401_1400هفتم
میناوندنگین1400_1399هشتم
مینوشمیم97-96هفتم
مینونسیم1400_1399هفتم
ميرباقرىآوا97-96هفتم
ميرعبدالباقي کاشانیپندار97-96هفتم
نادریستایش98-97هفتم
ناصریپارمیدا98-97هفتم
ناصریپانته آ99-98هفتم
ناصریپارمیس96-95هفتم
ناصریدلناز1401_1400هفتم
ناصريمانا99-98هفتم
نـاظـــریهــیـوا94-93هفتم
ناگهیپایون99-98هفتم
نایبی آندیا1401_1400هفتم
نبویساراسادات96-95هفتم
نجارزادهسارا97-96هفتم
نجفیسلدا95-94هفتم
نجم الساداتالهه94-93هفتم
نجیبیپاتریس99-98هشتم
نجیبیآوین1401_1400هفتم
نجیبی ربیعینیکا98-97هفتم
نخعیمانلی99-98هفتم
نژادعبدالهمبینا97-96هفتم
نصر اصفهانیپردیس98-97هفتم
نصـرتیمبینا94-93هفتم
نصیرزاده رنجبردینا1401_1400هفتم
نصیری کلاهیدرسا1400_1399هفتم
نظریدیانا95-94هفتم
نظری منشدرسا97-96هفتم
نظری مهررضوان99-98هفتم
نظری نژادترمه98-97هفتم
نفری زاویهروشا99-98هفتم
نقدینارین1400_1399هفتم
نگاهیونوس1401_1400هفتم
نگهبانليليان97-96هفتم
نوابیالیکا98-97هفتم
نوچیانرایا97-96هفتم
نورانیارغوان97-96هفتم
نوروز علیباران1401_1400هفتم
نـوروزینیـــوشا94-93هفتم
نوروزیستایش95-94هفتم
نوروزیریحانه1400_1399هفتم
نوروزی فشخامیپریا97-96هفتم
نوریبشری97-96هفتم
نوری کوپائیآرنیکا1400_1399هفتم
نوریه مهدی ابادیصدف97-96هفتم
نونازملیناسادات98-97هفتم
نویدهلیا99-98هفتم
نویدنازنین زهرا95-94هفتم
نـیاکیـانویـانـا94-93هفتم
نیک بخـتستـاره94-93هفتم
نیک پژوههستی96-95هفتم
نیک پوروندا99-98هفتم
نیک کاردریا95-94هفتم
نیکبختروناک98-97هفتم
نیکخواهآیناز97-96هفتم
نیکوکاردیانا1400_1399هفتم
نيكپورسروشا97-96هفتم
نيكومرامرها97-96هفتم
وحیدیستاره96-95هفتم
وزیریشایلین98-97هفتم
وزیریرها96-95هفتم
وزیـری کاشانیسایه94-93هفتم
وزین دلآنالی99-98هشتم
وزین زادهپرسیس1400_1399هفتم
وفــایـیمـبینا سـادات94-93هفتم
وفائی شاهیروشا97-96هفتم
ولی نژادویانا99-98هفتم
هاتف متقیآدرینا99-98هفتم
هاتف متقیآرنیکا99-98هفتم
هارونیآتوسا1401_1400هفتم
هاشمیآنیتا97-96هفتم
هاشمیآیـــدا94-93هفتم
هاشمی نژادسپیده96-95هفتم
هاشمیانروژان96-95هفتم
هدایتیمهسا97-96هشتم
هراتیهلیاسادات1400_1399هفتم
هــــمتــیفـریــماه94-93هفتم
همتــــیآیــــسان94-93هفتم
همتیدنیا96-95هفتم
همتی نیکسوگل1401_1400هفتم
هـمدانـیآرینا94-93هفتم
هنارهعسل97-96هفتم
هندیسیده صبا1401_1400هفتم
هنرکار باغبانهستی96-95هفتم
هـنرمـندهــانا94-93هفتم
هنرمندآوا1400_1399هفتم
هوشمندی منشنیکا97-96هفتم
یادگارییاسمین1400_1399هفتم
یادگاریماهک1401_1400هفتم
یـــاوریمـبـیـنـا94-93هفتم
یحیوینیکی99-98هفتم
یحیویآینور96-95هفتم
یحیویمریم1400_1399هفتم
یزدان خواهترنم98-97هفتم
یزدانیدرسا1401_1400هفتم
یزدانیانسارا96-95هفتم
یزدیوانیا1401_1400هفتم
یکرنگیستایش95-94هفتم
یـــــلههــــلیا94-93هفتم
یوسف زادهآنیتا95-94هفتم
یوسفیپارمیدا97-96هفتم
یوسفیمهتا96-95هفتم
یوسفی ازاریطناز97-96هفتم
يساوليژينا97-96هشتم