X
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
کنکور ریاضی 99-98
نام خانوادگی و نام رشته سراسری  دانشگاه سراسری رشته آزاد دانشگاه آزاد 
کوشکی نازنین مهندسـی معمـاری تـهــران عدم انتخاب رشته ـ
دشتی مقدم پرنیان مهندسی شهرسازی تـهــران مهندسی معمـاری علوم و تحقیقات
بهرامی سوگند علـوم مهنـدسـی تـهــران مهندسـی صنایـع علوم و تحقیقات
لطفی پارمیس مهندسی انــرژی  امیرکبیر مهنـدسـی انـرژی علوم و تحقیقات
افشارپور شیدا مهندسی صنایـع  امیرکبیر عدم انتخاب رشته ـ
رضویانی پرنیان مهنـدسـی دریـا  امیرکبیر مهندسی پزشکـی علوم و تحقیقات
محمدپور  متینا مهندسی مکانیک علم و صنعت مهندسی مکانیـک علوم و تحقیقات
فرح روز کیمیا مهندسی عمـران علم و صنعت عدم انتخاب رشته ـ
یوسفی مهرسا مهندسی صنایـع علم و صنعت عدم انتخاب رشته ـ
میرغضنفری پرنیان مهندسی عمـران علم و صنعت مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
کریم خانی  نفیسه مهندسی عمـران علم و صنعت مهندسی معمـاری علوم و تحقیقات
هاشمی کیانا علـوم کامپیـوتـر علم و صنعت مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
زین الدین  مهشید مهندسی کامپیوتر خواجه نصیر مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
مکّی آل آقا  درسا مهـنـدسـی بـرق خواجه نصیر مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
خیرخواه صبا مهندسی صنایـع خواجه نصیر عدم انتخاب رشته ـ
شیرین فائزه مهندسی هوافضـا خواجه نصیر عدم انتخاب رشته ـ
سیدمیرزایی مهتاب فـیـزیـک  شریــف  عدم انتخاب رشته ـ
همتی اورتاکند  آیسان فـیـزیـک  شریــف  مهندسی معمـاری علوم و تحقیقات
حقیقی سنا مهندسی کامپیوتر بهشتـی مهندسی کامپیوتر تهـران مرکــزی
مشق دوست  ترانه مهندسی پزشکـی بهشتـی مهندسی کامپیوتر تهــران شمـال
محترمی  بهناز مهندسی معماری هنـــر مهندسی معمـاری علوم و تحقیقات
وجدانی رائیتی              مهندسی کامپیوتر الـزهــرا مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
نصیری  پرنیان مـهـنـدسـی بـرق الـزهــرا مهنـدسـی بــرق علوم و تحقیقات
بیت اله پور  آیلی مـهنـدسی عمران الـزهــرا مهندسی مکانیـک علوم و تحقیقات
رهبر مروارید مهندسی کامپیوتر  اصفهان عدم انتخاب رشته ـ
اسکندری روشا مـهـنـدسی عمران  اصفهان مهندسی معمـاری علوم و تحقیقات
کریمی طاری  آنیتا    مهنـدسـی نـفـت  اصفهان مهندسی مکانیـک علوم و تحقیقات
احمدی پرنیان مهندسی معمـاری قزویـن مهندسی معمـاری علوم و تحقیقات
آذرنجات ارغوان مهندسی معمـاری قزویـن مهندسی کامپیوتر تهـران مرکــزی
نژادمحمود  فاطمه مهندسـی معـدن قزویـن مهندسی معمـاری علوم و تحقیقات
میرزایی سارا مهندسی معمـاری علم و فرهنگ مهندسی معمـاری تهـران مرکــزی
توده فدوی عسل مهندسی معمـاری علم و فرهنگ مهندسی معمـاری علوم و تحقیقات
سادات میر عسل مهندسی معمـاری علم و فرهنگ مهندسی مکانیـک علوم و تحقیقات
ناظری  هیوا مـهنـدسی ایمنی علم و فرهنگ علـوم کامپـیـوتـر علوم و تحقیقات
قدس گویا ستاره فـیـزیـک خواجه نصیر مهندسـی صنایـع علوم و تحقیقات
ابوعلی  نیوشا ریاضیات و کاربردها خواجه نصیر مهندسی معماری علوم و تحقیقات
مهین زعیم  سارا ریاضیات و کاربردها خواجه نصیر عدم انتخاب رشته ـ
محمدی تانیا آمــار تـهــران مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
زره شناس کیمیا فـیـزیـک الـزهــرا مهندسی کامپیوتر تهـران مرکــزی
کاظمی نیا نفیسه آمــار الـزهــرا مهندسی معماری علوم و تحقیقات
ایزدی پریسا حســابــداری بهشتـی مهندسی کامپیوتر علوم و تحقیقات
منصوری رومینا مـهـنـدسـی بـرق سمـنــان مهنـدسـی بــرق علوم و تحقیقات
عالی فکر  درسا مـهـنـدسی عمران  تـبـریــز مهندسی کامپیوتر  تهـران جنـوب
مسعودی مبینا مـهـنـدسی عمران  تـبـریــز مهندسـی صنایـع علوم و تحقیقات
محمدزاده یاسمین مهندسـی شیمــی  تـبـریــز مهنـدسـی انـرژی علوم و تحقیقات
بلوری صدف مهندسـی شیمــی   بـابـــل مهندسی پلیمــر علوم و تحقیقات
کوشکی  شادان مهندسی معـمـاری  کـرمــان عدم انتخاب رشته ـ
روضه مقدم تارا مـهـنـدسی عمران گـیـــلان مهندسی معمـاری علوم و تحقیقات
ریاحی  نیلوفر مهندسی کامپیوتر  هـمــدان مهندسی معمـاری تهـران شـمـال
خلیلی سارا مهندسـی شیمــی اراک مهندسی شیـمـی علوم و تحقیقات
آهنگر سریزدی ملینا مهندسی مکانیـک قــم مهندسی پزشکـی علوم و تحقیقات
اسماعیلی نیلوفر مهندسی معـمـاری رسام کرج مهندسی معمـاری علوم و تحقیقات
رمضان زاده  هلیا مهندسی معـمـاری رسام کرج مهندسی معمـاری تهـران مرکــزی
موذن  مبینا مهنـدسـی بــرق  بویین زهرا مهنـدسـی بــرق علوم و تحقیقات
کریمی آقایان آرمیتا زبـان ایتـالیـایـی تـهــران مهندسـی صنایـع علوم و تحقیقات
نیک بخت ستاره علوم ورزشی علامه طباطبایی مهندسی هوافضـا علوم و تحقیقات
خالوییان  آله آمــار علم و فرهنـگ علوم کامپیـوتــر علوم و تحقیقات
محمدی مقدم  طناز حســابــداری کــرمـــان مهندسـی صنایـع علوم و تحقیقات
صفری مهدیس علوم ورزشی قـزویـــن مهندسی پزشکـی علوم و تحقیقات
شاه میرزاییان آلین عدم انتخاب رشته ـ مهندسی معمـاری علوم و تحقیقات
پوراسکندری  پارمیدا عدم انتخاب رشته ـ مهندسـی صنایـع علوم و تحقیقات
حکیمی  ترانه عدم انتخاب رشته ـ علوم کامپیــوتــر علوم و تحقیقات
اصغری نژاد  نیوشا عدم انتخاب رشته ـ مهندسـی صنایـع علوم و تحقیقات
رشیداسلامی تارا عدم انتخاب رشته ـ مهندسی پزشکـی علوم و تحقیقات
رئیس شقاقی نازلی عدم انتخاب رشته ـ مهندسی معمـاری تهـران مرکــزی
براتی  یاسمن عدم انتخاب رشته ـ مـعـمــاری داخــلــی تهـران مرکــزی
افخمی آزاد آیلار عدم انتخاب رشته ـ مهندسی کامپیوتر کـــرج
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
کنکور تجربی 99-98
نام خانوادگی و نام رشته سراسری  دانشگاه سراسری رشته آزاد دانشگاه آزاد
کروبی  مونا پـزشــکــی  علوم پـزشــکــی تـهــران عدم انتخاب رشته ـ
حقیقی سارا دندانپزشکی علوم پـزشــکــی بهشتـی عدم انتخاب رشته ـ
سلطانی سارا داروســازی علوم پـزشــکــی بهشتـی عدم انتخاب رشته ـ
بخشش  راحیل دندانپزشکی علوم پـزشــکــی اصفهان عدم انتخاب رشته ـ
ایپچیان دروازه دریا پـزشــکــی علوم پـزشــکــی قزویـن عدم انتخاب رشته ـ
عباسی آذر  پرنیان عدم انتخاب رشته ـ دندانپزشکی تـهــران
وفائی مبینا سادات عدم انتخاب رشته ـ داروســازی تـهــران
کاووسی ارغوان عدم انتخاب رشته ـ داروســازی تـهــران
عبدالباقی  مانا فـیـزیــوتـراپــی تـهــران عدم انتخاب رشته ـ
استورای زهرا فـیـزیــوتـراپــی تـهــران عدم انتخاب رشته ـ
قنبری مدیسا دامـپــزشـکـــی سمـنــان علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران
کاووسی مبینا عدم انتخاب رشته ـ دامـپــزشـکـــی علوم و تحقیقات
افشار  آذین علوم آزمایشگاهی تـهــران علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران
دانشی پور صبا اعضای مصنوعـی تـهــران عـلـوم تـغـذیــه علوم و تحقیقات
قنادان  اطلسی زیست سلولی مولکولی تـهــران عدم انتخاب رشته ـ
سلیمی  مهتا هـوشـبـری  ایـــران عدم انتخاب رشته ـ
کیومرثی پانیذ شیمی کاربردی بهشتی شیـمـی کاربـردی علـوم دارویــی
تجاری  ترنم زیست فنـاوری الـزهــرا عدم انتخاب رشته ـ
عجمی نیوشا شیمی کاربردی الـزهــرا میکـروبیـولـوژی علوم و تحقیقات
فلاحی سارینا شیمـی محـض الـزهــرا زیست سلولی و مولکولی علوم پزشکی تهران
ایجاد سحر مدیریت بازرگانی الـزهــرا زیست سلولی مولکولی علوم پزشکی تهران
نصرتی مبینا زبان و ادبیات انگلیسی الـزهــرا زبان و ادبیات انگلیسی رودهـــن
راجانی کژال مدیریـت بیمـه اکــو علامه طباطبایی شیـمــی کاربردی علوم و تحقیقات
حسینی دنیا اقـتـصـــــاد علامه طباطبایی علوم آزمایشگاهـی علوم پزشکی تهران
تهرانفر  بیتا روانشـنـاسـی  خوارزمی تهران زیـسـت فنــاوری  تهـران مرکــزی
علی نقیان یاسمن مدیریت بازرگانی علم و فرهنـگ زیست سلولی و مولکولی علوم پزشکی تهران
حسین زاده دنیز مدیریت صنعتـی علم و فرهنـگ زیست سلولی و مولکولی علوم پزشکی تهران
لواسانی رومینا زیست سلولی مولکولی گـیـــلان علوم آزمایشگاهـی علوم پزشکی تهران
صفدری دریا تکنولوژی پرتو شناسی کـرمـانشـاه عدم انتخاب رشته ـ
احمدی آشتیانی فاطمه علوم آزمایشگاهی کـرمـانشـاه علوم آزمایشگاهی اراک
قبادی نیلوفر اقـتـصـــــاد گـیـــلان مترجمی زبان انگلیسی علوم و تحقیقات
وزیری سایه شیمی محــض کاشــان شیمـی کاربـردی علوم و تحقیقات
صادقی فرد  صبا علوم آزمایشگاهی دامپزشکی هـمــدان عدم انتخاب رشته ـ
دیوداد آتوسا مـدیـریـت صنـعـتـی  سمـنــان عدم انتخاب رشته ـ
امینی هستی علوم و مهندسی صنایع غذایی سمـنــان علوم و مهندسی صنایع غذایی علـوم دارویــی
حجتی مبینا علوم و صنایع غذایـی  نیشابــور علوم و صنایع غذایی ورامـیــــن
تقوی آیدا حســابــداری  سهرودی قزوین میکـروبیـولـوژی تهـران مرکــزی
یله هلیا  روانشـنـاسـی پیام نور- تهران میکـروبیـولـوژی علوم و تحقیقات
طیبی  مریم روانشـنـاسـی  پیام نور- پرند میکـروبیـولـوژی علوم و تحقیقات
برزگر شمس هانیه عدم انتخاب رشته ـ تکنولوژی اتاق عمل علوم پزشکی تهران
رضایی پریسا عدم انتخاب رشته ـ زیست سلولی و مولکولی علوم پزشکی تهران
دهقان مهرشید عدم انتخاب رشته ـ شیمـی کاربـردی علوم و تحقیقات
رکوعی سوگل عدم انتخاب رشته ـ مـامـایــــی   بـابــل
لاشییی رومینا عدم انتخاب رشته ـ زیست سلولی و مولکولی تهـران مرکــزی
دولتی حورا عدم انتخاب رشته ـ زیست سلولی و مولکولی تهـران مرکــزی
اسدپور کیمیا عدم انتخاب رشته ـ میکـروبیـولـوژی تهـران مرکــزی
نوری اسما عدم انتخاب رشته ـ میکـروبیـولـوژی تهـران شـمـال
عرب احمدی کیمیا عدم انتخاب رشته ـ مترجمی زبان انگلیســی تهـران مرکــزی
نوشفر درسا عدم انتخاب رشته ـ علوم و مهندسی صنایع غذایی علـوم دارویــی
محمدی  صبا عدم انتخاب رشته ـ شیمـی کاربـردی علـوم دارویــی
ردیف نام خانوادگی و نام رشته سراسری  دانشگاه سراسری رشته آزاد دانشگاه آزاد
۱ کروبی  مونا پـزشــکــی تـهــران عدم انتخاب رشته ـ
۲ حقیقی سارا دندانپزشکی بهشتـی عدم انتخاب رشته ـ
۳ سلطانی سارا داروســازی بهشتـی عدم انتخاب رشته ـ
۴ بخشش  راحیل دندانپزشکی اصفهان عدم انتخاب رشته ـ
۵ ایپچیان دروازه دریا پـزشــکــی قزویـن عدم انتخاب رشته ـ
۶ عباسی آذر  پرنیان عدم انتخاب رشته ـ دندانپزشکی تـهــران
۷ وفائی مبینا سادات عدم انتخاب رشته ـ داروســازی تـهــران
۸ کاووسی ارغوان عدم انتخاب رشته ـ داروســازی تـهــران
۹ عبدالباقی  مانا فـیـزیــوتـراپــی تـهــران عدم انتخاب رشته ـ
۱۰ استورای زهرا فـیـزیــوتـراپــی تـهــران عدم انتخاب رشته ـ
۱۱ قنبری مدیسا دامـپــزشـکـــی سمـنــان علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران
۱۲ کاووسی مبینا عدم انتخاب رشته ـ دامـپــزشـکـــی علوم و تحقیقات
۱۳ افشار  آذین علوم آزمایشگاهی تـهــران علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی تهران
۱۴ دانشی پور صبا اعضای مصنوعـی تـهــران عـلـوم تـغـذیــه علوم و تحقیقات
۱۵ قنادان  اطلسی زیست سلولی مولکولی تـهــران عدم انتخاب رشته ـ
۱۶ سلیمی  مهتا هـوشـبـری  ایـــران عدم انتخاب رشته ـ
۱۷ کیومرثی پانیذ شیمی کاربردی بهشتی شیـمـی کاربـردی علـوم دارویــی
۱۸ تجاری  ترنم زیست فنـاوری الـزهــرا عدم انتخاب رشته ـ
۱۹ عجمی نیوشا شیمی کاربردی الـزهــرا میکـروبیـولـوژی علوم و تحقیقات
۲۰ فلاحی سارینا شیمـی محـض الـزهــرا زیست سلولی و مولکولی علوم پزشکی تهران
۲۱ ایجاد سحر مدیریت بازرگانی الـزهــرا زیست سلولی مولکولی علوم پزشکی تهران
۲۲ نصرتی مبینا زبان و ادبیات انگلیسی الـزهــرا زبان و ادبیات انگلیسی رودهـــن
۲۳ راجانی کژال مدیریـت بیمـه اکــو علامه طباطبایی شیـمــی کاربردی علوم و تحقیقات
۲۴ حسینی دنیا اقـتـصـــــاد علامه طباطبایی علوم آزمایشگاهـی علوم پزشکی تهران
۲۵ تهرانفر  بیتا روانشـنـاسـی  خوارزمی تهران زیـسـت فنــاوری  تهـران مرکــزی
۲۶ علی نقیان یاسمن مدیریت بازرگانی علم و فرهنـگ زیست سلولی و مولکولی علوم پزشکی تهران
۲۷ حسین زاده دنیز مدیریت صنعتـی علم و فرهنـگ زیست سلولی و مولکولی علوم پزشکی تهران
۲۸ لواسانی رومینا زیست سلولی مولکولی گـیـــلان علوم آزمایشگاهـی علوم پزشکی تهران
۲۹ صفدری دریا تکنولوژی پرتو شناسی کـرمـانشـاه عدم انتخاب رشته ـ
۳۰ احمدی آشتیانی فاطمه علوم آزمایشگاهی کـرمـانشـاه علوم آزمایشگاهی اراک
۳۱ قبادی نیلوفر اقـتـصـــــاد گـیـــلان مترجمی زبان انگلیسی علوم و تحقیقات
۳۲ وزیری سایه شیمی محــض کاشــان شیمـی کاربـردی علوم و تحقیقات
۳۳ صادقی فرد  صبا علوم آزمایشگاهی دامپزشکی هـمــدان عدم انتخاب رشته ـ
۳۴ دیوداد آتوسا مـدیـریـت صنـعـتـی  سمـنــان عدم انتخاب رشته ـ
۳۵ امینی هستی علوم و مهندسی صنایع غذایی سمـنــان علوم و مهندسی صنایع غذایی علـوم دارویــی
۳۶ حجتی مبینا علوم و صنایع غذایـی  نیشابــور علوم و صنایع غذایی ورامـیــــن
۳۷ تقوی آیدا حســابــداری  سهرودی قزوین میکـروبیـولـوژی تهـران مرکــزی
۳۸ یله هلیا  روانشـنـاسـی پیام نور- تهران میکـروبیـولـوژی علوم و تحقیقات
۳۹ طیبی  مریم روانشـنـاسـی  پیام نور- پرند میکـروبیـولـوژی علوم و تحقیقات
۴۰ برزگر شمس هانیه عدم انتخاب رشته ـ تکنولوژی اتاق عمل علوم پزشکی تهران
۴۱ رضایی پریسا عدم انتخاب رشته ـ زیست سلولی و مولکولی علوم پزشکی تهران
۴۲ دهقان مهرشید عدم انتخاب رشته ـ شیمـی کاربـردی علوم و تحقیقات
۴۳ رکوعی سوگل عدم انتخاب رشته ـ مـامـایــــی   بـابــل
۴۴ لاشییی رومینا عدم انتخاب رشته ـ زیست سلولی و مولکولی تهـران مرکــزی
۴۵ دولتی حورا عدم انتخاب رشته ـ زیست سلولی و مولکولی تهـران مرکــزی
۴۶ اسدپور کیمیا عدم انتخاب رشته ـ میکـروبیـولـوژی تهـران مرکــزی
۴۷ نوری اسما عدم انتخاب رشته ـ میکـروبیـولـوژی تهـران شـمـال
۴۸ عرب احمدی کیمیا عدم انتخاب رشته ـ مترجمی زبان انگلیســی تهـران مرکــزی
۴۹ نوشفر درسا عدم انتخاب رشته ـ علوم و مهندسی صنایع غذایی علـوم دارویــی
۵۰ محمدی  صبا عدم انتخاب رشته ـ شیمـی کاربـردی علـوم دارویــی