X
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
کنکور ریاضی1400-1399
نام خانوادگی و نام  رشته سراسری دانشگاه سراسری رشته آزاد  دانشگاه آزاد
احترامی ساینا مهندسـی عمـــران تـــهـــران مهندسـی عـمـــران علوم تحقیقات
نور صالحی نسیم مهندسی شهرسازی تـــهـــران مهندسـی کامپیـوتـر علوم تحقیقات
صانعی هستی مهـندسـی هوافضــا شــریـــف عدم انتخاب رشته ـ
بصیرت روژان مهندســی متالــوژی شــریـــف عدم انتخاب رشته ـ
صفائیان سایه مهندســی متالــوژی شــریـــف مهندسـی کامپیـوتـر علوم تحقیقات
علم بیگی آرمینا  مـهنـدسـی پلـیـمـر امیـرکبیــر مهندسـی کامپیـوتـر علوم تحقیقات
غضنفری هلیا مـهنـدسـی پلـیـمـر امیـرکبیــر مهندسـی کامپیـوتـر علوم تحقیقات
یوسفی نگار مهندســی متالــوژی امیـرکبیــر مهندسـی کامپیـوتـر علوم تحقیقات
خلفی درسا مـهـنــدســی بــرق علم و صنعت عدم انتخاب رشته ـ
فرجی هلیا مهندسـی عـمـــران خواجه نصیر مهندسـی کامپیـوتـر علوم تحقیقات
قزوینیان تارا مـهـنــدســی بــرق بهـشــتــی علوم کامپیوتر علوم تحقیقات
قاسمی پانیذ مهنـدسـی صنـایــع علم و فرهنگ مهنـدسـی صنـایــع علوم تحقیقات
کفافی دیانا مهنـدسـی مـکانیـک علم و فرهنگ مهنـدسـی مـکانیـک علوم تحقیقات
شاه نظری  آنا مهنـدسـی معمــاری علم و فرهنگ مهندسی پزشکی علوم تحقیقات
حیدری سارا مهنـدسـی معمــاری علم و فرهنگ مهندسی معماری علوم تحقیقات
بابائی رهنی فائزه مهنـدسـی معمــاری بین‏المللی امام خمینی مهندسـی کامپیـوتـر تـهــران
اخلاقی  نگار مـهـنــدســی بــرق بین‏المللی امام خمینی مهندسـی کامپیـوتـر علوم تحقیقات
حلوایی هلیا مـهـنــدســی بــرق بین‏المللی امام خمینی مهنـدسـی مـکانیـک علوم تحقیقات
خانی آرمیتا  فـیـزیــک خواجه نصیر مهندسـی کامپیـوتـر علوم تحقیقات
آقائی آرینا ریـاضـیـات خواجه نصیر مهندسـی کامپیـوتـر علوم تحقیقات
نوجه دهیان مبینا ریـاضـیـات الـــزهـــرا علوم کامپیوتر علوم تحقیقات
خاتم سازان آلاء مهنـدسـی معمـاری سوره تهــران عدم انتخاب رشته ـ
رفیعی طباطبائی مهسا مهنـدسـی معمـاری سوره تهــران مهندسی پزشکی علوم تحقیقات
مصدق نیلا مـعـمـاری داخـلـی سوره تهــران عدم انتخاب رشته ـ
نیک نفس هلیا مهندسی شهرسازی فردوسی مشهد مدیریت مالی علوم تحقیقات
کرامت نازنین مـهـنــدســی بــرق شــیـــراز عدم انتخاب رشته ـ
حمزئی سروین مهندسـی کامپیـوتـر سـمنـــان عدم انتخاب رشته ـ
رضایی رز مهنـدسـی مـکانیـک قـــــم مهندسی موادومتالوژی علوم تحقیقات
باستانی ملیکا مهندسـی کامپیـوتـر چمـران اهواز مهـنـدسـی صنـایـع تـهــران
بخشیان کاشانی   هستی مهنـدسـی معمــاری ارشـاد تهـران مهندسـی کامپیـوتـر تـهــران
بختیاری یکتا مهنـدسـی معمــاری باهنـر کـرمان مهندسی معماری علوم تحقیقات
جباریان امیری درسا مهندسـی عـمـــران صنعتی بابـل عدم انتخاب رشته ـ
حسنی راد نورا مـهـنــدســی بــرق گــیــــلان مهندسـی کامپیـوتـر علوم تحقیقات
عبداله زاده کارگر   کیانا مهندسـی کامپیـوتـر زنــجـــان مهندسـی کامپیـوتـر  تـهــران
گله داری  ثمر مهندسـی کامپیـوتـر مازنـــدران علوم کامپیـوتـر علوم تحقیقات
بهرامی  فریناز مهندسـی کامپیـوتـر ارومــیــــه مهندسـی کامپیـوتـر  تـهــران
مهرآور نازنین سادات مهـنـدسـی صنـایـع بوئین زهرا مهندسی معماری علوم تحقیقات
نوروزی ستایش مهـنـدسـی صنـایـع بوئین زهرا مهندسـی کامپیـوتـر  تـهــران
بابائی بهار مهنـدسـی معمــاری دمـاونـــد مهنـدسـی معمـاری علوم تحقیقات
تقی زاده اصل دنیز عدم انتخاب رشته ـ مهنـدسـی معمـاری علوم تحقیقات
پارسا پور سارینا علم اطلاعات دانش‏شناسی  تهران مهنـدسـی معمـاری علوم تحقیقات
شهرابی فراهانی  زهرا چندرسانه‏ای  تبریز مهنـدسـی معمـاری علوم تحقیقات
قربانلو طنین مدیریت بازرگانی دماوند مهنـدسـی معمــاری  تـهــران
مهرآذر ملیکا مهندسی صنایع رشت مهندسـی کامپیـوتـر  تـهــران
شاه نظری لیانا عدم انتخاب رشته ـ مـهنـدسی پزشــکی  تـهــران
مقامی رومینا عدم انتخاب رشته ـ مهـنـدسـی صنـایـع  تـهــران
سلیمانی اریکا عدم انتخاب رشته ـ مهندسـی کامپیـوتـر  تـهــران
شیخ الاسلامی  مهرسا مهندسـی کامپیـوتـر لواسان مهندسـی کامپیـوتـر تـهــران
رضائی  زهرا اقـتــصـــاد خـوارزمـــی اقـتــصـــاد علوم تحقیقات
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
کنکور تجربی1400-1399
نام خانوادگی و نام  رشته سراسری دانشگاه سراسری رشته آزاد  دانشگاه آزاد
مسعودنیا  کاملیا پزشـــکی بهـشــتــی عدم انتخاب رشته ـ
جاریانی نیلوفر پزشـــکی  الـــبــــرز عدم انتخاب رشته ـ
نظری  آذرمیدخت پزشـــکی کــرمــــان عدم انتخاب رشته ـ
خواجوی آیدا پزشـــکی هـمــــدان عدم انتخاب رشته ـ
جوهری ترمه عدم انتخاب رشته ـ داروســـازی  تـهــران
سببی  ترلان عدم انتخاب رشته ـ داروســـازی  تـهــران
خطیبی تبار عسل دام پزشـــکی تـــهـــران عدم انتخاب رشته ـ
جوانشیر یاس عدم انتخاب رشته ـ  دام پزشـــکی علوم تحقیقات
زمانیان  نگار عدم انتخاب رشته ـ دام پزشـــکی علوم تحقیقات
امیرحائری نیکی عدم انتخاب رشته ـ دام پزشـــکی تـهــران
فرجی جوینی  ستایش علـوم آزمایشـگاهی بهـشــتـــی زیست‏شناسی سلولی مولکولی تـهــران
احمدی شایلی  علـوم آزمایشـگاهی بهـشــتـــی عدم انتخاب رشته ـ
بمانی چم  مه گل مــامــایـــی بهـشــتـــی پرستاری تـهــران
ابوعلی زاده بهبهانی   پانیذ شـیـمـــی بهـشــتـــی شیمی کاربردی علوم دارویی
ضیغمی  صبا شـیـمـــی الـــزهـــرا میکروبیولوژی تـهــران
مکی نژاد گلرخ شـیـمـــی الـــزهـــرا علوم آزمایشگاهی تـهــران
پاک سرشت مهرسا عدم انتخاب رشته ـ میـکــروبیــولـوژی تـهــران
عینعلی   پرستو عدم انتخاب رشته ـ میـکــروبیــولـوژی تـهــران
قیاسوند  ساینا عدم انتخاب رشته ـ میـکــروبیــولـوژی علـوم دارویی
جمشیدی  کیانا علوم تغذیه مراغه عـلـوم تــغــذیــه علوم تحقیقات
توفیقیان ساغر شـیـمـــی خـوارزمـــی زیست‎شناسی سلولی مولکولی علوم تحقیقات
اقبالیان   یاسمن میـکــروبیــولـوژی مـــراغـــه عدم انتخاب رشته ـ
احمدزاده  درینا صـنـایــع غــذایـی کرمانـشـــاه علوم آزمایشگاهی تهران
سرمدی پانته آ  مدیـریـت صنـعتـی ارشاد تهران مدیریت مالی علوم تحقیقات
رهبر فرزامی  کیانا عدم انتخاب رشته ـ پـــرســـتـــاری تـهــران
دالوند  مریم زیست شناسی سلولی مولکولی  گیلان رشت پـــرســـتـــاری تـهــران
رهبر   درسا عدم انتخاب رشته ـ روانــشــنـاســـی تـهــران
سازگار  مهرآرا روانــشــنـاســـی  تاکستان روانــشــنـاســـی کـــرج
خطیبی تبار سوگل روانــشــنـاســـی اراک روانــشــنـاســـی علوم تحقیقات
احرابی  سلمی اطلاعات و دانش شناسی علامه طباطبایی علـوم آزمایشـگاهی کرمانشاه
عدم انتخاب رشته عدم انتخاب رشته ـ عدم انتخاب رشته ـ