پژوهش

کلاس های پژوهشی

کلاس های پژوهشی مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش به شرح ذیل است. لطفا برای مشاهده هر کلاس پژوهشی روی آیکون آن کلیک کنید.

رباتیک

برای مشاهده کلاس های پژوهشی رباتیک مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش روی لینک بالا کلیک کنید.

هوافضا

برای مشاهده کلاس های پژوهشی هوافضا مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش روی لینک بالا کلیک کنید.

سازه های ماکارونی

برای مشاهده کلاس های پژوهشی سازه های ماکارونی مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش روی لینک بالا کلیک کنید.

عکاسی

برای مشاهده کلاس های پژوهشی عکاسی مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش روی لینک بالا کلیک کنید.

پژوهش زیستی

برای مشاهده کلاس های پژوهش زیستی مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش روی لینک بالا کلیک کنید.

نجوم

برای مشاهده کلاس های پژوهشی نجوم مجتمع فرهنگی- آموزشی کوشش روی لینک بالا کلیک کنید.