دات نت نیوک

مسابقات IMC

ردیفنام خانوادگینامپایه
١بهرامیماهکهفتم
٢پروینناییریکاهفتم
٣حمیدزادهسباهفتم
٤علیمردانیفاطمهنهم
٥کاظمی نیانفیسهنهم
٦مشق دوستترانهنهم
٧میرهادیهستیهفتم
٨نوروزینیوشانهم
٩وزیریسایهنهم
١٠یکرنگیستایشهشتم
١١یلههلیانهم
ردیفنام خانوادگینامپایه
١ابوعلینیوشاهشتم
٢جوهریترمههشتم
٣سعادتستارههشتم
٤شیخانهانیههشتم
٥کبودانیالیاهشتم
٦کرباسیکیاناهشتم
٧کیومرثیپانیذهشتم
٨محمدیصباهشتم
٩مشق دوستترانههشتم
١٠میرغضنفریپرنیانهشتم
١١همتیآیسانهشتم
١٢وزیریسایههشتم