مسابقات IMC

ردیفنام خانوادگینامپایه
1اخوانهاناهشتم
2اصغریانآرنیتاهشتم
3جاماسبیبیتاهشتم
4خواجهدیباهشتم
5صائمیاننیکاهشتم
6عربآرمیناهشتم
7عظیم زادهدرساهشتم
8فغان‌زادهآناهیتاهشتم
9پرواییآینازنهم
10حسینیپرندنهم
11خسروانیمهدانهم
12طاهری زادهکیمیانهم
13کردنائیجآتوسانهم
14گرکین زادهساینانهم
15میرهادیسیده‌هستینهم
16یوسفیمهتانهم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1حمیدزادهسباهشتم
2دلاوری رادنوشهشتم
3صالحیسحرهشتم
4گرگین زاده سایناهشتم
5میرهادی هستیهشتم
6هاشمیان روژانهشتم
7همتی دنیاهشتم
8نجفی سلدانهم
9مختارپورسوگلنهم
10حسینی میرمحمدی فاطمهنهم
11جعفری دولت آبادی نیکینهم
ردیفنام خانوادگینامپایه
١بهرامیماهکهفتم
٢پروینناییریکاهفتم
٣حمیدزادهسباهفتم
٤علیمردانیفاطمهنهم
٥کاظمی نیانفیسهنهم
٦مشق دوستترانهنهم
٧میرهادیهستیهفتم
٨نوروزینیوشانهم
٩وزیریسایهنهم
١٠یکرنگیستایشهشتم
١١یلههلیانهم
ردیفنام خانوادگینامپایه
١ابوعلینیوشاهشتم
٢جوهریترمههشتم
٣سعادتستارههشتم
٤شیخانهانیههشتم
٥کبودانیالیاهشتم
٦کرباسیکیاناهشتم
٧کیومرثیپانیذهشتم
٨محمدیصباهشتم
٩مشق دوستترانههشتم
١٠میرغضنفریپرنیانهشتم
١١همتیآیسانهشتم
١٢وزیریسایههشتم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1اخوانهاناهشتم
2اصغریانآرنیتاهشتم
3جاماسبیبیتاهشتم
4خواجهدیباهشتم
5صائمیاننیکاهشتم
6عربآرمیناهشتم
7عظیم زادهدرساهشتم
8فغان‌زادهآناهیتاهشتم
9پرواییآینازنهم
10حسینیپرندنهم
11خسروانیمهدانهم
12طاهری زادهکیمیانهم
13کردنائیجآتوسانهم
14گرکین زادهساینانهم
15میرهادیسیده‌هستینهم
16یوسفیمهتانهم