دات نت نیوک

مسابقات کانگورو

ردیفنام خانوادگینامپایه
١ابوعلی زادهپانیذهشتم
٢ادیبنسترنهفتم
٣پرواییآینازهفتم
٤پرورش ریزیآریانهشتم
٥حامد جاهدیالیناهفتم
٦حسینیپرندهفتم
٧حمیدزادهسباهفتم
٨رستگارژینانهم
٩زمانیاننگارهشتم
١٠صیرفیان پورگلنوشهفتم
١١کریمی طاریآنیتانهم
١٢مناف زادهپارمیداهفتم
١٣میرهادیهستیهفتم
١٤نجفیسلداهشتم
١٥هنرکار باغبانهستیهفتم
ردیفنام خانوادگینامپایه
١کریمی طاریآنیتاهشتم
٢لطفینادیاهشتم
٣امینیحانیههشتم
٤بتولیفاطمههشتم
٥وفاییمبینا ساداتهشتم