مسابقات کانگورو

ردیفنام خانوادگینامپایه
1پورمجیب مهساهشتم
2طالب خان گروسی نیکاهشتم
3گرگین زاده سایناهشتم
4مناف زاده پارمیداهشتم
5میرهادی هستیهشتم
6ابوعلی زاده پانیذنهم
7جاوید آوانهم
8دفتری بشلی روژیننهم
9مختارپور سوگلنهم
10نجفی سلدانهم
ردیفنام خانوادگینامپایه
١ابوعلی زادهپانیذهشتم
٢ادیبنسترنهفتم
٣پرواییآینازهفتم
٤پرورش ریزیآریانهشتم
٥حامد جاهدیالیناهفتم
٦حسینیپرندهفتم
٧حمیدزادهسباهفتم
٨رستگارژینانهم
٩زمانیاننگارهشتم
١٠صیرفیان پورگلنوشهفتم
١١کریمی طاریآنیتانهم
١٢مناف زادهپارمیداهفتم
١٣میرهادیهستیهفتم
١٤نجفیسلداهشتم
١٥هنرکار باغبانهستیهفتم
ردیفنام خانوادگینامپایه
١کریمی طاریآنیتاهشتم
٢لطفینادیاهشتم
٣امینیحانیههشتم
٤بتولیفاطمههشتم
٥وفاییمبینا ساداتهشتم