دات نت نیوک

مسابقات پژوهشی

ردیفنام مسابقهرتبهدانش آموز1دانش آموز2دانش آموز3دانش آموز4
1مسابقات آزمایشگاهی جشنواره نوجوان خوارزمیکسب رتبه برتردرسا دیوسالارمبینا پوربرقی  
2تولیدمحتوی جشنواره نوجوان خوارزمیکسب رتبه برترثمین رمضانیمریم کمالیمحیا زرگرشبستری 
3سازه ماکارونی سبک منطقه 3کسب رتبه دومستاره نیکبختنادیا لطفیمریم کمالی 
4سازه ماکارونی راندمانی منطقه 3کسب رتبه سومساره حسینیملینا علی مددیانترنم بنی آدم 
5سازه ماکارونی فشاری مسابقات پژوهان دانشگاه تهران مرحله اولکسب رتبه برتردرسا خلیلیآوین فضل پرستنیوشا ابوعلی 
6مسابقات سازه ماکارونی فشاری دانشگاه تهران (ارتفاع 45 سانتی متر)کسب رتبه برتردرسا خلیلیآوین فضل پرستنیوشا ابوعلیهستی حاجی میرزا
7مسابقات سازه ماکارونی فشاری دانشگاه تهران (ارتفاع 25 سانتی متر)کسب رتبه برترهدیه رشیدیریحانه سادات طباطباییمریم غفارزاده 
8مسابقات ساره ماکارونی گرایش سبک دانشگاه تهرانکسب رتبه برترآوین محققثنا اکبراشرفیآیسان اکبریسوگند متوسل
9گلایدر دست پرتاب دانشگاه تهرانکسب رتبه برترآیلین مهرانگیزدریا نیک کاریاسمن اقبالیاننازنین مهرآور
10راکت آبی دانشگاه تهرانکسب رتبه برترنارینا عبدالحسینینیایش مجیدیاننازنین زهرا نویدکیمیا صابری
11راکت آبی منطقه 3کسب رتبه برترروشنا صادقینهال باباییناییریکا پروین 
12گلایدر دست پرتاب دانشگاه تهرانکسب رتبه دومشایلی احمدیآنیتا یوسف زادهملیکا الهاییدرسا رهبر