مسابقات ورزشی

ردیفنام و نام خانوادگیپایهمسابقهرتبه (منطقه)
1نیکی جعفرینهمبدمینتوناول (انفرادی)
2نسترن ادیبهشتماسکیت / سرعتیاول (انفرادی)
3نسترن ادیبهشتماسکیت / استقامتیاول (انفرادی)
4نسترن ادیبهشتماسکیت دوم (تیمی)
5رومینا صدیقهفتمشناسوم (انفرادی)
6تیم شنا (رادنوش دلاوری/رومینا صدیق/رایا نوچیان/آیسان دانش طلب)-شنااول
8تیم هندبال-هندبالچهارم
9الینا حامد جاهدیهشتمتنیس روی میزتیم دوم استان
ردیفنام خانوادگینامپایهرشته ورزشیرتبه
1پرورش ریزیآریانهشتمتنیس روی میزدوم نطقه
2حامدجاهدیالیناهفتمتنیس روی میزاول منطقه