مسابقات ورزشی

ردیفنام و نام خانوادگیمسابقهرتبه
1هانا سمنانی , الینا حامد جاهدیتنیس روی میزکسب مقام اول و سوم استان
2تیم بسکتبال(نگین استوار -سارازرقی- دنیا همتی- نسین ادیب - مرجان رحیمیان-ژینا مالک- مائده محمدرضایی-هلنا دارایی)بسکتبالسوم منطقه
3تیم هندبال(بهار فرجی- هدیه قدسی- فاطمه قاضی مرادی-نیکا هوشمندی منش-صبا ترابی-تینا ترکی-مهتا یوسفی-نوا احمدی-نهال احمدی -مهدا خسروانی-ساراحاجیعلیو)هندبالدوم منطقه
ردیفنام و نام خانوادگیپایهمسابقهرتبه (منطقه)
1نیکی جعفرینهمبدمینتوناول (انفرادی)
2نسترن ادیبهشتماسکیت / سرعتیاول (انفرادی)
3نسترن ادیبهشتماسکیت / استقامتیاول (انفرادی)
4نسترن ادیبهشتماسکیت دوم (تیمی)
5رومینا صدیقهفتمشناسوم (انفرادی)
6تیم شنا (رادنوش دلاوری/رومینا صدیق/رایا نوچیان/آیسان دانش طلب)-شنااول
8تیم هندبال-هندبالچهارم
9الینا حامد جاهدیهشتمتنیس روی میزتیم دوم استان
ردیفنام خانوادگینامپایهرشته ورزشیرتبه
1پرورش ریزیآریانهشتمتنیس روی میزدوم نطقه
2حامدجاهدیالیناهفتمتنیس روی میزاول منطقه