طراحی سایت

مسابقات فرهنگی

رتبه( منطقه)مسابقهپایه تحصیلینام و نام خانوادگیردیف
اولادبی ( مشاعره)نهمساره حسینی1
دومقرآن و عترت( احکام)هفتمپرند حسینی2
سومقرآن و عترت( نهج البلاغه)هفتممهتا یوسفی3
راه یابی به مسابقات استانیهنرهای تجسمی( خطاطی)نهمدرسا خلیلی4
راه یابی به مسابقات استانیهنرهای تجسمی ( نقاشی)نهمستاره قدس گویا5
اولکتابخوانینهمدرسا خلیلی6
اولکتابخوانیهشتمستایش یکرنگی7
اولتک نوازینهمپرنیان احمدی8