مسابقات IMC

 
ردیفنام خانوادگینامپایه
1بهرامیماهک هفتم
2پروینناییریکا هفتم
3حمیدزادهسبا هفتم
4علیمردانیفاطمه نهم
5کاظمی نیانفیسه نهم
6مشق دوستترانه نهم
7میرهادیهستیهفتم
8نوروزینیوشانهم
9وزیریسایهنهم
10یکرنگیستایشهشتم
11یلههلیانهم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1ابوعلینیوشا هشتم
2جوهریترمه هشتم
3سعادتستاره هشتم
4شیخانهانیه هشتم
5کبودانیالیا هشتم
6کرباسیکیانا هشتم
7کیومرثیپانیذ هشتم
8محمدیصبا هشتم
9مشق دوستترانه هشتم
10میرغضنفریپرنیان هشتم
11همتیآیسان هشتم
12وزیریسایه هشتم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1خواجهدیباهفتم
2ربیعیساراهفتم
3قپاندارکاشانی پرنیانهفتم
4قلی پور کیانازهفتم
5کلکوسروینهفتم
6نراقیملیکاهفتم