مسابقات کانگورو

ردیفنام خانوادگینامپایه
1اخلاقیپارمیداهفتم
2اسماعیلی شهمیرزادپدیدههفتم
3خشکفاآیداهفتم
4رئیسیساراهفتم
5سماییان رزهفتم
6سمنانیهاناهفتم
7غلامپورنگارهفتم
8کیانیآنیتاهفتم
9محمدیلیلیهفتم
10موسوی ملیکاساداتهفتم
11یزدان خواه ترنمهفتم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1احمدینواهفتم
2سلطانی ساراهفتم
3عالی داعیپردیسهفتم
4عظیم زاده مقدم درساهفتم
5قپاندار کاشانی پرنیانهفتم
6قلی پورکیانازهفتم
7کلکوسروینهفتم
8نیکومرام رهاهفتم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1ابوعلی زادهپانیذ هشتم
2ادیبنسترن هفتم
3پرواییآیناز هفتم
4پرورش ریزیآریان -هشتم
5حامد جاهدیالینا هفتم
6حسینیپرند هفتم
7حمیدزادهسبا هفتم
8رستگارژینا نهم
9زمانیاننگار هشتم
10صیرفیان پورگلنوش هفتم
11کریمی طاریآنیتا نهم
12مناف زادهپارمیدا هفتم
13میرهادیهستی هفتم
14نجفیسلدا هشتم
15هنرکار باغبانهستی هفتم
ردیفنام خانوادگینامپایه
1کریمی طاریآنیتا هشتم
2لطفینادیا هشتم
3امینیحانیه هشتم
4بتولیفاطمه هشتم
5وفاییمبینا سادات هشتم