دات نت نیوک

مسابقات ورزشی

ردیفنام خانوادگینامپایهرشته ورزشیرتبه
2پرورش ریزیآریان هشتم تنیس روی میزدوم منطقه
1حامد جاهدیالینا هفتمتنیس روی میزاول