سال تحصیلی 97-96

کسب رتبه نخست آزمون ربوکاپ
 

کسب رتبه نخست آزمون ربوکاپ منطقه 3 آذرماه 96