19 دوره کنکور

 
رديفنام و نام خانوادگي داوطلبرشته سراسريدانشگاه سراسريرشته آزاددانشگاه ازادسال تحصیلی
1کریمان عسلداروســــــــــازیتهرانپـــزشـــــکــــــیعلوم پزشکی تهران97-96
2اسمعیل نیا نسیمداروســــــــــازیتهرانعـــدم انتخاب رشتـه 97-96
3فلاح رسولی سحردنـدان پـزشــکــیاردبیلعـــدم انتخاب رشتـه 97-96
4مهدوی مریمپـــزشـــــکـــــیقزوینپـــزشـــــکــــــیعلوم پزشکی تهران97-96
5یوسفی ملیکاپـــزشـــــکـــــییزدعـــدم انتخاب رشتـه 97-96
6سجادیه زهراداروســــــــــازیمازندرانپـــزشـــــکــــــیعلوم پزشکی تهران97-96
7امین فر سارادامــپــزشـــکـــیاهواززیست شناسی سلولـیعلوم و تحقیقات97-96
8یزدان پناه نگینزیـســـت فـنـــاوریبهشتیداروســـــــــــازیتهران97-96
9شهامتی دنیاعـــلـــوم تـغــذیــهبهشتیپـــزشـــــکـــــیعلوم پزشکی تهران97-96
10یوسفی مائدهشـیـمـی کـاربــردیشریفپـــزشـــــکـــــیعلوم پزشکی تهران97-96
11زمانی نیوشاتکنولوژی پرتوشناسیبهشتیپـــزشـــــکـــــیعلوم پزشکی تهران97-96
12یوسفی المیرازیست شناسی سلولیخوارزمیدامــپــزشـــکـــیبابل97-96
13استادعلی پور هلیاعـــدم انتخاب رشتـه دامــپــزشـــکـــیبابل97-96
14سید شاکری یاسمینمهـنـدسـی بهـداشتبهشتیدامــپــزشـــکـــیارومیه97-96
15فرهمند نیلوفرعـــدم انتخاب رشتـه دامــپــزشـــکـــیارومیه97-96
16جنابی ملیکاشـیـمـی کـاربــردیسمناندامــپــزشـــکـــیارومیه97-96
17خسروی نگینعـــدم انتخاب رشتـه دامــپــزشـــکـــیگرمسار97-96
18یوسفی ریحانهشـیـمـی کـاربــردیالزهرادامــپــزشـــکـــیگرمسار97-96
19سیاوشی رکساناپــــرســــــتـــارییزددامــپــزشـــکـــیگرمسار97-96
20کجوری فاطمهپــــرســــــتـــاریهمداندامــپــزشـــکـــیگرمسار97-96
21شیخ غزالروانشناسی بـالینـــیملایردامــپــزشـــکـــیگرمسار97-96
22فتحی ساحلعـــدم انتخاب رشتـه دامــپــزشـــکـــیشبستر97-96
23سلیمانی تیامعـــدم انتخاب رشتـه دامــپــزشـــکـــیبافت97-96
24غلامی ساراعـــدم انتخاب رشتـه دامــپــزشـــکـــیبافت97-96
25بیات کیمیابـیـنـایــی سـنـجــیایرانعـــدم انتخاب رشتـه 97-96
26پاینده پریساعلــوم آزمــایشـگاهیبهشتیعـلـوم آزمایشـگاهــیساری97-96
27صمدیان فاطمهپــــرســــــتـــاریبهشتیزیــسـت فـنــــاوریرودهن97-96
28علیزاده مهدیسعلوم و صنایع غذایـیبهشتیعـــدم انتخاب رشتـه 97-96
29امامی نسیمزیست شناسی گیاهیبهشتیمیـکروبـیــولــــوژیعلوم پزشکی تهران97-96
30صباغ امیر خیزی نگارمــدیـریـت صــعتـیبهشتیزیست شناسی سلولـیعلوم پزشکی تهران97-96
31ایران پرور آواعــــلــــــوم دامــیتهرانشـیـمـی کـاربـــردیتهران مرکز97-96
32حاجی آقاپور منازیست شناسی سلولیخوارزمیمهندسی صنایع غذاییعلوم و تحقیقات97-96
33صمدی کیمیاشـیــمـی کـاربـردیالزهراهــــــوش بـــــریعلوم پزشکی تهران97-96
34قبادی پریامـدیریــت بازرگــانیالزهرامهندسی صنایع غذاییعلوم و تحقیقات97-96
35سالارمهر طلایهتکنولوژی پرتو شناسیعلوم پزشکی مازندران ساریعـــدم انتخاب رشتـه 97-96
36علی قارداشی یاسمینازبان و ادبیات انگلیسیالزهراعـــدم انتخاب رشتـه 97-96
37غفاری میناروانشناسی بالینــــیگیلانزیست شناسی سلولـیعلوم پزشکی تهران97-96
38فرهودی نداشـیـمـی کـاربـــردیاراکزیست شناسی سلولـیعلوم و تحقیقات97-96
39نعمت الهی نیکتاشـیــمــی مــحــضگیلانشـیـمـی کـاربـــردیعلوم پزشکی تهران97-96
40نیکوخصال آیناززیست شناسی گـیاهیجیرفتمیـکروبـیــولــــوژیشهر قدس97-96
41زرگریان نگینروانشناسی بالینــــیعلم و فرهنگعـلـوم آزمایشـگاهــیعلوم پزشکی تهران97-96
42زارع سناحـــســابـــــــداریعلم و فرهنگمهندسی صنایع غذاییعلوم و تحقیقات97-96
43مشهدی زاده نیکازیست شناسی سلولیعلم و فرهنگزیست شناسی سلولـیعلوم پزشکی تهران97-96
44دهقانی راضیهمـدیــریـــت مالـــیرجا قزوینشـیـمـی کـاربـــردیعلوم پزشکی تهران97-96
45جلالیان مبینامـدیــریـــت مالـــیرسام کرجزیست شناسی سلولـیعلوم و تحقیقات97-96
46باقری دینامـهـندســی هوا فضـااصفهانشـیــمــی مــحــضرودهن97-96
47بیات فائزهعـــدم انتخاب رشتـه زیست شناسی سلولـیعلوم پزشکی تهران97-96
48علی پور سحرعـــدم انتخاب رشتـه میـکروبـیــولــــوژیعلوم پزشکی تهران97-96
49علیزاده سمرعـــدم انتخاب رشتـه زیست شناسی سلولـیعلوم و تحقیقات97-96
50درخشانی فاطمهعـــدم انتخاب رشتـه شـیـمـی کـاربـــردیعلوم و تحقیقات97-96
صفحه 1 از 14ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
رديفنام و نام خانوادگي داوطلبرشته سراسريدانشگاه سراسريرشته آزاددانشگاه ازادسال تحصیلی
1عزیزالدین پرستومهندســی بــرقشریفعدم انتخاب رشته 97-96
2ایران بخش سارافــیزیــــــــکشریفعدم انتخاب رشته 97-96
3اشراقی اسماءمهندسی متالوژیشریفمهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات97-96
4یوسفی مائدهشیمـی کاربـردیشریفعدم انتخاب رشته 97-96
5هنرور زهرامهندسی کامپیوترشریف(پردیس)مهندسی کامپیوترتهران مرکز97-96
6قهری هستیمهندسـی صنایعشریف(پردیس)علوم کامپیوترعلوم و تحقیقات97-96
7سفاری نگینمهندســی بــرقتهرانمهندسی پزشکیعلوم و تحقیقات97-96
8یگانی طوبیمهندسی معماریتهرانمهندسی معماریتهران مرکز97-96
9قره گونه صدفعلوم و مهندسـیتهرانمهندسی مکانیکعلوم و تحقیقات97-96
10شهیم درسامهندسی معماریتهران(پردیس)مهندسی معماریتهران شمال97-96
11حاجی کاظمی دیبامهندسی مکانیکامیرکبیرعدم انتخاب رشته 97-96
12سلطان بایزیدی ارشینمهندسی پزشکیامیرکبیرعدم انتخاب رشته 97-96
13پرنیانی فاطمهمهندسی پزشکیامیرکبیرعدم انتخاب رشته 97-96
14فخر طباطبایی پریسامهندســی بــرقامیرکبیرمهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات97-96
15آهنج ثمینمهندسـی شیمیامیرکبیرعدم انتخاب رشته 97-96
16رستم پور مینامهندسـی شیمیامیرکبیرمهندسی شیمیعلوم و تحقیقات97-96
17نیرمی نشاطمهندســی پلیمرامیرکبیرمهندسی پزشکیعلوم و تحقیقات97-96
18حسینی رائیکامهندســی انرژیامیرکبیرمهندسی مکانیکعلوم و تحقیقات97-96
19حسنی مطهرهمهندســی نفـتامیرکبیرمهندسی برقعلوم و تحقیقات97-96
20نوربخش درنامهندسی مکانیکخواجه نصیرمهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات97-96
21منشی زاده آریسامهندسی مکانیکخواجه نصیرعدم انتخاب رشته 97-96
22تباری پارمیسمهندسی عـمـرانخواجه نصیرمهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات97-96
23برهان زاده تینامهندسی متالوژیخواجه نصیرمهندسی پزشکیعلوم و تحقیقات97-96
24وفا غزلمهندسی معمـاریبهشتیمهندسی معماریتهران مرکز97-96
25تاج گردون فاطمهمهندسی کامپیوتربهشتیمهندسی پزشکیعلوم و تحقیقات97-96
26رستمی جاوید زهرامهندسی عـمـرانالزهرامهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات97-96
27امیری نیکو هلیامهندسی کامپیوترالزهرامهندسی هوا و فضاعلوم و تحقیقات97-96
28زکی زاده مهنامهندسی کامپیوترالزهراعدم انتخاب رشته 97-96
29قزوینی کیمیامهندســی صنایعالزهرامهندسی صنایععلوم و تحقیقات97-96
30شهمیرزادی فاطمهمهندســی بــرقالزهرامهندسی پزشکیعلوم و تحقیقات97-96
31رادفر هستیمهندسی عـمـرانالزهرامهندسی پزشکیعلوم و تحقیقات97-96
32طیارزاده هوریمهندسی شهرسازهنرمهندسی کامپیوترعلوم و تحقیقات97-96
33بستان دوست آیلیمهندسی شهرسازهنرمهندسی معماریتهران مرکز97-96
34هاشمی پریسامهندسی معماریقزوینمهندسی معماریتهران غرب97-96
35توانا مهرگانمهندسی معماریقزوینمهندسی معماریتهران مرکز97-96
36میرزاامرجی فاطمهمهندســی بــرققزوینمهندسی مکانیکعلوم و تحقیقات97-96
37طریحی فریمامهندسی مکانیکگیلانمهندسی مکانیکعلوم و تحقیقات97-96
38اندایش روژینمهندسی عـمـرانتبریزعدم انتخاب رشته 97-96
39زوار باشی اطرامهندسی متالوژیکاشانمهندسی پزشکیعلوم و تحقیقات97-96
40اسماعیل زاده نیوشامهندسی معماریزنجانعدم انتخاب رشته 97-96
41کریمی سپینودمهندسی کامپیوترتبریزعدم انتخاب رشته 97-96
42شمس نگارمهندسی فیـزیکقزوینمهندسی پزشکیعلوم و تحقیقات97-96
43بابایی نصیبهمهندسی عـمـرانمعماری هنر پارسمهندسی پزشکیعلوم و تحقیقات97-96
44هلاله مریمعلـوم اقتــصادیخوارزمیمهندسی پزشکیعلوم و تحقیقات97-96
45ثالثی مریمروانــشـنـاســیخوارزمیمهندسی پزشکیعلوم و تحقیقات97-96
46شیرشکار به آذینریـــاضــیـــاتخواجه نصیرمهندسی صنایععلوم و تحقیقات97-96
47آرمنده الههریـــاضــیـــاتخواجه نصیرمهندسی کامپیوترتهران مرکز97-96
48آخوندزاده نیکیمعــماری داخلیعلم و فرهنگعدم انتخاب رشته 97-96
49عازمی خواه پردیسعلـــوم کامپیوتراصفهانمهندسی کامپیوترتهران مرکز97-96
50سیدرئوفی آرمیتاحســــابــداریعلم و فرهنگمهندسی کامپیوترتهران مرکز97-96
صفحه 1 از 22ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها