مسابقات بین المللی

مسابقات بین المللی

برگزیدگان مسابقات بین المللی ریاضی کانگورو


ردیفنامنام خانوادگی
1فریماایران بخش
2هلیاحاجی فرج اله زمان
3تاراحقیری
4زهراداودیان
5باواندیوانی آذر
6شهرزادسعادت نژاد
7محدثهعلیزاده خواجه ایم
8درسافرهنگ
9ملیکانوری
10نگینسفاری
11پرستوعزیزالدین
12پریسافخر طباطبایی
13فاطمهشهمیرزادی
14ساراایران بخش
15ارشینسلطان بایزیدی
16آریسامنشی زاده

ضمنا دانش آموز پریسا فخر طباطبایی موفق به دریافت مدال طلا در مرحله مسابقات IMC شده است.

مسابقات جهانی ریاضی IMC-2017- هند


ردیفنامنام خانوادگی
1الههارمنده
2شقایقپور نامداریان
3میناترابی نژاد
4هلیاحاجی فرج اله زمان
5مهساحسین میخچی
6المیرا ساداتحسینی بافی
7تاراحقیری
8زهراداودیان
9باواندیوانی آذر
10پروشاترحمانی
11معصومهرضائیان
12حسناسحابی
13هاناصفایی پور
14ساراعرب پور
15صباعرب پور
16محدثهعلیزاده خواجه ایم
17پریسافخر طباطبایی
18درسافرهنگ
19ساینافیض الهی
20فاطمهمبارکی
21پارمیدامجمع صنایع
22مریم ساداتمیرباقری دهاقانی
23ملیکانوری

مرحله اول مسابقات جهانی ریاضی IMC- تایلند 2016


ردیفنامنام خانوادگی
1اسمااشراقی
2ساراامین فر
3فائزهبیات
4ستارهجواهری
5نگینزرگریان
6سونیاسحرخیز
7نگینسفاری
8ستارهسلطانیه
9پرستوعزیزالدین
10پریسافخرطباطبایی
11فاطمهقرشی
12صدفقره گونه
13حانیهمغاری
14پریساهاشمی