ره یافتگان کوشش از سال 94 تا سال تحصیلی 98-97

ردیفنام خانوادگینامسال ورودیپایه
1آل صفرآذین94-95سوم ریاضی
2ابراهیمی ذاکرشایسته94-95سوم ریاضی
3ابطحی رادآتین94-95دوم تجربی
4ابوعلی زاده بهبهانیپانیذ97-98دهــــــم
5احترامیساینا97-98دهــــــم
6احسانینیکتا94-95سوم ریاضی
7احسنآوا95-96دهــــــم
8احمدقشلاقیثنا96-97دهــــــم
9احمدینیایش97-98دهــــــم
10احمدیشایلی97-98دهــــــم
11احمدی آشتیانیفاطمه96-97دهــــــم
12ارمندهالهه94-95دوم ریاضی
13استاد علی مخملبافپریا96-97دهــــــم
14اسحاقی حصارکیمیا95-96دهــــــم
15اسحق حسینیسیده ثمین95-96دهــــــم
16اسدی اسدآبادیمائده94-95سوم ریاضی
17اسكندری قادیمینا94-95سوم ریاضی
18اسماعیلی نمینیمهرسا95-96دهــــــم
19اشراقیاسماء94-95دوم ریاضی
20اشرف زادهافروزسادات95-96دهــــــم
21اشرفی آق قلعهدلارام95-96دهــــــم
22افخمی آزاد مهربانیآیلار96-97دهــــــم
23افشاریصبا96-97یازدهــــــم
24افضلیمهدیه96-97دهــــــم
25اقبالیانیاسمن97-98دهــــــم
26امامیمریم94-95سوم ریاضی
27امامینسیم94-95دوم تجربی
28امیری نیکوهلیا94-95دوم ریاضی
29امین فرسارا94-95دوم تجربی
30امینیهستی96-97دهــــــم
31اندایشروژین94-95دوم ریاضی
32ایپچیان دروازهدریا96-97دهــــــم
33ایران بخشسارا94-95دوم ریاضی
34ایران بخشفریما95-96دهــــــم
35آریان فرهستی95-96دهــــــم
36آقاییآرینا97-98دهــــــم
37آهنگر سریزدیملینا96-97دهــــــم
38بابایییاسمین94-95سوم تجربی
39باباییصبا95-96دهــــــم
40بابایی بالانجیسارا97-98دهــــــم
41بابایی بالانجینهال97-98یازدهــــــم
42بختیارینرگس94-95سوم تجربی
43برزگر شمسهانیه96-97دهــــــم
44برزگری شریف آبادفاطمه95-96دهــــــم
45برهان زادهتینا94-95دوم ریاضی
46بلوریصدف96-97دهــــــم
47بمانی چممه گل97-98دهــــــم
48بیاتفاطمه94-95سوم تجربی
49بیاتفائزه94-95دوم تجربی
50بیت اله پورآیلی96-97دهــــــم
51پارسامینا95-96دهــــــم
52پارساییساینا94-95سوم تجربی
53پروینعسل94-95دوم ریاضی
54پروین روحانیپانیذ95-96دهــــــم
55پلوسپریا96-97دهــــــم
56پور احمدینیوشا94-95دوم تجربی
57پور نامداریانشقایق95-96دهــــــم
58پورجعفریکیانا95-96دهــــــم
59پورمحمودیشایلین97-98دهــــــم
60پورمظفریپانیذ94-95دوم ریاضی
61پیمان گهرمبینا96-97دهــــــم
62ترابی نژادمینا95-96دهــــــم
63تربتیمینو97-98دهــــــم
64تقویالناز94-95سوم تجربی
65جاویدآوا97-98دهــــــم
66جاویدیالهه94-95سوم ریاضی
67جباریان امیریدرسا97-98دهــــــم
68جعفرآبادیکیانا94-95سوم تجربی
69جعفرزادهروژین97-98دهــــــم
70جلالیپرنیان95-96دهــــــم
71جمشیدیکیانا97-98دهــــــم
72جنتی عطاییمائده95-96دهــــــم
73جواهریستاره94-95سوم ریاضی
74حاجیسنا94-95سوم ریاضی
75حاجی فرج اله زمانهلیا95-96دهــــــم
76حاجی کاظمیدیبا94-95دوم ریاضی
77حاجی محمدیمهتا94-95سوم ریاضی
78حسنیمطهره94-95دوم ریاضی
79حسین میخچیمهسا95-96دهــــــم
80حسین وندپانیذ95-96دهــــــم
81حسینیلعیا94-95دوم تجربی
82حسینی بافیالمیرا سادات95-96دهــــــم
83حقیریتارا95-96دهــــــم
84حلاجیانمرضیه94-95سوم ریاضی
85حمیدیریحانه94-95دوم تجربی
86حمیدیرزان95-96دهــــــم
87خلفیدرسا97-98دهــــــم
88خلیلیثنا95-96دهــــــم
89خواجهمهلا95-96دهــــــم
90خواجه نصیر جهرمیفاطمه94-95سوم ریاضی
91خوشبختآیناز94-95سوم ریاضی
92دانشی پورصبا96-97دهــــــم
93داودیانزهرا95-96دهــــــم
94داوری مقدممهسان96-97دهــــــم
95درخشانیفاطمه94-95دوم ریاضی
96دریاباریسیده مریم95-96دهــــــم
97دهقانیراضیه94-95دوم تجربی
98دیوانی آذرباوان95-96دهــــــم
99رحمانیپروشات95-96دهــــــم
100رحمانیملیکا95-96دهــــــم
101رحمانیمهگل97-98دهــــــم
102رساستاره94-95سوم تجربی
103رستمیمبینا95-96دهــــــم
104رشتچیانآوا95-96دهــــــم
105رضائیانمعصومه95-96دهــــــم
106رفیع زادهملینا97-98دهــــــم
107رفیعی طرقیمائده95-96دهــــــم
108رمضاندیبا97-98دهــــــم
109رمضان خانیدرسا94-95دوم ریاضی
110روحانیغزل96-97دهــــــم
111روزبهانیبهار96-97دهــــــم
112رهبرمروارید96-97دهــــــم
113رهبرفرزامی حقکیانا97-98دهــــــم
114رئیسیمهسا96-97دهــــــم
115زارع فارسانیمنا95-96دهــــــم
116زرگریاننگین94-95دوم تجربی
117زمانینیوشا94-95دوم تجربی
118زمانیسارا95-96دهــــــم
119زمانیمبینا97-98دهــــــم
120زمانیان زینلینکین94-95سوم تجربی
121زندیرومینا94-95سوم ریاضی
122زوارباشیسیده اطرا94-95دوم ریاضی
123زینلیمهسا94-95سوم تجربی
124سپهبدنیاساناز96-97دهــــــم
125سحابیحسنا95-96دهــــــم
126سحر خیزسونیا94-95دوم تجربی
127سرمدیپانته آ97-98دهــــــم
128سعادت نژادشهرزاد95-96دهــــــم
129سفارینگین94-95دوم ریاضی
130سلطان بایزیدیارشین94-95دوم ریاضی
131سلطانیسارا95-96دهــــــم
132سلطانیهستاره94-95سوم ریاضی
133سلمان زادهمائده96-97دهــــــم
134سلمان نژادیاسمین95-96دهــــــم
135سلیمان زادهمهسا96-97دهــــــم
136سلیمیان ریزیصباناز95-96دهــــــم
137سمیعیزهرا96-97دهــــــم
138سنائی فردیگانه94-95سوم ریاضی
139سیاوشیرکسانا94-95دوم تجربی
140شامیآیلین94-95دوم ریاضی
141شایگانمهشاد96-97دهــــــم
142شرافتی پورمبینا94-95سوم تجربی
143شرفیان مقدممهتاب95-96دهــــــم
144شریفی پویاسنا94-95سوم ریاضی
145شکرانی فرنیلوفر94-95دوم تجربی
146شمسبی تا96-97دهــــــم
147شهمیرزادیفاطمه94-95دوم ریاضی
148شیخ باقر ارجمندسپیده96-97دهــــــم
149شیرازیانیاسمن96-97دهــــــم
150شیواسوگند95-96دهــــــم
151صادقیفاطمه95-96دهــــــم
152صادقی فردصبا96-97دهــــــم
153صادقی فردرسا97-98دهــــــم
154صانعیهستی97-98دهــــــم
155صباغ امیرخیزینگار94-95دوم تجربی
156صبحینسترن97-98دهــــــم
157صفایی پور هاناهانا95-96دهــــــم
158صفائیانسایه97-98دهــــــم
159صلصالیشقایق94-95سوم تجربی
160صمدیکیمیا94-95دوم تجربی
161طباطباییطناز95-96دهــــــم
162طریحیفریما94-95دوم ریاضی
163طهرانی پورپردیس94-95سوم ریاضی
164طیارزادههوری94-95دوم ریاضی
165عارف پورآرمیتا95-96دهــــــم
166عامری مهابادیانصبا95-96دهــــــم
167عباس زادیحوریا96-97یازدهــــــم
168عبدالباقیمانا96-97دهــــــم
169عبدالله زاده کارگرکیانا97-98دهــــــم
170عرب پورسارا95-96دهــــــم
171عرب پورصبا95-96دهــــــم
172عزیزالدینپرستو94-95دوم ریاضی
173عزیزیانمشکات95-96دهــــــم
174عسگری فراهانیماهرخ94-95سوم ریاضی
175عسگری میریحانیه96-97دهــــــم
176عطائیمبینا95-96دهــــــم
177علی محمد زادهمهسا95-96دهــــــم
178علیپورسحر94-95دوم تجربی
179علیزاده خواجه ایممحدثه95-96دهــــــم
180علیزاده فنائیشیلا94-95سوم ریاضی
181علیمردانیفاطمه96-97دهــــــم
182غفارزادهمریم97-98دهــــــم
183غفاریمینا94-95دوم تجربی
184غلامیکیمیا94-95سوم ریاضی
185غیابیملینا95-96دهــــــم
186فاضلینیوشا95-96دهــــــم
187فتحی وند خلیلدل آرام94-95سوم ریاضی
188فخرطباطبائیپریسا94-95دوم ریاضی
189فرشچیفاطمه94-95سوم ریاضی
190فرهنگدرسا95-96دهــــــم
191فرهنگغزاله96-97دهــــــم
192فلاحیسارینا96-97دهــــــم
193فیض الهیساینا95-96دهــــــم
194قادریانکیمیا94-95سوم ریاضی
195قاسم زادهفریال95-96دهــــــم
196قاسمیدنیا95-96دهــــــم
197قاسمیمائده96-97دهــــــم
198قاضی مرادیدینا95-96دهــــــم
199قدردانمبینا94-95سوم تجربی
200قربان بیگیسبا95-96دهــــــم
201قرشیفاطمه94-95دوم ریاضی
202قره گونهصدف94-95دوم ریاضی
203قزوینیانتارا97-98دهــــــم
204قلیزاده سندانیرومینا95-96دهــــــم
205قیاسوندساینا97-98دهــــــم
206کاظمی نیافاطمه96-97دهــــــم
207کاوسیارغوان95-96دهــــــم
208کاووسیمبینا96-97یازدهــــــم
209کاویانیروژینا95-96دهــــــم
210کریمانعسل94-95دوم تجربی
211کریمی بیرگانیآناهیتا95-96دهــــــم
212کمالیمریم97-98دهــــــم
213کیارس شیرازیکیمیا96-97دهــــــم
214گرشاسبیزهرا95-96دهــــــم
215گله داریدرسا95-96دهــــــم
216گیراگوسیانایدت94-95سوم ریاضی
217مبارکیفاطمه95-96دهــــــم
218مجتهدزادهکیانا94-95سوم تجربی
219مجدی نسبنیکو94-95دوم ریاضی
220مجمع صنایعپارمیدا95-96دهــــــم
221محمدیشقایق94-95سوم تجربی
222محمدیروژان94-95دوم تجربی
223محمدی بیدمشکیروژان94-95سوم ریاضی
224محمدی مقدمطناز96-97دهــــــم
225محمودی فردنسترن95-96دهــــــم
226مختارپورسوگل97-98دهــــــم
227مدیریملینا94-95سوم ریاضی
228مسرورملیکا94-95دوم تجربی
229مشایخیرخشان95-96دهــــــم
230مصدقنیلا97-98دهــــــم
231مطلبی سپهرمائده94-95سوم تجربی
232معصومیتینا94-95سوم تجربی
233مغاریحانیه94-95دوم ریاضی
234مکی نژادگلرخ97-98دهــــــم
235منافیفاطمه96-97دهــــــم
236منجزییاسمن95-96دهــــــم
237منشی زاده نائینیاریسا94-95دوم ریاضی
238مولائی اسكوئیسیده صمیمه94-95سوم تجربی
239مهدی زاده اقدمدیبا97-98دهــــــم
240مهدی یارپگاه94-95سوم تجربی
241مهرآورنازنین سادات97-98دهــــــم
242مؤذن سرخیمبینا96-97دهــــــم
243میرباقری دهاقانیمریم سادات95-96دهــــــم
244میرزاییپارمیس95-96دهــــــم
245میرزاییانلیلی94-95سوم ریاضی
246نادرینیوشا94-95سوم ریاضی
247نادریسوگند95-96دهــــــم
248نصاریمرسده94-95دوم تجربی
249نظریسوگل97-98دهــــــم
250نعمت الهینیکتا94-95دوم تجربی
251نوروزیستایش97-98دهــــــم
252نوریدرسا94-95دوم تجربی
253نوریملیکا95-96دهــــــم
254نیکروژین94-95سوم ریاضی
255ولایتیآوا96-97دهــــــم
256ونکیپانته آ94-95دوم تجربی
257هاشم پور بختیاریمهرسا96-97دهــــــم
258هاشمیپریسا94-95دوم ریاضی
259همتهلیا95-96دهــــــم
260یزدان پناهینگین94-95دوم تجربی
261یزدان خواه کناریپریسا94-95دوم تجربی
262یوسفیریحانه94-95دوم تجربی
263یوسفیالمیرا94-95دوم تجربی