ره یافتگان کوشش از سال 94 تا سال تحصیلی 99-98

ردیفنام خانوادگینامسال ورودیپایه
١ابراهیمی ذاکرشایسته95-94سوم ریاضی
٢ابطحی رادآتین95-94دوم تجربی
٣ابوعلی زاده بهبهانیپانیذ98-97دهــــــم
٤احترامیساینا98-97دهــــــم
٥احسانینیکتا95-94سوم ریاضی
٦احسنآوا96-95دهــــــم
٧احمدقشلاقیثنا97-96دهــــــم
٨احمدینیایش98-97دهــــــم
٩احمدیشایلی98-97دهــــــم
١٠احمدی آشتیانیفاطمه97-96دهــــــم
١١ادهمی باجگیرانملینا99-98دهم تجربی
١٢ارمندهالهه95-94دوم ریاضی
١٣استاد علی مخملبافپریا97-96دهــــــم
١٤اسحاقی حصارکیمیا96-95دهــــــم
١٥اسحق حسینیسیده ثمین96-95دهــــــم
١٦اسدیپانیذ99-98دهم ریاضی
١٧اسدی اسدآبادیمائده95-94سوم ریاضی
١٨اسكندری قادیمینا95-94سوم ریاضی
١٩اسلامیستایش99-98یازدهم تجربی
٢٠اسماعیلیروژان99-98دهم تجربی
٢١اسماعیلی نمینیمهرسا96-95دهــــــم
٢٢اشراقیاسماء95-94دوم ریاضی
٢٣اشرف زادهافروزسادات96-95دهــــــم
٢٤اشرفی آق قلعهدلارام96-95دهــــــم
٢٥افخمی آزاد مهربانیآیلار97-96دهــــــم
٢٦افشاریصبا97-96یازدهــــــم
٢٧افضلیمهدیه97-96دهــــــم
٢٨اقبالیانیاسمن98-97دهــــــم
٢٩اکبرپورلنا99-98دهم تجربی
٣٠اکبریصبا99-98دهم تجربی
٣١الهیمهشید99-98دهم تجربی
٣٢امامیمریم95-94سوم ریاضی
٣٣امامینسیم95-94دوم تجربی
٣٤امیری نیکوهلیا95-94دوم ریاضی
٣٥امین فرسارا95-94دوم تجربی
٣٦امینیهستی97-96دهــــــم
٣٧اندایشروژین95-94دوم ریاضی
٣٨ایپچیان دروازهدریا97-96دهــــــم
٣٩ایران بخشسارا95-94دوم ریاضی
٤٠ایران بخشفریما96-95دهــــــم
٤١آریان فرهستی96-95دهــــــم
٤٢آقا نصیریهلیا99-98دهم ریاضی
٤٣آقاییآرینا98-97دهــــــم
٤٤آل صفرآذین95-94سوم ریاضی
٤٥آهنگر سریزدیملینا97-96دهــــــم
٤٦بابایییاسمین95-94سوم تجربی
٤٧باباییصبا96-95دهــــــم
٤٨بابایی بالانجیسارا98-97دهــــــم
٤٩بابایی بالانجینهال98-97یازدهــــــم
٥٠بختیارینرگس95-94سوم تجربی
٥١برزگر شمسهانیه97-96دهــــــم
٥٢برزگری شریف آبادفاطمه96-95دهــــــم
٥٣برهان زادهتینا95-94دوم ریاضی
٥٤بلوریصدف97-96دهــــــم
٥٥بمانی چممه گل98-97دهــــــم
٥٦بهرامی گلبرماهک99-98دهم تجربی
٥٧بیاتفاطمه95-94سوم تجربی
٥٨بیاتفائزه95-94دوم تجربی
٥٩بیت اله پورآیلی97-96دهــــــم
٦٠پارسامینا96-95دهــــــم
٦١پارساییساینا95-94سوم تجربی
٦٢پاک سرشتمهرسا99-98یازدهم تجربی
٦٣پروینعسل95-94دوم ریاضی
٦٤پروینناییریکا99-98دهم ریاضی
٦٥پروین روحانیپانیذ96-95دهــــــم
٦٦پلوسپریا97-96دهــــــم
٦٧پور احمدینیوشا95-94دوم تجربی
٦٨پور نامداریانشقایق96-95دهــــــم
٦٩پوربرقی صوفیانیمبینا99-98دهم تجربی
٧٠پورجعفریکیانا96-95دهــــــم
٧١پورمحمودیشایلین98-97دهــــــم
٧٢پورمظفریپانیذ95-94دوم ریاضی
٧٣پیمان گهرمبینا97-96دهــــــم
٧٤ترابی نژادمینا96-95دهــــــم
٧٥تربتیمینو98-97دهــــــم
٧٦تقویالناز95-94سوم تجربی
٧٧تیموریمرضیه99-98دهم تجربی
٧٨جاویدآوا98-97دهــــــم
٧٩جاویدیالهه95-94سوم ریاضی
٨٠جباریان امیریدرسا98-97دهــــــم
٨١جعفرآبادیکیانا95-94سوم تجربی
٨٢جعفرزادهروژین98-97دهــــــم
٨٣جلالیپرنیان96-95دهــــــم
٨٤جمشیدیکیانا98-97دهــــــم
٨٥جنتی عطاییمائده96-95دهــــــم
٨٦جواهریستاره95-94سوم ریاضی
٨٧حاجیسنا95-94سوم ریاضی
٨٨حاجی فرج اله زمانهلیا96-95دهــــــم
٨٩حاجی کاظمیدیبا95-94دوم ریاضی
٩٠حاجی محمدیمهتا95-94سوم ریاضی
٩١حامد جاهدیالینا99-98دهم ریاضی
٩٢حسنیمطهره95-94دوم ریاضی
٩٣حسین میخچیمهسا96-95دهــــــم
٩٤حسین وندپانیذ96-95دهــــــم
٩٥حسینیلعیا95-94دوم تجربی
٩٦حسینی بافیالمیرا سادات96-95دهــــــم
٩٧حسینی سیدهپرند99-98دهم تجربی
٩٨حقیریتارا96-95دهــــــم
٩٩حلاجیانمرضیه95-94سوم ریاضی
١٠٠حمیدیریحانه95-94دوم تجربی
١٠١حمیدیرزان96-95دهــــــم
١٠٢خسروانیمهدا99-98دهم ریاضی
١٠٣خلاقیآوین99-98دهم تجربی
١٠٤خلفیدرسا98-97دهــــــم
١٠٥خلیلیثنا96-95دهــــــم
١٠٦خمارلویاس99-98دوازدهم تجربی
١٠٧خواجهمهلا96-95دهــــــم
١٠٨خواجه نصیر جهرمیفاطمه95-94سوم ریاضی
١٠٩خواجویآیدا99-98یازدهم تجربی
١١٠خوشبختآیناز95-94سوم ریاضی
١١١دانشی پورصبا97-96دهــــــم
١١٢داودیانزهرا96-95دهــــــم
١١٣داوری مقدممهسان97-96دهــــــم
١١٤درخشانیفاطمه95-94دوم ریاضی
١١٥دریاباریسیده مریم96-95دهــــــم
١١٦دهقانیراضیه95-94دوم تجربی
١١٧دیوانی آذرباوان96-95دهــــــم
١١٨دیوسالاردرسا99-98دهم تجربی
١١٩ذوالفقارخانيپريا99-98دهم تجربی
١٢٠رحمانیپروشات96-95دهــــــم
١٢١رحمانیملیکا96-95دهــــــم
١٢٢رحمانیمهگل98-97دهــــــم
١٢٣رساستاره95-94سوم تجربی
١٢٤رستمیمبینا96-95دهــــــم
١٢٥رشتچیانآوا96-95دهــــــم
١٢٦رضاییملینا99-98دهم تجربی
١٢٧رضائیانمعصومه96-95دهــــــم
١٢٨رفیع زادهملینا98-97دهــــــم
١٢٩رفیعی طباء زوارهریحانه سادات99-98یازدهم تجربی
١٣٠رفیعی طرقیمائده96-95دهــــــم
١٣١رمضاندیبا98-97دهــــــم
١٣٢رمضان خانیدرسا95-94دوم ریاضی
١٣٣رهبرمروارید97-96دهــــــم
١٣٤رهبرفرزامی حقکیانا98-97دهــــــم
١٣٥روحانیغزل97-96دهــــــم
١٣٦رودگرستاره99-98دهم ریاضی
١٣٧روزبهانیبهار97-96دهــــــم
١٣٨رویین تنمریم99-98دهم تجربی
١٣٩رئیسیمهسا97-96دهــــــم
١٤٠رئیسیریحانه99-98دهم تجربی
١٤١زارع فارسانیمنا96-95دهــــــم
١٤٢زرقیسارا99-98دهم تجربی
١٤٣زرگرزادهپرستو99-98دهم تجربی
١٤٤زرگریاننگین95-94دوم تجربی
١٤٥زرین فرپرنیان99-98دهم ریاضی
١٤٦زمانینیوشا95-94دوم تجربی
١٤٧زمانیسارا96-95دهــــــم
١٤٨زمانیمبینا98-97دهــــــم
١٤٩زمانی دروسیده سایه99-98دهم تجربی
١٥٠زمانیان زینلینکین95-94سوم تجربی
١٥١زندیرومینا95-94سوم ریاضی
١٥٢زوارباشیسیده اطرا95-94دوم ریاضی
١٥٣زینلیمهسا95-94سوم تجربی
١٥٤سپهبدنیاساناز97-96دهــــــم
١٥٥سحابیحسنا96-95دهــــــم
١٥٦سحر خیزسونیا95-94دوم تجربی
١٥٧سرمدیپانته آ98-97دهــــــم
١٥٨سعادت نژادشهرزاد96-95دهــــــم
١٥٩سعيدي وحدترز99-98دهم ریاضی
١٦٠سفارینگین95-94دوم ریاضی
١٦١سلطان بایزیدیارشین95-94دوم ریاضی
١٦٢سلطانیسارا96-95دهــــــم
١٦٣سلطانیهستاره95-94سوم ریاضی
١٦٤سلمان زادهمائده97-96دهــــــم
١٦٥سلمان نژادیاسمین96-95دهــــــم
١٦٦سلیمان زادهمهسا97-96دهــــــم
١٦٧سلیمیان ریزیصباناز96-95دهــــــم
١٦٨سمیعیزهرا97-96دهــــــم
١٦٩سنائی فردیگانه95-94سوم ریاضی
١٧٠سیاوشیرکسانا95-94دوم تجربی
١٧١شاکریشکیبا99-98دهم ریاضی
١٧٢شاکریثنا99-98یازدهم تجربی
١٧٣شامیآیلین95-94دوم ریاضی
١٧٤شایگانمهشاد97-96دهــــــم
١٧٥شرافتی پورمبینا95-94سوم تجربی
١٧٦شرف خانیروژین99-98دهم تجربی
١٧٧شرفیان مقدممهتاب96-95دهــــــم
١٧٨شریفی پویاسنا95-94سوم ریاضی
١٧٩شکرانی فرنیلوفر95-94دوم تجربی
١٨٠شمسبی تا97-96دهــــــم
١٨١شهمیرزادیفاطمه95-94دوم ریاضی
١٨٢شیخ باقر ارجمندسپیده97-96دهــــــم
١٨٣شیرازیانیاسمن97-96دهــــــم
١٨٤شیواسوگند96-95دهــــــم
١٨٥صادقیفاطمه96-95دهــــــم
١٨٦صادقیروشنا99-98دهم ریاضی
١٨٧صادقی ژالهستایش99-98دهم ریاضی
١٨٨صادقی فردصبا97-96دهــــــم
١٨٩صادقی فردرسا98-97دهــــــم
١٩٠صانعیهستی98-97دهــــــم
١٩١صباغ امیرخیزینگار95-94دوم تجربی
١٩٢صبحینسترن98-97دهــــــم
١٩٣صفایی پور هاناهانا96-95دهــــــم
١٩٤صفائیانسایه98-97دهــــــم
١٩٥صلصالیشقایق95-94سوم تجربی
١٩٦صمدیکیمیا95-94دوم تجربی
١٩٧صیرفیان پورگلنوش99-98دهم تجربی
١٩٨طاهری زادهکیمیا99-98دهم ریاضی
١٩٩طباطباییطناز96-95دهــــــم
٢٠٠طریحیفریما95-94دوم ریاضی
٢٠١طهرانی پورپردیس95-94سوم ریاضی
٢٠٢طیارزادههوری95-94دوم ریاضی
٢٠٣عارف پورآرمیتا96-95دهــــــم
٢٠٤عامری مهابادیانصبا96-95دهــــــم
٢٠٥عباس زادیحوریا97-96یازدهــــــم
٢٠٦عبدالباقیمانا97-96دهــــــم
٢٠٧عبدالله زاده کارگرکیانا98-97دهــــــم
٢٠٨عرب پورسارا96-95دهــــــم
٢٠٩عرب پورصبا96-95دهــــــم
٢١٠عزیزالدینپرستو95-94دوم ریاضی
٢١١عزیزیانمشکات96-95دهــــــم
٢١٢عسگری فراهانیماهرخ95-94سوم ریاضی
٢١٣عسگری میریحانیه97-96دهــــــم
٢١٤عطائیمبینا96-95دهــــــم
٢١٥علی محمد زادهمهسا96-95دهــــــم
٢١٦علیپورسحر95-94دوم تجربی
٢١٧علیزاده خواجه ایممحدثه96-95دهــــــم
٢١٨علیزاده فنائیشیلا95-94سوم ریاضی
٢١٩علیمردانیفاطمه97-96دهــــــم
٢٢٠غفارزادهمریم98-97دهــــــم
٢٢١غفاریمینا95-94دوم تجربی
٢٢٢غلامیکیمیا95-94سوم ریاضی
٢٢٣غیابیملینا96-95دهــــــم
٢٢٤فاضلینیوشا96-95دهــــــم
٢٢٥فتحی وند خلیلدل آرام95-94سوم ریاضی
٢٢٦فتوحیارغوان99-98دهم ریاضی
٢٢٧فخرطباطبائیپریسا95-94دوم ریاضی
٢٢٨فرشچیفاطمه95-94سوم ریاضی
٢٢٩فرهنگدرسا96-95دهــــــم
٢٣٠فرهنگغزاله97-96دهــــــم
٢٣١فلاحیسارینا97-96دهــــــم
٢٣٢فیض الهیساینا96-95دهــــــم
٢٣٣قادریانکیمیا95-94سوم ریاضی
٢٣٤قاسم زادهفریال96-95دهــــــم
٢٣٥قاسمیدنیا96-95دهــــــم
٢٣٦قاسمیمائده97-96دهــــــم
٢٣٧قاضی مرادیدینا96-95دهــــــم
٢٣٨قدردانمبینا95-94سوم تجربی
٢٣٩قرائیآمیتیس99-98دهم تجربی
٢٤٠قربان بیگیسبا96-95دهــــــم
٢٤١قرشیفاطمه95-94دوم ریاضی
٢٤٢قره گونهصدف95-94دوم ریاضی
٢٤٣قزوینیانتارا98-97دهــــــم
٢٤٤قلیزاده سندانیرومینا96-95دهــــــم
٢٤٥قیاسوندساینا98-97دهــــــم
٢٤٦كردنائیجآتوسا99-98دهم ریاضی
٢٤٧کاظمی نیافاطمه97-96دهــــــم
٢٤٨کاوسیارغوان96-95دهــــــم
٢٤٩کاووسیمبینا97-96یازدهــــــم
٢٥٠کاویانیروژینا96-95دهــــــم
٢٥١کریمانعسل95-94دوم تجربی
٢٥٢کریمی بیرگانیآناهیتا96-95دهــــــم
٢٥٣کمالیمریم98-97دهــــــم
٢٥٤کیارس شیرازیکیمیا97-96دهــــــم
٢٥٥گرشاسبیزهرا96-95دهــــــم
٢٥٦گرگین زادهساینا99-98دهم ریاضی
٢٥٧گله داریدرسا96-95دهــــــم
٢٥٨گنجعلی دارانییاسمین99-98دهم تجربی
٢٥٩گیراگوسیانایدت95-94سوم ریاضی
٢٦٠لطیفی عزیزیهستی99-98دهم تجربی
٢٦١مالکژینا99-98دهم تجربی
٢٦٢مبارکیفاطمه96-95دهــــــم
٢٦٣مجتهدزادهکیانا95-94سوم تجربی
٢٦٤مجدی نسبنیکو95-94دوم ریاضی
٢٦٥مجمع صنایعپارمیدا96-95دهــــــم
٢٦٦محمدرضائیمائده99-98دهم ریاضی
٢٦٧محمدیشقایق95-94سوم تجربی
٢٦٨محمدیروژان95-94دوم تجربی
٢٦٩محمدی بیدمشکیروژان95-94سوم ریاضی
٢٧٠محمدی مقدمطناز97-96دهــــــم
٢٧١محمودی فردنسترن96-95دهــــــم
٢٧٢محمودی نیامائده99-98دهم تجربی
٢٧٣مختارپورسوگل98-97دهــــــم
٢٧٤مدیریملینا95-94سوم ریاضی
٢٧٥مسرورملیکا95-94دوم تجربی
٢٧٦مشایخیرخشان96-95دهــــــم
٢٧٧مصباح نمینیساینا99-98دهم ریاضی
٢٧٨مصدقنیلا98-97دهــــــم
٢٧٩مطلبی سپهرمائده95-94سوم تجربی
٢٨٠معصومیتینا95-94سوم تجربی
٢٨١مغاریحانیه95-94دوم ریاضی
٢٨٢مکی نژادگلرخ98-97دهــــــم
٢٨٣مناف زاده هيرپارميدا99-98دهم ریاضی
٢٨٤منافیفاطمه97-96دهــــــم
٢٨٥منجزییاسمن96-95دهــــــم
٢٨٦منشی زاده نائینیاریسا95-94دوم ریاضی
٢٨٧مهدی زاده اقدمدیبا98-97دهــــــم
٢٨٨مهدی یارپگاه95-94سوم تجربی
٢٨٩مهرآورنازنین سادات98-97دهــــــم
٢٩٠مولائی اسكوئیسیده صمیمه95-94سوم تجربی
٢٩١مؤذن سرخیمبینا97-96دهــــــم
٢٩٢میرباقری دهاقانیمریم سادات96-95دهــــــم
٢٩٣میرزاییپارمیس96-95دهــــــم
٢٩٤میرزاییانلیلی95-94سوم ریاضی
٢٩٥میری مزرعه شاهیدرسا99-98دهم ریاضی
٢٩٦نادرینیوشا95-94سوم ریاضی
٢٩٧نادریسوگند96-95دهــــــم
٢٩٨نبویساراسادات99-98دهم تجربی
٢٩٩نجفیحدیث99-98یازدهم تجربی
٣٠٠نصاریمرسده95-94دوم تجربی
٣٠١نظریسوگل98-97دهــــــم
٣٠٢نعمت الهینیکتا95-94دوم تجربی
٣٠٣نوروزیستایش98-97دهــــــم
٣٠٤نوریدرسا95-94دوم تجربی
٣٠٥نوریملیکا96-95دهــــــم
٣٠٦نیکروژین95-94سوم ریاضی
٣٠٧هاشم پور بختیاریمهرسا97-96دهــــــم
٣٠٨هاشمیپریسا95-94دوم ریاضی
٣٠٩همتهلیا96-95دهــــــم
٣١٠همتیدنیا99-98دهم ریاضی
٣١١همتی اورتاکندآیلین99-98دهم ریاضی
٣١٢هنرکار باغبانهستی99-98دهم ریاضی
٣١٣وحیدیستاره99-98دهم تجربی
٣١٤ولایتیآوا97-96دهــــــم
٣١٥ونکیپانته آ95-94دوم تجربی
٣١٦یزدان پناهینگین95-94دوم تجربی
٣١٧یزدان خواه کناریپریسا95-94دوم تجربی
٣١٨یوسفیریحانه95-94دوم تجربی
٣١٩یوسفیالمیرا95-94دوم تجربی
٣٢٠یوسفیمهتا99-98دهم تجربی