باشگاه سه رقمی ها

باشگاه سه‌رقمی‌ها

ردیفنام خانوادگینامرتبهرشتهدانشگاهسال تحصیلی
1خاوندیمریم100پزشکیعلوم پزشکی تهران81
2خوشخونژادنیکفام100دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران80
3براتیفریما107زبان-92
4اویسیمرضیه110مهندسی مکانیکدانشگاه تهران89
5شهید زاده اسدینوشین111هنر-93
6شیرازیشادان113ریاضی-93
7بیاتحنانه114دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران89
8نوروزیغزال119پزشکیعلوم پزشکی بهشتی86
9پاک راهسپیده120پزشکیعلوم پزشکی تهران81
10نوربخشسرمه120پزشکیعلوم پزشکی بهشتی85
11جمالینیلوفر123مهندسی مکانیکدانشگاه تهران89
12شمسهنگامه125مهندسی مکانیکصنعتی شریف82
13قاسمیساناز132مهندسی هوافضاصنعتی شریف84
14عاملیساناز132پزشکیعلوم پزشکی تهران84
15احسانیسارا134زبان-95
16سلیمیکیمیا138مهندسی معماریتهران94
17الهیمروارید150پزشکیعلوم پزشکی تهران84
18جعفر نیاشیوا150دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران87
19خسروینسیم153پزشکیعلوم پزشکی تهران84
20کتابی مقدمپردیس170پزشکیعلوم پزشکی بهشتی81
21میرزازادهپونه171مهندسی برقدانشگاه تهران92
22خلیلیسحر175مهندسی هوافضاصنعتی شریف76
23شاهکارپرنیان175مهندسی معماریتهران94
24اعتمادینیکدخت178داروسازیعلوم پزشكي تهران90
25ظهوری نیاشیده180دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران88
26سلطان بایزیدیارشین180مهندسی پزشکیامیرکبیر97
27شرافتی پورمبینا182زبانتهران96
28نیافرمریم185مهندسی مکانیکتهران95
29خراسانی زادهشاداب186دندانپزشکیعلوم پزشكي تهران90
30ابوالحسنیهانیه200مهندسي معماريدانشگاه تهران88
31پرتوی بخشمارال200مهندسی الکترونیکدانشگاه تهران80
32رشیدیآذین200دندانپزشکیعلوم پزشکی گیلان80
33ریاض داودیلیلا200دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران81
34محمدی حسنیهزهرا200مهندسي‌ معماریدانشگاه تهران81
35وحیدسپیده200داروسازیعلوم پزشکی تهران81
36عزیز الدینپرستو202مهندســی بــرقشریف97
37کیهان فرغزال210مهندسی عمرانصنعتی شریف85
38سلیمیساغر213پزشکیعلوم پزشکی بهشتی82
39بهروزالهه220پزشکیعلوم پزشکی رفسنجان80
40رعایائی اردکانیشبنم220مهندسی مکانیکصنعتی شریف86
41قلی زادهحسنا223زبان-97
42امیرسرداریسارا235مهندسی صنایعتهران96
43جهانگیریمریم243دندانپزشکیدانشگاه البرز کرج93
44بهلولیغزاله244دندانپزشکیدانشگاه البرز کرج93
45گلستانیهانیه250پـزشکـيعلوم پزشکی بهشتی88
46جهانگیریسوده254پـزشکـيشیراز93
47پور فلاحسمانه257دندانپزشکیعلوم پزشکی اصفهان89
48طاهرخانیمریم277زبان-93
49فصیحیفرینا278مهندسی شهرسازیدانشگاه تهران92
50فتحی وند خلیلیدل ارام279هنرتهران96
51بصیری اصفهانیمژده280پزشکیعلوم پزشکی تهران84
52بهروزلیلی280پزشکیعلوم پزشکی تهران83
53امیرسرداریسارا280زبانتهران96
54اویار حسینآنیتا282داروسازیعلوم پزشکی تهران91
55فرج پورنیلوفر291هنر-93
56جنابینیکی293مهندسی معماریتهران94
57محمودزادهنیکی299مهندسی پلیمرتهران94
58کاشانی امینلادن300پزشکیعلوم پزشکی تهران82
59صادقی رینهمریم300مهندسی هوافضاصنعتی شریف85
60نقبائیسیده گیتی300پزشکیعلوم پزشکی تهران81
61علوی زادهسیده فاطمه301مهندسی کامپیوتردانشگاه تهران80
62شمشیری پورپریسا301پزشکیعلوم پزشکی تهران92
63میرزاییانلیلی301زبانتهران96
64علمدارمینا305مهندسی عمرانخواجه نصیر94
65مهدوی افشارمریم308زبانتهران96
66نوروزینهال309مهندسي‌بـرقاميركبير90
67رستمکلائیسیده پانیذ315مهندسی کامپیوترشهید بهشتی86
68حجتی طارمیوصال320پزشکیعلوم پزشکی تهران84
69عظیم زادهندا320پزشکیعلوم پزشکی تهران84
70احمدآلاله327پزشکیگیلان95
71زمانیان زینلینگین331دندانپزشکيعلوم پزشکی بهشتی96
72شیبانی کاشانیثنا335مهندسی متالوژیشریف96
73مولائیانملیسا340زبان-93
74جلالیفائزه340زبان-95
75فرجینوشین342پزشکیعلوم پزشکی بهشتی90
76صبرینازنین342مهندسی شیمیامیرکبیر94
77منصورساینا345پزشکیعلوم پزشکی اصفهان91
78شیبانی کاشانیثنا365زبانتهران96
79زمزمریحانه366مهندسی برقبهشتی94
80بآبادیدلارام373داروسازیشهید بهشتی93
81خضریشبنم373مهندسی معماریدانشگاه تهران91
82یزدان پناهکیانا380زبان-95
83علی محمدزادهمریم382دندانپزشکیشهید بهشتی93
84حاتمیعاطفه سادات400داروسازیعلوم پزشکی اصفهان86
85جواهریفاطمه400مهندسي‌ کامپیوتردانشگاه تهران81
86چهرودیشیرین400پزشکیعلوم پزشکی اصفهان82
87شربتیشیدا400داروسازیعلوم پزشکی بهشتی85
88غرائینازلی400مهندسی پزشکیامیرکبیر85
89بنی صدرگلناز400پزشکیعلوم پزشکی اصفهان84
90سلیمانی ابیانههدی400داروسازیعلوم پزشکی شیراز80
91شرافتی پورمبینا400داروسازيعلوم پزشکی تهران96
92سامکیمهرنوش401مهندسی کامپیوترصنعتی شریف86
93سالارمهرطلایه404زبان-97
94علاییمرضیه408مهندسی مکانیکامیرکبیر91
95حاجیانمروارید418مهندسی عمراندانشگاه تهران89
96کرمانیگلریز420مهندسی مکانیکامیرکبیر80
97محمدیجانان420پزشکیعلوم پزشکی تهران83
98خلیلیآندیا420داروسازیعلوم پزشکی شیراز81
99شعبانی راورینازنین420داروسازیعلوم پزشکی تهران86
100خانجانینیلوفر424زبان-92
101جهانگیریسوده426زبان-93
102طاهرخانچیبهار432پزشکیعلوم پزشکی بهشتی82
103عابدینیفرزانه440مهندسی عمراندانشگاه تهران93
104رستم نژادمرجان440پزشکیعلوم پزشکی اصفهان82
105خان آبادیهدیه440معماری داخلیعلم و فرهنگ تهران94
106رهبریملیکا441پزشکیقزوین روزانه94
107بخشایشژاله442مهندسی معماریشهید بهشتی83
108آهن چیانمینو450داروسازیعلوم پزشکی بهشتی85
109فراهانینهال450پزشکیعلوم پزشکی شیراز82
110جلالیفائزه452مهندسی صنایعشریف95
111هومان فرروشنک458مهندسی برقامیرکبیر86
112طاهریانگلاره466مهندسي معماريدانشگاه تهران90
113نوری زنوززهرا467زبان-93
114محمدزادهساناز468پزشکیعلوم پزشكي كرج90
115روشنیرومینا470مهندسی برقامیرکبیر95
116هدایت زادهمهسا480پـزشکيعلوم پزشکی قزوین88
117نصیری اقدمساینا489زبانتهران96
118اثنی عشرینیکو500پزشکیعلوم پزشکی تهران80
119بهرام غفاریپریا500پزشکیعلوم پزشکی ساری82
120سراجینیکو500داروسازیعلوم پزشکی تبریز85
121مالکیمرضیه500پزشکیعلوم پزشکی گیلان80
122تمامگرتامارا500پزشکیعلوم پزشکی مشهد81
123شجاعیمهسا500پزشکیعلوم پزشکی تبریز84
124غفاری اسکوئیمهتاب500مهندسی عمراندانشگاه تهران85
125قلی نژادنسیم510پزشکیعلوم پزشکی اصفهان92
126اسکندری قادیمینا529هنرتهران96
127عازمی خواهپردیس530زبان-97
128ثابتنورا540زبان-93
129حزینسارا543زبان-94
130صدیق نیاآذین560دندانپزشکیعلوم پزشکی بهشتی88
131براتیفریما561مهندسی شیمیصنعتی شریف92
132طاهریغزاله562پزشکیعلوم پزشکی اصفهان92
133مولاییسحر562زبان-95
134محمدی سربندصبا564مهندسی معماریدانشگاه تهران93
135صادقیحانیه575مهندسی معماریتهران94
136جمشیدیغزاله578پـزشکيعلوم پزشکی بهشتی89
137روشنیرومینا582زبان-95
138طاهریپریا583زبان-94
139فراهانیپانیذ594هنر-95
140عبدالهیانتینا599زبان-95
141سعادتسارا600پزشکیعلوم پزشکی زنجان85
142کاظمیپانته آ600مهندسی شیمیعلم و صنعت87
143کسانیالمانیا600پزشکیعلوم پزشکی همدان82
144صادقیکیانا600پزشکیعلوم پزشکی زنجان82
145صمدیان پورصدف600مهندسی صنایعدانشگاه تهران87
146ناظرانی هوشمندتارا600پزشکیعلوم پزشکی تهران86
147نوروزینگار600پزشکیعلوم پزشکی همدان86
148یزدی نیافهیمه600پزشکیعلوم پزشکی تبریز81
149کرمانیالناز610مهندسی عمراندانشگاه تهران80
150داهیسارا621مهندسی معماریدانشگاه تهران85
151حجازی امیریالهام634دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران85
152اسدییاسمین634مهندسی کامپیوترصنعتی شریف91
153امینیکیانا639مهندسی شیمیصنعتی شریف89
154پیروینوشین640پزشکیعلوم پزشکی اصفهان85
155مبینیهانیه642مهندسی معماریشهید بهشتی91
156چلانگریستایش642زبان-94
157کریمانعسل647زبان-97
158عسکری فراهانیماهرخ648هنرتهران96
159بهرامی یکتانگار649داروسازیاصفهان93
160لک پورتارا650پزشکیعلوم پزشکی همدان86
161جعفرآبادیکیانا660پزشکیعلوم پزشكي کرج96
162جاویدی قربچهالهه665هنرتهران96
163اولادزاد عباس آبادینسترن668مهندسی صنایعدانشگاه تهران93
164علی محمد زادهمریم680زبان-93
165ساعدغزال681مهندسی عمرانامیرکبیر92
166ثقفیدنا682پزشکیعلوم پزشكي قزوين92
167میرهادیآسا684مهندسی صنایعتهران96
168نادری شانجانینیوشا686مهندسی معماریتهران96
169علمدارمینا691مهندسی معماریتهران94
170حاجی حسنی بغداد آبادبیتا693دندانپزشکیساری93
171قائمیسیده یگانه695پزشکیعلوم پزشكي قزوين90
172خیاطغزاله700پزشکیعلوم پزشکی اراک88
173داداش زادهرکسانا700پزشکیدانشگاه ساری84
174فاتحیثریا700مهندسی صنایعدانشگاه تهران88
175قدس الهینسیم700داروسازیعلوم پزشکی تبریز86
176کریمیآهنگ700داروسازیعلوم پزشکی مازندران86
177مجیدیبهاران700پزشکیعلوم پزشکی قزوین83
178جهان پناههنگامه700پزشکیعلوم پزشکی بوشهر82
179حکمیسارا700مهندسی الکترونیکدانشگاه تهران80
180حقایق خراسانیفریناز700پزشکیعلوم پزشکی سمنان87
181مسافری رادنگین700پزشکیعلوم پزشکی قزوین83
182مشهودییاسمن700پـزشکيعلوم پزشکی گیلان (رشت)88
183مهرپریناز700مهندسی کامپیوتردانشگاه تهران89
184نوعیالیانا700پزشکیعلوم پزشکی تبریز86
185والیتبسم700پزشکیعلوم پزشکی بابل80
186صادقیحانیه700مهندسی معماری-تهران-94
187وکیلی میرزمانیآناهیتا702مهندسی معماریشهید بهشتی84
188سرابادانملیکا703پزشکیعلوم پزشكي ایران96
189یزدان پناهمحدثه706زبان 94
190سعیدیانفخرالسادات708دندانپزشکیعلوم پزشكي اردبيل90
191صادقینگین710پـزشکيعلوم پزشکی تهران88
192فلاح رسولیسحر714دنـدان پـزشــکــیتهران97
193کریمی طاهریکیمیا715پـزشکيشهید بهشتی93
194رستمی پورپریا720مهندسی صنایعدانشگاه تهران88
195نعمانیصدف722مـهندسي مكانيكخواجه نصیر90
196سیفیگلنوش726پزشکیگیلان93
197رهبریملیکا727پزشکی قزوین روزانه-94
198سنایی فردیگانه730هنرتهران96
199باقرینسترن732هنر-93
200آبی نماروژین733داروسازیتهران95
201بابلیانساغر735پزشکیرشت95
202فروتنموژان738دندانپزشکیعلوم پزشکی سمنان91
203اسمعیل زادهنیلوفر739پزشکیعلوم پزشکی مازندران86
204سیفیگلنوش741زبان-93
205محمد زادهطهورا741مهندسی پلیمردانشگاه تهران92
206شهامتیدنیا743-زبان97
207همدانچیهاله746مهندسی معماریشهید بهشتی89
208سفارینگین748زبان-97
209فرخیستایش748زبان-97
210شاه بداغ خانگل آذین750پـزشکـيعلوم پزشکی مازندران (ساری)88
211سیف الهی داویجانیمهرسا753زبانتهران96
212نیا نیک کارسارا760مـهندسي معماريدانشگاه تهران81
213زمانیان زینلینگین764زبانتهران96
214پرویزییاسمین765زبان-95
215حقیقی خوشخویاسمن775مهندسی کامپیوترصنعتی شریف86
216شیر شکاربه آذین777هنر-97
217حاج ابوالقاسماملیا779مهندسی پزشکیامیرکبیر92
218عابدیمحیا783داروسازيعلوم پزشكي اصفهان90
219صدیقیمریم783مهندسی مکانیکدانشگاه تهران91
220مشیریبیتا787مهندسي معماريدانشگاه تهران88
221نعمت پسندآنیتا792زبان-93
222چگینیپرستو795مهندسی معماریشهید بهشتی89
223حاجی کاظمیدیبا799مهندسی مکانیکامیرکبیر97
224ابوالفضلیمانلی800پزشکیعلوم پزشکی بابل84
225خوشنویسانلادن800مهندسی برقعلم و صنعت82
226زابلی بهابادیشایا800مهندسي معماريدانشگاه تهران88
227زمانیشبنم800پزشکیعلوم پزشکی رشت85
228فاضلبهاره800پزشکیعلوم پزشکی همدان84
229فرنودیعسل السادات800داروسازيعلوم پزشکی تهران83
230کوچک کوثریآویش800مـهندسی برقشهید بهشتی85
231جلیل زاده افشاریکیانا800پزشکیعلوم پزشکی کرمان85
232توکلی برازجانیغزال800پزشکیعلوم پزشکی اهواز84
233معلمنیلوفر800پزشکیعلوم پزشکی اصفهان84
234ابراهیمیشقایق800پزشکیعلوم پزشکی کرمان85
235شاهرخ نیانازنین814پزشکیشهید بهشتی95
236کریمانعسل815داروســــــــــازیتهران97
237پرخیدهرؤیا820پزشکیعلوم پزشکی اهواز81
238قوامسیده مریم820پزشکیعلوم پزشکی بهشتی85
239حاجی کاظمیدیبا820زبان-97
240بهرامی یکتانگار822زبان-93
241مریدانیساحل830پزشکیعلوم پزشكي رشت90
242سعیدی گرگانیصدف844مهندسي پليمردانشگاه تهران90
243نجارینسترن859مهندسی صنایع-90
244آبی نماروژین859زبان-95
245سلیمانی بابادیحوریسا862زبان-94
246فتحی وند خلیلیدل ارام864فیزیکتهران96
247روفهشقایق866داروسازیعلوم پزشکی اصفهان91
248علی قارداشییاسمینا866زبان-97
249احسانیسارا877داروسازیشهید بهشتی95
250رضوانخواهتارا883پزشكيعلوم پزشكي رشت90
251قورچیانمهسا884مهندسی معماریتهران94
252مهدی پورمه سیما893زبان-95
253رحمتیپریسا898مهندسی صنایعدانشگاه تهران91
254سیفینیلوفر898زبان-95
255بهارستانینسیم900پزشکیعلوم پزشکی سمنان81
256رحیمیانسپیده900پزشکیعلوم پزشکی سمنان81
257روحانی رانکوهیلیلا900مهندسي معماريشهید بهشتی82
258مهرمانیشبنم900پزشکیعلوم پزشکی تهران83
259خان محمدروژین900دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران87
260حسن تاشزهرا900دندانپزشکیعلوم پزشکی قزوین82
261شایان کیاعسل900دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران87
262عطائی کرمانیتینا900مهندسی شیمیصنعتی شریف84
263ناطرانی هوشمندتینا900پزشکیعلوم پزشکی تهران86
264سیف الهیسحر903مهندسی معماریتهران95
265مولایی اراییمینا912پزشکیعلوم پزشكي کاشان96
266صباحینرگس922زیست سلولی مولکولیعلوم پزشکی تهران91
267پارساییساینا926زبانتهران96
268حلاجیانمرضیه930مهندسی کامپیوترشهید بهشتی96
269ایمان خوانمهشید934پزشکیعلوم پزشكي رشت90
270نصیریپریسا935مـهندسـي عـمـرانخواجه نصير90
271قندچیماه یار940زبان-95
272طهرانی پورپردیس944مهندسی کامپیوترخواجه نصیر96
273فقیهیسپیده947مهندسی هـوافضـاصنعتی شریف91
274پیری نیریپرستو952مهندسی برقامیرکبیر88
275پرسافاطمه954زبان-93
276شاهینپریا955مهندسی معماریعلم و صنعت91
277رضویارغوان960پزشکیعلوم پزشکی رشت90
278رزمجوئیسها964پـزشکيعلو م پزشکی سمنان89
279مجلسیآتنا966مهندسی شیمیدانشگاه تهران91
280شاه محمدخانیهلیا969مهندسی معماریشهیدبهشتی95
281قنبریهنگامه972مهندسی معماریعلم و صنعت91
282طهرانی پورپردیس974زبانتهران96
283فراهانیپانیذ977مهندسی عمرانامیرکبیر95
284حسینیمهسا980مهندسی عمراندانشگاه تهران87
285محمدیملیکا981داروسازیشیراز93
286محمدیروژان981زبان-97
287مهدی یارپگاه992پزشکیعلوم پزشكي گرگان96