باشگاه دو رقمی ها

باشگاه دو‌رقمی‌ها

ردیفنام خانوادگینامرتبهرشتهدانشگاهسال تحصیلی
1سعیدی نیاسمر10زبان-95
2الویریحوریه15مهندسی کامپیوترامیرکبیر80
3غلامینپریسان17دندانپزشکيعلوم پزشکی تهران86
4ایران بخشسارا17زبان-97
5روحانی زادهمرسده22پزشکیعلوم پزشکی تهران80
6ایران بخشسارا22فیزیکصنعتی شریف97
7شکوردلارام25پزشکیعلوم پزشکی تهران85
8میرزازادهپونه28زبان-92
9امیرسرداریسارا29هنرتهران96
10شاهکارپرنیان33مـهندسی بـرقصنعتی شریف94
11ابوصباشفق37هنر-92
12راستاد کوچصفهانیشاداب40پزشکیعلوم پزشکی تهران81
13چیت سازفوژان48دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران92
14بشیریپروانه49زبان-93
15اربابمونا50پـزشكيعلوم پزشکی تهران85
16سجادیسودابه سادات52دندانپزشکیعلوم پزشکی بهشتی82
17وفایینگین52دندانپزشکیعلوم پزشكي تهران90
18نریمانیریحانه54پزشکیتهران95
19سیاریمریم58دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران91
20بشیریپروانه62مهندسی مکانیکدانشگاه تهران93
21مصباحی طریقیآناهید63زبانتهران96
22فدائیشهرزاد66مهندسی معماریشهید بهشتی86
23سفارینگین66مهندسی برقدانشگاه تهران97
24اسدییاسمین73زبانتهران91
25حق زارعشبنم74مهندسي‌برقصنعتی شریف90
26مجتبویهلیا76پزشکیعلوم پزشکی تهران91
27منصورساینا79زبانتهران91
28سید احدیمارال82پزشکیعلوم پزشکی تهران81
29فروغینیوشا82داروسازیعلوم پزشکی بهشتی85
30مصباحی طریقیآناهید83مهندسی کامپیوترتهران96
31محمودزادهنیکی84مـهندسی مکانیکصنعتی شریف94
32نادری شانجانینیوشا84زبانتهران96
33عابدینیفرزانه86زبان-93
34شریفیانپریسا89مهندسی کامپیوترتهران94
35شهید زاده اسدینوشین91مهندسی نرم افزاردانشگاه تهران93
36سرتیپیمینا92مهندسي‌برقصنعتی صنعتی شریف76