رتبه های زیر 1000 ده سال اخیر

رتبه های زیر 1000 ده سال اخیر

شمارهنام خانوادگینامرتبهرشتهدانشگاهسال تحصیلی
1غلامینپریسانآز1پزشکیدانشگاه تهران86
2وفایینگینآز2دندانپزشکيدانشگاه تهران90
3اربابمونا2زباندانشگاه تهران85
4جعفریشیرین2هنردانشگاه تهران91
5آگاهالمیرا4پـزشكيعلوم پزشكي تهران90
6شهید زاده اسدینوشین6زبان-93
7عسکریانثمین9مهندسی مکانیکدانشگاه تهران82
8سعیدی نیاسمر10زبان-95
9الویریحوریه15مهندسی کامپیوترامیرکبیر80
10ایران بخشسارا17زبان-97
11غلامینپریسان17دندانپزشکيعلوم پزشکی تهران86
12ایران بخشسارا22فیزیکصنعتی شریف97
13روحانی زادهمرسده22پزشکیعلوم پزشکی تهران80
14شکوردلارام25پزشکیعلوم پزشکی تهران85
15میرزازادهپونه28زبان-92
16امیرسرداریسارا29هنردانشگاه تهران96
17شاهکارپرنیان33مـهندسی بـرقصنعتی شریف94
18ابوصباشفق37هنر-92
19راستاد کوچصفهانیشاداب40پزشکیعلوم پزشکی تهران81
20چیت سازفوژان48دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران92
21بشیریپروانه49زبان-93
22اربابمونا50پـزشكيعلوم پزشکی تهران85
23سجادیسودابه سادات52دندانپزشکیعلوم پزشکی بهشتی82
24وفایینگین52دندانپزشکیعلوم پزشكي تهران90
25نریمانیریحانه54پزشکیدانشگاه تهران95
26سیاریمریم58دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران91
27بشیریپروانه62مهندسی مکانیکدانشگاه تهران93
28مصباحی طریقیآناهید63زباندانشگاه تهران96
29سفارینگین66مهندسی برقدانشگاه تهران97
30فدائیشهرزاد66مهندسی معماریشهید بهشتی86
31اسدییاسمین73زباندانشگاه تهران91
32حق زارعشبنم74مهندسي‌برقصنعتی شریف90
33مجتبویهلیا76پزشکیعلوم پزشکی تهران91
34منصورساینا79زباندانشگاه تهران91
35سید احدیمارال82پزشکیعلوم پزشکی تهران81
36فروغینیوشا82داروسازیعلوم پزشکی بهشتی85
37مصباحی طریقیآناهید83مهندسی کامپیوتردانشگاه تهران96
38محمودزادهنیکی84مـهندسی مکانیکصنعتی شریف94
39نادری شانجانینیوشا84زباندانشگاه تهران96
40عابدینیفرزانه86زبان-93
41شریفیانپریسا89مهندسی کامپیوترتهران94
42شهید زاده اسدینوشین91مهندسی نرم افزاردانشگاه تهران93
43سرتیپیمینا92مهندسي‌برقصنعتی صنعتی شریف76
44خاوندیمریم100پزشکیعلوم پزشکی تهران81
45خوشخونژادنیکفام100دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران80
46براتیفریما107زبان-92
47اویسیمرضیه110مهندسی مکانیکدانشگاه تهران89
48شهید زاده اسدینوشین111هنر-93
49شیرازیشادان113ریاضی-93
50بیاتحنانه114دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران89
51نوروزیغزال119پزشکیعلوم پزشکی بهشتی86
52پاک راهسپیده120پزشکیعلوم پزشکی تهران81
53نوربخشسرمه120پزشکیعلوم پزشکی بهشتی85
54جمالینیلوفر123مهندسی مکانیکدانشگاه تهران89
55شمسهنگامه125مهندسی مکانیکصنعتی شریف82
56قاسمیساناز132مهندسی هوافضاصنعتی شریف84
57عاملیساناز132پزشکیعلوم پزشکی تهران84
58احسانیسارا134زبان-95
59سلیمیکیمیا138مهندسی معماریدانشگاه تهران94
60الهیمروارید150پزشکیعلوم پزشکی تهران84
61جعفر نیاشیوا150دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران87
62خسروینسیم153پزشکیعلوم پزشکی تهران84
63کتابی مقدمپردیس170پزشکیعلوم پزشکی بهشتی81
64میرزازادهپونه171مهندسی برقدانشگاه تهران92
65خلیلیسحر175مهندسی هوافضاصنعتی شریف76
66شاهکارپرنیان175مهندسی معماریدانشگاه تهران94
67اعتمادینیکدخت178داروسازیعلوم پزشكي تهران90
68ظهوری نیاشیده180دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران88
69شرافتی پورمبینا182زباندانشگاه تهران96
70نیافرمریم185مهندسی مکانیکدانشگاه تهران95
71خراسانی زادهشاداب186دندانپزشکیعلوم پزشكي تهران90
72ابوالحسنیهانیه200مهندسي معماريدانشگاه تهران88
73پرتوی بخشمارال200مهندسی الکترونیکدانشگاه تهران80
74رشیدیآذین200دندانپزشکیعلوم پزشکی گیلان80
75ریاض داودیلیلا200دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران81
76محمدی حسنیهزهرا200مهندسي‌ معماریدانشگاه تهران81
77وحیدسپیده200داروسازیعلوم پزشکی تهران81
78کیهان فرغزال210مهندسی عمرانصنعتی شریف85
79سلیمیساغر213پزشکیعلوم پزشکی بهشتی82
80بهروزالهه220پزشکیعلوم پزشکی رفسنجان80
81رعایائی اردکانیشبنم220مهندسی مکانیکصنعتی شریف86
82امیرسرداریسارا235مهندسی صنایعدانشگاه تهران96
83جهانگیریمریم243دندانپزشکیدانشگاه البرز کرج93
84بهلولیغزاله244دندانپزشکیدانشگاه البرز کرج93
85گلستانیهانیه250پـزشکـيعلوم پزشکی بهشتی88
86جهانگیریسوده254پـزشکـيشیراز93
87پور فلاحسمانه257دندانپزشکیعلوم پزشکی اصفهان89
88طاهرخانیمریم277زبان-93
89فصیحیفرینا278مهندسی شهرسازیدانشگاه تهران92
90فتحی وند خلیلیدل ارام279هنردانشگاه تهران96
91بصیری اصفهانیمژده280پزشکیعلوم پزشکی تهران84
92بهروزلیلی280پزشکیعلوم پزشکی تهران83
93امیرسرداریسارا280زبانتهران96
94اویار حسینآنیتا282داروسازیعلوم پزشکی تهران91
95فرج پورنیلوفر291هنر-93
96جنابینیکی293مهندسی معماریتهران94
97محمودزادهنیکی299مهندسی پلیمرتهران94
98کاشانی امینلادن300پزشکیعلوم پزشکی تهران82
99صادقی رینهمریم300مهندسی هوافضاصنعتی شریف85
100نقبائیسیده گیتی300پزشکیعلوم پزشکی تهران81
101علوی زادهسیده فاطمه301مهندسی کامپیوتردانشگاه تهران80
102شمشیری پورپریسا301پزشکیعلوم پزشکی تهران92
103میرزاییانلیلی301زباندانشگاه تهران96
104علمدارمینا305مهندسی عمرانخواجه نصیر94
105مهدوی افشارمریم308زباندانشگاه تهران96
106نوروزینهال309مهندسي‌بـرقاميركبير90
107رستمکلائیسیده پانیذ315مهندسی کامپیوترشهید بهشتی86
108حجتی طارمیوصال320پزشکیعلوم پزشکی تهران84
109عظیم زادهندا320پزشکیعلوم پزشکی تهران84
110احمدآلاله327پزشکیگیلان95
111زمانیان زینلینگین331دندانپزشکيعلوم پزشکی بهشتی96
112شیبانی کاشانیثنا335مهندسی متالوژیشریف96
113مولائیانملیسا340زبان-93
114جلالیفائزه340زبان-95
115فرجینوشین342پزشکیعلوم پزشکی بهشتی90
116صبرینازنین342مهندسی شیمیامیرکبیر94
117منصورساینا345پزشکیعلوم پزشکی اصفهان91
118شیبانی کاشانیثنا365زباندانشگاه تهران96
119زمزمریحانه366مهندسی برقبهشتی94
120بآبادیدلارام373داروسازیشهید بهشتی93
121خضریشبنم373مهندسی معماریدانشگاه تهران91
122یزدان پناهکیانا380زبان-95
123علی محمدزادهمریم382دندانپزشکیشهید بهشتی93
124حاتمیعاطفه سادات400داروسازیعلوم پزشکی اصفهان86
125جواهریفاطمه400مهندسي‌ کامپیوتردانشگاه تهران81
126چهرودیشیرین400پزشکیعلوم پزشکی اصفهان82
127شربتیشیدا400داروسازیعلوم پزشکی بهشتی85
128غرائینازلی400مهندسی پزشکیامیرکبیر85
129بنی صدرگلناز400پزشکیعلوم پزشکی اصفهان84
130سلیمانی ابیانههدی400داروسازیعلوم پزشکی شیراز80
131شرافتی پورمبینا400داروسازيعلوم پزشکی تهران96
132سامکیمهرنوش401مهندسی کامپیوترصنعتی شریف86
133علاییمرضیه408مهندسی مکانیکامیرکبیر91
134حاجیانمروارید418مهندسی عمراندانشگاه تهران89
135کرمانیگلریز420مهندسی مکانیکامیرکبیر80
136محمدیجانان420پزشکیعلوم پزشکی تهران83
137خلیلیآندیا420داروسازیعلوم پزشکی شیراز81
138شعبانی راورینازنین420داروسازیعلوم پزشکی تهران86
139خانجانینیلوفر424زبان-92
140جهانگیریسوده426زبان-93
141طاهرخانچیبهار432پزشکیعلوم پزشکی بهشتی82
142عابدینیفرزانه440مهندسی عمراندانشگاه تهران93
143رستم نژادمرجان440پزشکیعلوم پزشکی اصفهان82
144خان آبادیهدیه440معماری داخلیعلم و فرهنگ تهران94
145رهبریملیکا441پزشکیقزوین روزانه94
146بخشایشژاله442مهندسی معماریشهید بهشتی83
147آهن چیانمینو450داروسازیعلوم پزشکی بهشتی85
148فراهانینهال450پزشکیعلوم پزشکی شیراز82
149جلالیفائزه452مهندسی صنایعشریف95
150هومان فرروشنک458مهندسی برقامیرکبیر86
151طاهریانگلاره466مهندسي معماريدانشگاه تهران90
152نوری زنوززهرا467زبان-93
153محمدزادهساناز468پزشکیعلوم پزشكي كرج90
154روشنیرومینا470مهندسی برقامیرکبیر95
155هدایت زادهمهسا480پـزشکيعلوم پزشکی قزوین88
156نصیری اقدمساینا489زبانتهران96
157اثنی عشرینیکو500پزشکیعلوم پزشکی تهران80
158بهرام غفاریپریا500پزشکیعلوم پزشکی ساری82
159سراجینیکو500داروسازیعلوم پزشکی تبریز85
160مالکیمرضیه500پزشکیعلوم پزشکی گیلان80
161تمامگرتامارا500پزشکیعلوم پزشکی مشهد81
162شجاعیمهسا500پزشکیعلوم پزشکی تبریز84
163غفاری اسکوئیمهتاب500مهندسی عمراندانشگاه تهران85
164قلی نژادنسیم510پزشکیعلوم پزشکی اصفهان92
165اسکندری قادیمینا529هنرتهران96
166ثابتنورا540زبان-93
167حزینسارا543زبان-94
168صدیق نیاآذین560دندانپزشکیعلوم پزشکی بهشتی88
169براتیفریما561مهندسی شیمیصنعتی شریف92
170طاهریغزاله562پزشکیعلوم پزشکی اصفهان92
171مولاییسحر562زبان-95
172محمدی سربندصبا564مهندسی معماریدانشگاه تهران93
173صادقیحانیه575مهندسی معماریتهران94
174جمشیدیغزاله578پـزشکيعلوم پزشکی بهشتی89
175روشنیرومینا582زبان-95
176طاهریپریا583زبان-94
177فراهانیپانیذ594هنر-95
178عبدالهیانتینا599زبان-95
179سعادتسارا600پزشکیعلوم پزشکی زنجان85
180کاظمیپانته آ600مهندسی شیمیعلم و صنعت87
181کسانیالمانیا600پزشکیعلوم پزشکی همدان82
182صادقیکیانا600پزشکیعلوم پزشکی زنجان82
183صمدیان پورصدف600مهندسی صنایعدانشگاه تهران87
184ناظرانی هوشمندتارا600پزشکیعلوم پزشکی تهران86
185نوروزینگار600پزشکیعلوم پزشکی همدان86
186یزدی نیافهیمه600پزشکیعلوم پزشکی تبریز81
187کرمانیالناز610مهندسی عمراندانشگاه تهران80
188داهیسارا621مهندسی معماریدانشگاه تهران85
189حجازی امیریالهام634دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران85
190اسدییاسمین634مهندسی کامپیوترصنعتی شریف91
191امینیکیانا639مهندسی شیمیصنعتی شریف89
192پیروینوشین640پزشکیعلوم پزشکی اصفهان85
193مبینیهانیه642مهندسی معماریشهید بهشتی91
194چلانگریستایش642زبان-94
195عسکری فراهانیماهرخ648هنرتهران96
196بهرامی یکتانگار649داروسازیاصفهان93
197لک پورتارا650پزشکیعلوم پزشکی همدان86
198جعفرآبادیکیانا660پزشکیعلوم پزشكي کرج96
199جاویدی قربچهالهه665هنرتهران96
200اولادزاد عباس آبادینسترن668مهندسی صنایعدانشگاه تهران93
201علی محمد زادهمریم680زبان-93
202ساعدغزال681مهندسی عمرانامیرکبیر92
203ثقفیدنا682پزشکیعلوم پزشكي قزوين92
204میرهادیآسا684مهندسی صنایعتهران96
205نادری شانجانینیوشا686مهندسی معماریتهران96
206علمدارمینا691مهندسی معماریتهران94
207حاجی حسنی بغداد آبادبیتا693دندانپزشکیساری93
208قائمیسیده یگانه695پزشکیعلوم پزشكي قزوين90
209خیاطغزاله700پزشکیعلوم پزشکی اراک88
210داداش زادهرکسانا700پزشکیدانشگاه ساری84
211فاتحیثریا700مهندسی صنایعدانشگاه تهران88
212قدس الهینسیم700داروسازیعلوم پزشکی تبریز86
213کریمیآهنگ700داروسازیعلوم پزشکی مازندران86
214مجیدیبهاران700پزشکیعلوم پزشکی قزوین83
215جهان پناههنگامه700پزشکیعلوم پزشکی بوشهر82
216حکمیسارا700مهندسی الکترونیکدانشگاه تهران80
217حقایق خراسانیفریناز700پزشکیعلوم پزشکی سمنان87
218مسافری رادنگین700پزشکیعلوم پزشکی قزوین83
219مشهودییاسمن700پـزشکيعلوم پزشکی گیلان (رشت)88
220مهرپریناز700مهندسی کامپیوتردانشگاه تهران89
221نوعیالیانا700پزشکیعلوم پزشکی تبریز86
222والیتبسم700پزشکیعلوم پزشکی بابل80
223صادقیحانیه700مهندسی معماری-تهران-94
224وکیلی میرزمانیآناهیتا702مهندسی معماریشهید بهشتی84
225سرابادانملیکا703پزشکیعلوم پزشكي ایران96
226یزدان پناهمحدثه706زبان-94
227سعیدیانفخرالسادات708دندانپزشکیعلوم پزشكي اردبيل90
228صادقینگین710پـزشکيعلوم پزشکی تهران88
229کریمی طاهریکیمیا715پـزشکيشهید بهشتی93
230رستمی پورپریا720مهندسی صنایعدانشگاه تهران88
231نعمانیصدف722مـهندسي مكانيكخواجه نصیر90
232سیفیگلنوش726پزشکیگیلان93
233رهبریملیکا727پزشکی قزوین روزانه-94
234سنایی فردیگانه730هنرتهران96
235باقرینسترن732هنر-93
236آبی نماروژین733داروسازیتهران95
237بابلیانساغر735پزشکیرشت95
238فروتنموژان738دندانپزشکیعلوم پزشکی سمنان91
239اسمعیل زادهنیلوفر739پزشکیعلوم پزشکی مازندران86
240سیفیگلنوش741زبان-93
241محمد زادهطهورا741مهندسی پلیمردانشگاه تهران92
242همدانچیهاله746مهندسی معماریشهید بهشتی89
243شاه بداغ خانگل آذین750پـزشکـيعلوم پزشکی مازندران (ساری)88
244سیف الهی داویجانیمهرسا753زبانتهران96
245نیا نیک کارسارا760مـهندسي معماريدانشگاه تهران81
246زمانیان زینلینگین764زبانتهران96
247پرویزییاسمین765زبان-95
248حقیقی خوشخویاسمن775مهندسی کامپیوترصنعتی شریف86
249حاج ابوالقاسماملیا779مهندسی پزشکیامیرکبیر92
250عابدیمحیا783داروسازيعلوم پزشكي اصفهان90
251صدیقیمریم783مهندسی مکانیکدانشگاه تهران91
252مشیریبیتا787مهندسي معماريدانشگاه تهران88
253نعمت پسندآنیتا792زبان-93
254چگینیپرستو795مهندسی معماریشهید بهشتی89
255ابوالفضلیمانلی800پزشکیعلوم پزشکی بابل84
256خوشنویسانلادن800مهندسی برقعلم و صنعت82
257زابلی بهابادیشایا800مهندسي معماريدانشگاه تهران88
258زمانیشبنم800پزشکیعلوم پزشکی رشت85
259فاضلبهاره800پزشکیعلوم پزشکی همدان84
260فرنودیعسل السادات800داروسازيعلوم پزشکی تهران83
261کوچک کوثریآویش800مـهندسی برقشهید بهشتی85
262جلیل زاده افشاریکیانا800پزشکیعلوم پزشکی کرمان85
263توکلی برازجانیغزال800پزشکیعلوم پزشکی اهواز84
264معلمنیلوفر800پزشکیعلوم پزشکی اصفهان84
265ابراهیمیشقایق800پزشکیعلوم پزشکی کرمان85
266شاهرخ نیانازنین814پزشکیشهید بهشتی95
267پرخیدهرؤیا820پزشکیعلوم پزشکی اهواز81
268قوامسیده مریم820پزشکیعلوم پزشکی بهشتی85
269بهرامی یکتانگار822زبان-93
270مریدانیساحل830پزشکیعلوم پزشكي رشت90
271سعیدی گرگانیصدف844مهندسي پليمردانشگاه تهران90
272نجارینسترن859مهندسی صنایعاميركبير90
273آبی نماروژین859زبان-95
274سلیمانی بابادیحوریسا862زبان-94
275فتحی وند خلیلیدل ارام864فیزیکتهران96
276روفهشقایق866داروسازیعلوم پزشکی اصفهان91
277احسانیسارا877داروسازیشهید بهشتی95
278رضوانخواهتارا883پزشكيعلوم پزشكي رشت90
279قورچیانمهسا884مهندسی معماریتهران94
280مهدی پورمه سیما893زبان-95
281رحمتیپریسا898مهندسی صنایعدانشگاه تهران91
282سیفینیلوفر898زبان-95
283بهارستانینسیم900پزشکیعلوم پزشکی سمنان81
284رحیمیانسپیده900پزشکیعلوم پزشکی سمنان81
285روحانی رانکوهیلیلا900مهندسي معماريشهید بهشتی82
286مهرمانیشبنم900پزشکیعلوم پزشکی تهران83
287خان محمدروژین900دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران87
288حسن تاشزهرا900دندانپزشکیعلوم پزشکی قزوین82
289شایان کیاعسل900دندانپزشکیعلوم پزشکی تهران87
290عطائی کرمانیتینا900مهندسی شیمیصنعتی شریف84
291ناطرانی هوشمندتینا900پزشکیعلوم پزشکی تهران86
292سیف الهیسحر903مهندسی معماریتهران95
293مولایی اراییمینا912پزشکیعلوم پزشكي کاشان96
294صباحینرگس922زیست سلولی مولکولیعلوم پزشکی تهران91
295پارساییساینا926زبانتهران96
296حلاجیانمرضیه930مهندسی کامپیوترشهید بهشتی96
297ایمان خوانمهشید934پزشکیعلوم پزشكي رشت90
298نصیریپریسا935مـهندسـي عـمـرانخواجه نصير90
299قندچیماه یار940زبان-95
300طهرانی پورپردیس944مهندسی کامپیوترخواجه نصیر96
301فقیهیسپیده947مهندسی هـوافضـاصنعتی شریف91
302پیری نیریپرستو952مهندسی برقامیرکبیر88
303پرسافاطمه954زبان-93
304شاهینپریا955مهندسی معماریعلم و صنعت91
305رضویارغوان960پزشکیعلوم پزشکی رشت90
306رزمجوئیسها964پـزشکيعلو م پزشکی سمنان89
307مجلسیآتنا966مهندسی شیمیدانشگاه تهران91
308شاه محمدخانیهلیا969مهندسی معماریشهیدبهشتی95
309قنبریهنگامه972مهندسی معماریعلم و صنعت91
310طهرانی پورپردیس974زبانتهران96
311فراهانیپانیذ977مهندسی عمرانامیرکبیر95
312حسینیمهسا980مهندسی عمراندانشگاه تهران87
313محمدیملیکا981داروسازیشیراز93
314مهدی یارپگاه992پزشکیعلوم پزشكي گرگان96
315اتحادیه کوچکآزاده1000مهندسی عمرانخواجه نصیر88
316پرویزنگین1000پزشکیعلوم پزشکی اراک84
317پوراسدالهمهسا1000مهندسی صنایععلم و صنعت80
318روحانیکیمیا1000دندانپزشکيعلوم پزشکی بهشتی86
319قرائیفرنوش1000مهندسی متالوژیصنعتی شریف82
320خطیبینیلوفر1000مـهندسی بـرقامیرکبیر86
321صمدزاده اهرابیلیلی1000مهندسی معماریشهید بهشتی86
322مرشدی میبدیهما1000دندانپزشکیآزاد - تهران85