باشگاه تک رقمی ها

باشگاه تک‌رقمی‌ها

ردیفنام خانوادگینامرتبهرشته تحصیلیدانشگاهسال تحصیلی
1غلامینپریسا1پزشکیتهران86
2وفایینگین2دندانپزشکیدانشگاه تهران90
3اربابمونا2زباندانشگاه تهران85
4جعفریشیرین2هنردانشگاه تهران91
5آگاهالمیرا4پزشکیعلوم پزشکی تهران90
6شهیدزاده اسدینوشین6زبان-93
7عسگریانثمین9مهندسی مکانیکدانشگاه تهران82