امتحانات نهایی 2 سال اخیر

امتحانات نهایی دو سال اخیر

برای مشاهده مستندات کلیک کنید.
ردیفرشته تحصیلیسال تحصیلینتایج
1ریاضی فیزیک96-95نتایج
1علوم تجربی96-95نتایج
3ریاضی فیزیک95-94نتایج
4علوم تجربی95-94نتایج